Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka dokonała przejęcia podmiotu o nazwie X....... Sp. z o.o., wstępując we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przejętego. Mimo rozesłanej informacji do kontrahentów podmiotu przejętego, niektóre z wystawianych po dniu 30.11.2006r. faktur zawierają nazwę oraz NIP ?X......? Spółki z o.o. zamiast danych nowego podmiotu, tj. ?X..... Y.....? Spółki z o.o. Jednostka ma wątpliwości, czy może dokonywać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tak wystawionych faktur, w przypadku, gdy otrzyma potwierdzoną przez wystawców faktury notę korygującą, czy też może dokonywać odliczenia podatku bez otrzymania potwierdzenia noty korygującej?

sygnatura: PP-I/44071-3/07/AD

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2007-04-05

słowa kluczowe:następstwo prawne, odliczanie podatku naliczonego, podatek od towarów i usług

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 1 lutego 2006r., Nr PP/443-92-1-GK/06/07, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, w sprawie podatku od towarów i usług-

zmienia treść zaskarżonego postanowienia i stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku o interpretację jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Spółka pismem z dnia 20 grudnia 2006r. zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w jej indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż dnia 30 listopada 2006r. Spółka dokonała przejęcia podmiotu o nazwie X....... Sp. z o.o., wstępując we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przejętego. Mimo rozesłanej informacji do kontrahentów podmiotu przejętego, niektóre z wystawianych po dniu 30.11.2006r. faktur zawierają nazwę oraz NIP ?X......? Spółki z o.o. zamiast danych nowego podmiotu, tj. ?X..... Y.....? Spółki z o.o.

Jednostka ma wątpliwości, czy może dokonywać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tak wystawionych faktur, w przypadku, gdy otrzyma potwierdzoną przez wystawców faktury notę korygującą, czy też może dokonywać odliczenia podatku bez otrzymania potwierdzenia noty korygującej. W jej opinii możliwe jest odliczanie podatku wynikającego z przedmiotowych faktur, pod warunkiem otrzymania potwierdzonej przez wystawcę faktury noty korygującej, zmieniającej nazwę odbiorcy na prawidłową.

Postanowieniem z dnia 1 lutego 2007r., nr PP/443-92-1-GK/06/07 Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał stanowisko podatnika dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur, za nieprawidłowe. Organ I instancji przyjął, iż zdaniem podatnika wystawienie not korygujących do przedmiotowych faktur nie jest konieczne, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony wynikający z tych faktur. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia, w którym odniesiono się jedynie do możliwości dokonania korekty przez nabywcę, powołano przepis § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 ze zm.)- zgodnie z którym, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą jakiekolwiek pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą, lub oznaczeniem towaru, czy usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12 tego rozporządzenia, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. W opinii organu I instancji, w myśl wyżej powołanego przepisu, Spółka, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, winna wystawić noty korygujące, zmieniające dane zawarte w otrzymanych fakturach na prawidłowe.

Pismem z dnia 9 lutego 2007r. Jednostka złożyła zażalenie na rozstrzygnięcie organu podatkowego I instancji. Spółka zwróciła uwagę, iż we wniosku zaprezentowała inne stanowisko niż to wynika z postanowienia Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu. W jej opinii warunkiem pozwalającym na obniżenie podatku należnego o naliczony wynikający z faktur wystawionych na podmiot przejęty, jest otrzymanie przez nią potwierdzonej kopii noty korygującej, zmieniającej dane na fakturze na prawidłowe. Ponadto Spółka zaznaczyła, iż nie otrzymała odpowiedzi na wszystkie zadane we wniosku pytania. Organ podatkowy wypowiedział się jedynie na temat możliwości dokonania korekty otrzymanej faktury, nie odniósł się natomiast do kwestii wymogu posiadania potwierdzonej kopii noty korygującej, oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem posiadania potwierdzenia wystawionej noty korygującej.

Wnosi zatem o zmianę zaskarżonego postanowienia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zaskarżone postanowienie, jak słusznie zauważa Spółka, dotyczy jedynie możliwości dokonania korekty poprzez wystawienie noty korygującej i nie zawiera pełnej odpowiedzi na pytanie zadane przez Jednostkę w zakresie podatku od towarów i usług. Jednakże w dniu 21 lutego 2007r. Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu wydał Spółce postanowienie Nr PP/443-13-1-GK/07, dotyczące konieczności posiadania przez Jednostkę potwierdzenia noty korygującej dla realizacji prawa odliczenia podatku od towarów i usług, w opisanym we wniosku stanie faktycznym. Tym samym Spółka otrzymała pisemną odpowiedź na każde z zadanych we wniosku pytań, dotyczących podatku od towarów i usług.

Podkreślić jednakże należy, iż zarzuty dotyczące treści zaskarżonego postanowienia organu I instancji z dnia 1 lutego 2007r., Nr PP/443-92-1/GK/06/07, są uzasadnione. Błędnie bowiem przyjęto, że zdaniem Spółki, w opisanej we wniosku sytuacji, nie jest koniecznym wystawienie not korygujących. Z treści złożonego przez Jednostkę wniosku wynika bowiem, iż w jej opinii konieczne jest wystawienie noty korygującej dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Organ podatkowy II instancji zwraca uwagę, iż uzasadnienie zaskarżonego postanowienia w rzeczywistości potwierdza prawidłowość stanowiska Spółki, w zakresie możliwości wystawienia przez nią noty korygującej. Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał bowiem, iż w sytuacji przejęcia przez Podatnika spółki, która obecnie nie jest odrębnym podatnikiem, błędne oznaczenie nabywcy przez wystawców faktur należy traktować jako pomyłkę, którą można skorygować poprzez wystawienie noty korygującej. Wskazano, iż w tej sytuacji Spółka, jako następca prawny, jest w posiadaniu wszelkich danych, które umożliwiają jej wskazanie prawidłowych danych nabywcy w danej transakcji.

Zatem w myśl przepisu § 18 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r., po otrzymaniu faktury zawierającej dane podmiotu przejętego, Jednostka, jako rzeczywisty nabywca towarów czy usług, może wystawić notę korygującą, zmieniając zawarte w fakturze dane na prawidłowe. Czynność ta powinna być dokonana zwłaszcza w sytuacji, gdy korekty takiej nie dokona wystawca faktury.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu podkreśla, iż niniejsza decyzja dotyczy treści zaskarżonego postanowienia z dnia 9 lutego 2007r., Nr PP/443-92-1/GK/06/07 i odnosi się tylko do możliwości wystawienia przez Spółkę noty korygującej, uznając stanowisko Jednostki w tym zakresie za prawidłowe. Pozostałe kwestie, związane z możliwością odliczenia podatku naliczonego oraz konieczności posiadania przez Spółkę potwierdzenia noty korygującej, objęte są postanowieniem Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 21 lutego 2007r., nr PP/443-13-1-GK/07, którego zażalenie Spółki z dnia 9 lutego 2007r. nie obejmuje.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 §1 ustawy z 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze. zm.) na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY