Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Według jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wyrażone w walucie obcej na fakturach, otrzymanych od zagranicznych kontrahentów w związku z przemieszczeniem towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy z w/w tytułu?

sygnatura: PP-3/4407-13/07

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2007-04-17

słowa kluczowe:kurs waluty, przemieszczanie towarów

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 05.02.2007 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 23.01.2007 r., nr DO/443-3/06 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 25.10.2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 30.10.2006 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie według jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wyrażone w walucie obcej na fakturach, otrzymanych od zagranicznych kontrahentów w związku z przemieszczeniem towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy z w/w tytułu.

Stan faktyczny sprawy jest następujący: dokonuje Pan importu towarów z Chin. Dostawca chiński z tytułu tej dostawy wystawił na Pana rzecz fakturę w walucie obcej tj. w USD. Towary zostały dostarczony drogą morską do portu w Niemczech, gdzie Pana przedstawiciel podatkowy dokonał ich odprawy celnej. W ten sposób towary zostały wprowadzony do obrotu na obszar celny Unii Europejskiej - na terytorium Niemiec. Na podstawie niemieckich przepisów został Pan zwolniony od podatku od wartości dodanej z tytułu dokonanego w Niemczech importu towarów, gdyż towary te bezpośrednio po imporcie stały się przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do Polski. Z tytułu dokonanej odprawy celnej towarów w Niemczech otrzymał Pan dokument wystawiony w niemieckim elektronicznym systemie odpraw, w którym został Panu przypisany NIP przedstawiciela podatkowego, poprzedzony prefiksem DE. Towar został przewieziony na Pana koszt do Polski. Wyjaśnia Pan, iż przedstawiciel podatkowy potraktował przemieszczenie towarów z Niemiec na terytorium Polski jako wewnątrzwspólnotową dostawę. Natomiast Pan jako odbiorca towarów rozpoznał to przemieszczenie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Z tytułu poniesionych kosztów związanych z odbiorem i odprawą towarów w Niemczech takich jak cło, opłaty portowe, usługi związane z odprawą- przedstawiciel podatkowy wystawił dla Pana fakturę w walucie euro, ze stawką VAT 0%. Koszty te wliczył Pan do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nie wliczył Pan natomiast kosztów transportu towarów z Niemczech do Polski.

Uważa Pan, iż opierając sie na postanowieniach art. 106 ust. 7 ustawy o VAT oraz § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ZS maja 2005 r. powinien w terminie do 7 dni od dnia wydania towaru wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Natomiast stosując postanowienia § 37 ust. 1 w zw. z § ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. jako kurs właściwy do przeliczenia kwoty wykazanej na fakturze wewnętrznej należy - Pana zdaniem -przyjąć:
- dla ceny nabycia towarów - bieżący kurs średni NBP dla USD wyliczony i ogłoszony na dzień wystawienia faktury przez dostawcę chińskiego,
- dla pozostałych składników podstawy opodatkowania WNT - bieżący kurs średni NBP dla euro wyliczony i ogłoszony na dzień wystawienia faktury za poniesione koszty przez przedstawiciela podatkowego jako zarejestrowanego podatnika podatku od wartości dodanej.

Natomiast obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów opisanego we wniosku - według Pana - powstanie w dniu wystawienia faktury za poniesione koszty przez przedstawiciela podatkowego jako zarejestrowanego podatnika podatku od wartości dodanej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiadając na Pana wniosek wydał postanowienie z dnia 23.01.2007 r., w którym nie potwierdził Pana stanowiska. Stwierdził bowiem, iż z uwagi na specyfikę dokonanej czynności (przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT) kwoty wykazane walucie obcej należy przeliczyć na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspónotowym nabyciu towarów, stosownie do postanowień § 37 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Obowiązek podatkowy z tytułu przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT powstanie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przemieszczenia towarów, zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT.

Na powyższe postanowienie wniósł Pan zażalenie, w którym nie zgadza się dokonaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego ocena prawną Pana zdaniem nie ma podstaw do zastosowania w opisanym stanie faktycznym postanowień § 37 ust. 3 rozporządzenia MF z dnia 25.05.2005 r. dla określenia kursu właściwego dla przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote. W momencie wystawienia faktury wewnętrznej przez podatnika nie jest bowiem znany kurs średni waluty obcej z następnego miesiąca. Zatem prawidłowym jest przyjęcie średniego kursu z dnia wystawienia faktury wewnętrznej. Ponadto z tytułu dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest Pan zobowiązany do sporządzenia zgłoszenia INRASTAT. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którym dokonano przywozu towarów. Za wartość transakcji zaliczanych do przywozu w systemie INTRASTAT, będących jednocześnie wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług uznaje się kwotę będącą podstawą ich opodatkowania podatkiem VAT. Jeżeli wartość w fakturze podana jest w innej walucie niż PLN, kwotę faktury należy przeliczyć na złote polskie na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku VAT. Zauważa Pan zatem, iż nie jest możliwa wycena w miesiącu dokonania WNT według kursu z dnia 15-go następnego miesiąca. Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno być bowiem dokonane nie później niż do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po tym okresie.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Interpretacja udzielona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w zaskarżonym postanowieniu z dnia 23.01.2007 r. jest prawidłowa.

Biorąc pod uwagę, iż dokonana przez Pana czynność stanowi przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) określenie kursu właściwego do przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej na fakturach otrzymanych w związku z tym przemieszczeniem, winno nastąpić w oparciu o postanowienia w/w § 37 ust. 3 - jak słusznie ocenił Naczelnik Urzędu Skarbowego. Nie jest bowiem możliwe określenie właściwego kursu walut dla tego przemieszczenia w oparciu o postanowienia § 37 ust. 1 w/w rozporządzenia, który stanowi iż kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturze wystawionej przez dostawcę unijnego w związku z dokonaną przez niego dostawą, stanowiącą dla polskiego podatnika podatku VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT.. W świetle postanowień § 37 ust. 1 w/w kwoty wyrażone w walucie obcej powinny być przeliczane na złote według kursu średniego z dnia wystawienia faktury przez dostawcę unijnego. W przypadku natomiast wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 nie mamy do czynienia z wystawieniem faktury handlowej przez unijnego dostawcę, gdyż towary przemieszczane pomiędzy krajami członkowskimi należą do jednego podatnika, który z tego tytułu wystawia fakturę wewnętrzną. Jednakże zastosowanie kursu z dnia wystawienia faktury wewnętrznej nie jest prawidłowe ponieważ faktura ta jest jedynie dokumentem wewnętrznym i nie kreuje obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Zatem do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach otrzymanych przez Pana od chińskiego dostawcy oraz od niemieckiego przedstawiciela podatkowego w związku z dokonanym przemieszczeniem towarów należy zastosować kurs waluty określony zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 3 w/w rozporządzenia Ministra Finansów. Przepis ten stanowi, iż w przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza sie na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy - stosownie do postanowień art. 20 ust. 5 ustawy o VAT - powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił przywóz towarów do kraju, z uwagi na fakt, iż takiemu przemieszczeniu towarów nie towarzyszy faktura handlowa. Zatem kursem właściwym jest bieżący kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez NBP na dzień będący 15-tym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przemieszczenie towarów do kraju.

Nie jest uzasadniony Pana zarzut, iż wystawiając fakturę wewnętrzną w terminie do 7 dni od dnia wydania towaru nie zna Pan kursu waluty obcej z następnego miesiąca, a zatem nie może Pan określić właściwego kursu zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 3. W przypadku bowiem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT fakturę wewnętrzną powinien Pan wystawić w ciągu 7 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego, określonego w w/opisany sposób. Tym samym jest Pan w stanie wystawić fakturę wewnętrzna z uwzględnieniem postanowień w/w § 37 ust. 3.

Natomiast wątpliwości przedstawione w zażaleniu, dotyczące przeliczania kwot w walucie obcej na fakturze w związku ze sporządzeniem zgłoszenia Intrastat nie byty przedmiotem Pana wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej. Poza tym Dyrektor tut. Izby Skarbowej wyjaśnia, iż obowiązek składania zgłoszenia Intrastat nie wynika z przepisów ustawy o VAT lecz z przepisów ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. nr 68, poz. 622 ze zm.), natomiast szczegółowe unormowania znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszenia Intrastat (Dz. U. nr 89, poz. 846 ze zm.) Zgłoszenie Intrastat składa się do izby celnej właściwej ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej do jego złożenia. Zatem w sprawie wyjaśnienia Pana wątpliwości związanych z tym zgłoszeniem - organem właściwym jest Dyrektor Izby Celnej w Krakowie.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY