Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy firma powinna naliczyć podatek VAT od wartości, o którą zostały zaniżone faktury.

sygnatura: II-1/4430-0031/07

autor: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

data: 2007-04-19

słowa kluczowe:faktura VAT, podstawa opodatkowania

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia X z dnia 14 lutego 2007r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 2 lutego 2007r., nr I-2/443-62-1/06/MM w przedmiocie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze:
- odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 14 grudnia 2006r. X zwróciło się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie na podstawie art. 14 a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego m.in. w sprawie: czy firma powinna naliczyć podatek VAT od wartości, o którą zostały zaniżone faktury.
W ww. wniosku Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:w X miało miejsce przestępstwo fałszowania faktur przez pracowników biura obsługi klienta. Pracownik wypisywał fakturę za dokonane naprawy, przekazywał oryginał faktury klientowi, a następnie dokonywał zmian w fakturze (obniżając jej wartość) i ponownie drukował dokument z pomniejszoną wartością. Oryginał sfałszowanej faktury niszczył, a kopię przekazywał do księgowości. Różnicę wartości pracownik przywłaszczał. Jedną z kopii faktury przed sfałszowaniem pracownik pozostawiał w aktach biura obsługi klienta, na podstawie której Wnioskodawca był w stanie określić o jaką kwotę pracownik zmieniał wartość na fakturze przekazanej do księgowości. Pracownicy zostali zwolnieni natychmiast w trybie dyscyplinarnym, a sprawa została skierowana do prokuratury. Obecnie trwa postępowanie prokuratorskie i sprawy są kierowane do sądu.

We wniosku z dnia 14 lutego 2006r. Wnioskodawca przedstawił stanowisko, iż X nie jest zobowiązane do naliczania podatku od wartości, o którą zostały zaniżone faktury.Mając na uwadze powyższe Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w dniu 2 lutego 2007r. wydał postanowienie Nr I-2/443-62-1/06/MM, w którym uznał stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze mając na uwadze art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 1, art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) uznał, iż podstawą opodatkowania w omawianym przypadku będzie cała wartość wynikająca z pierwotnie wystawionej i doręczonej klientowi faktury za wykonaną usługę.
Na powyższe rozstrzygnięcie Podatnik złożył zażalenie z dnia 14 lutego 2007r., w którym nie zgodził się ze stanowiskiem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i stwierdzenie, że podatnik nie ma obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od wartości, o które zawyżono faktury.

Organ odwoławczy po rozpatrzeniu zebranych w sprawie dokumentów stwierdza, że stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze zawarte w postanowieniu z dnia 2 lutego 2007r., Nr I-2/443-62-1/06/MM jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Natomiast z art. 29 ust. 1 cyt. wyżej ustawy wynika, że podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w sprawie miało miejsce odpłatne świadczenie usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pracownik Wnioskodawcy wystawił fakturę VAT za wykonaną usługę. Oryginał przedmiotowej faktury przekazał klientowi. Następnie na skutek sfałszowania faktury, pracownik część należności przywłaszczał.
Okoliczności wskazane we wniosku nie mogą powodować, iż obrotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług za wykonaną usługę będzie niższa kwota określona w fakturze sfałszowanej. Zgodnie z cyt. wyżej art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest całość świadczenia należnego od nabywcy, czyli ta należność, która wynika z pierwotnie wystawionej i doręczonej klientowi faktury za wykonaną usługę.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji
Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję niniejszą przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY