Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Opodatkowanie opłaty za zajmowanie stanowiska garażowego (boks garażowy) na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

sygnatura: IPB1-449/21/07/I

autor:

data: 2007-04-17

słowa kluczowe:garaż, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2006 roku, uzupełnionym pismem z dnia 29 sierpnia 2006r., wymieniona w sentencji Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie naliczania 22% stawki podatku od towarów i usług od opłaty za zajmowanie stanowiska garażowego (boks garażowy) na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

We wniosku tym Spółdzielnia wskazała, iż osoba fizyczna nabyła własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego ?składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 70,34 m2 i przynależnej komórki nr 5 oraz stanowiska garażowego nr 10 w podziemiu budynku (...) natomiast stanowisko garażowe jest w rzeczywistości boksem garażowym o powierzchni 16,7 m2.? Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Decyzję o przynależności do lokalu, jako jego części składowych, pomieszczeń przynależnych w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali podejmuje Zarząd Spółdzielni. Wyjaśniono również, iż na podstawie powyższego przepisu wyżej wspomniane stanowisko garażowe (boks garażowy) zostało określone w uchwale Zarządu jako przynależne do lokalu mieszkalnego. Opłaty miesięczne za przedmiotowe garaże pobierane są na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zdaniem Podatnika, z uwagi na brak wskazania garażu w enumeratywnie wyliczonym wykazie zwolnień w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółdzielnia nalicza od opłat pobieranych za garaż 22% podatek od towarów i usług.

Postanowieniem z dnia 6 września 2006 roku znak: USPPIV/440/63/06/P-I/76271 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółdzielni w sprawie będącej przedmiotem wniosku i w uzasadnieniu stwierdził, że wymienione czynności Spółdzielni, za które pobiera się opłaty eksploatacyjne, a które związane są z lokalami mieszkalnymi ? korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż dokonana przez organ pierwszej instancji interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie będącej przedmiotem wniosku jest nieprawidłowa. Dlatego też postanowieniem z dnia 12 marca 2007r. znak: IPB1-449/21/07/I/14318/2007 wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany w/w postanowienia.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku, dokonaną przez organ pierwszej instancji ocenę prawną stanowiska pytającego oraz obowiązujące przepisy prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W ocenie tut. organu zakres zwolnienia określonego w cyt. wyżej przepisie jest wyznaczony nie tylko rodzajem lokalu, który przysługuje określonej osobie, ale też w związku z którym wykonywane są czynności (pobierana opłata).

Mając na względzie to, iż prawodawca nie wyjaśnił w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ani w przepisach wykonawczych do niej, pojęcia ?lokalu mieszkalnego?, należy zwrócić uwagę, że w prawie polskim obowiązuje sformułowana w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 ze zm.) normatywna definicja pojęcia samodzielnego lokalu mieszkalnego, którym w rozumieniu tej ustawy jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Na uwagę zasługuje jednak także i to, że ustawodawca obok pojęcia ?samodzielnego lokalu mieszkalnego? posługuje się także pojęciem ?pomieszczenia przynależnego do lokalu?. W myśl art. 2 ust. 4 ww. ustawy o własności lokali, do lokalu mogą przynależeć jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, w szczególności piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi.

Definiując pojęcie prawne ?samodzielnego lokalu mieszkalnego?, ustawodawca czyni wyraźne rozróżnienie pomiędzy dwoma pojęciami:

- pojęciem ?pomieszczenia pomocniczego? czyli takiego, które wraz z ?izbą lub zespołem izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi? : ?służy zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych? (w tym przypadku chodzi więc wyraźnie o taki funkcjonalny związek tych ?pomieszczeń? z ?izbą lub zespołem izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi?)

- pojęciem ?pomieszczenia przynależnego?, które w sensie prawnym stanowi wprawdzie część składową lokalu mieszkalnego, jednakże w sensie funkcjonalnym nie jest ?przestrzenią? przeznaczoną dla bezpośredniego zaspokajania ?mieszkaniowych? potrzeb ludzi, lecz służyć ma zaspokajaniu ?innych potrzeb? tych osób, które korzystają z ?samodzielnego lokalu mieszkalnego?.

Zatem garaże choć stanowią część przynależną do lokalu mieszkalnego w rozumieniu ww. ustawy o własności lokali, nie należą do pomieszczeń pomocniczych, które wraz z ?izbą lub zespołem izb? przeznaczone są na stały pobyt ludzi i służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Przedstawiona analiza przepisów prawnych prowadzi do wniosku, że zwolnienie przedmiotowe w podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy może być stosowane w stosunku do czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, które związane są wyłącznie z ?samodzielnymi lokalami mieszkalnymi? w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali.

Nie są natomiast objęte tym zwolnieniem garaże, których w świetle prawa nie można zaliczyć do tzw. pomieszczeń pomocniczych lokalu mieszkalnego, lecz zalicza się je do kategorii tzw. pomieszczeń przynależnych do tego lokalu.

W stanie faktycznym sprawy wskazano, że stanowisko garażowe (boks garażowy) zostało określone w uchwale zarządu jako przynależne do lokalu mieszkalnego.

Zatem należy uznać, iż czynności wykonywane na rzecz osób wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług w części przypadającej na posiadany przez nie garaż nie korzystają ze zwolnienia określonego w powołanym wyżej przepisie i podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawką podatku w wysokości 22%.

W świetle powyższego, stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 1 sierpnia 2006r. odnośnie pobierania od opłat za garaż należnego podatku w wysokości 22% jest prawidłowe. Nieprawidłowe jest natomiast stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji, iż wymienione czynności Spółdzielni za które pobiera opłaty eksploatacyjne ? korzystają ze zwolnienia od podatku.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Skoro, jak wykazano wyżej, dokonana przez organ pierwszej instancji interpretacja przepisów prawa podatkowego, stwierdzająca, że w stanie faktycznym przedstawionym przez Spółdzielnię będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowa, stwierdzić należy, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie z dnia 6 września 2006r. znak: USPPIV/440/63/06/P-I/76271 rażąco narusza prawo, co tym samym uzasadnia jego zmianę w trybie określonym w art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY