Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy miejsce świadczenia usługi pośrednictwa w dostawie towarów, świadczonej przez działający we własnym imieniu i na własny rachunek będzie miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę?

sygnatura: PP-3/4407-11/07

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2007-04-27

słowa kluczowe:dostawa towarów, miejsce świadczenia usług, usługi pośrednictwa

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 25.01.2007 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 16.01.2007 r., nr P02/443-193/06/3406/2007 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia przedmiotowe postanowienie uznając, że zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 16.11.2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 21.11.2006 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie czy miejscem świadczenia usługi pośrednictwa w dostawie towarów, świadczonej przez podmiot działający we własnym imieniu i na własny rachunek będzie miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę.

Z wniosku oraz uzupełniającego wniosek pisma z dnia 13.04.2007 r. (wpływ do Izby Skarbowej w Krakowie - w dniu 20.04.2007 r.) wynika, iż Spółka zamierza zlecić świadczenie usług polegających na poszukiwaniu nabywców dla wyprodukowanych przez Nią towarów oraz na wykonywaniu wszelkich czynności, które zapewnią Spółce zawarcie z nabywcą umowy o dostawę towarów. Zleceniobiorca - jak wyjaśnia Spółka - będzie działał w charakterze niezależnego usługodawcy tj. we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie będzie posiadał pełnomocnictwa do zawierania w imieniu Spółki umów dotyczących dostawy towarów. W ocenie Spółki zawarta umowa o świadczenie w/w usług będzie stanowić umowę nienazwaną w rozumieniu kodeksu cywilnego ze względu na okoliczność, iż określone w niej zobowiązania stron oraz ich sytuacja prawna nie pozwalają na zakwalifikowanie tej umowy do żadnego typu umowy nazwanej. Natomiast używana w opisie stanu faktycznego nazwa agent dla określenia podmiotu świadczącego w/w usługi na rzecz Spółki jest nazwą niezobowiązującą i wynika z konwencji przyjętej pomiędzy stronami.

W ocenie Spółki miejscem świadczenia usługi pośrednictwa w dostawie towarów przez podmiot działający we własnym imieniu i na własny rachunek będzie miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, co wynika z postanowień art. 27 ust. 1 ustawy o VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na w/w wniosek Spółki wydał postanowienie z dnia 16.01.2007 r., w którym nie potwierdził Jej stanowiska. Stwierdził bowiem, iż brak pełnomocnictwa do zawierania umów o dostawę towarów w imieniu Spółki nie zmienia faktu, iż w istocie agent będzie działał w imieniu i na rzecz Spółki. Zatem miejsce świadczenia usług pośrednictwa w tym przypadku należy ustalić w oparciu o postanowienia art. 28 ust. 5 pkt 2 lit.c ustawy o VAT.

Na powyższe postanowienie Spółka wniosła zażalenie, w którym zarzuciła zawartej w nim interpretacji błędną wykładnię art. 28 ust. 5 pkt 2 lit.c ustawy o VAT poprzez przyjęcie, iż użyte w tym przepisie sformułowanie ?pośredników działających w imieniu i na rzecz" należy rozumieć zgodnie z definicja encyklopedyczną. W oparciu o powyższy zarzut Spółka wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zdaniem Spółki odwołanie się do definicji encyklopedycznej w celu zinterpretowania treści art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy o VAT nie znajduje uzasadnienia w sytuacji, gdy jest możliwe zdefiniowanie pojęcia ?pośrednika działającego w imieniu i na rzecz" w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy agencyjnej. Doktryna prawa cywilnego definiuje pojęcie ?na rzecz/na rachunek" jako realizowanie interesów ekonomicznych dającego zlecenie, a pojęcie ?w imieniu" jako zastępowanie tego podmiotu czyli działanie jak ten podmiot. Ponadto Spółka podnosi, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego nie uzasadnił potrzeby odwoływania się do definicji encyklopedycznej w celu zinterpretowania przepisu art. 28 ust. 5 pkt 2 lit.c ustawy o VAT.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Według wyjaśnień Spółki w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym usługodawca zobowiązuję się do świadczenia zleconych przez Spółkę usług, działając w swoim imieniu i na swój rachunek.

Organ odwoławczy zauważa jednak, iż z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, iż celem czynności podejmowanych przez niezależnego w ocenie Spółki, usługodawcę jest doprowadzenie do powstania stosunku prawnego (zawarcia umowy o dostawę towarów) między dającym zlecenie tj. Spółką a osobą trzecią. Zatem charakter i cel wykonywanych czynności wskazuje, iż usługodawca faktycznie działa na rachunek Spółki, niezależnie od przyjętych przez strony postanowień umownych.

Powyższa rozbieżność pomiędzy wyjaśnieniem Spółki na temat charakteru prawnego działań podejmowanych przez pośrednika, a opisem wykonywanych przez niego czynności spowodowała, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego biorąc pod uwagę cel i skutek czynności wykonywanych na zlecenie Spółki, zasadnie ocenił, iż podmiot, który je wykonuje faktycznie działa na Jej rachunek. Nieprawidłowo jednak organ podatkowy określił miejsce świadczenia tychże czynności, powołując się na postanowienia art. 28 ust. 5 pkt 2 lit.c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)

Z postanowień w/w przepisu wynika bowiem, iż miejscem świadczenia usług wykonywanych przez pośredników, związanych bezpośrednio z dostawą towarów jest miejsce dokonania tej dostawy towarów, w przypadku gdy usługi wykonywane są przez pośredników, którzy działają w imieniu i na rzecz osób trzecich.

Zastosowana w powyższym przepisie koniunkcja cech jakie powinny charakteryzować działanie pośrednika tj. ?w imieniu i na rzecz" powoduje, iż powyższy przepis nie ma zastosowania do analizowanego przypadku, w którym mamy do czynienia z usługami świadczonymi przez podmiot działający - zgodnie z wyjaśnieniem Spółki we własnym imieniu i na własny rachunek. Z tej samej przyczyny przepis art. 28 ust. 5 pkt 2 lit.c nie będzie miał zastosowania również przy założeniu, iż z uwagi na cel i skutki opisanych czynności, związanych bezpośrednio z dostawą towarów w badanej sprawie mamy do czynienia z pośrednikiem działającym w swoim imieniu lecz na rachunek Spółki.

Miejsce świadczenia usługi, o której mowa należy zatem określić w oparciu o postanowienia art. 27 ust. 1 w/w ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY