Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynajem garaży będącego składnikiem majątku osobistego podatnika niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: PP-3/4407-3/07

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2007-03-01

słowa kluczowe:garaż, usługi najmu

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Pana odwołania z dnia 10.01.2007 r. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 27.12.2006 r., nr PP­3/449/71/06 zmieniającą z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Krowodrza z dnia 21.06.2006 r. nr PP2-443/20/06, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 17.04.2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 24.05.2006 r., zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie czy wynajem garażu, który jest składnikiem Pana majątku osobistego, niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że ma Pan zamiar wynająć osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej garaż znajdujący się w budynku mieszkalnym. Ponadto poinformował Pan, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu działalności polegającej na świadczeniu agencyjnych usług przedstawicielskich dla kontrahentów krajowych i zagranicznych (PKWiU 74.8).

Pana zdaniem powyższa usługa najmu, jako nie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 21.06.2006 r. uznał Pana stanowisko za prawidłowe. Stwierdził bowiem, iż przedmiotowa usługa najmu garażu nie może zostać uznana za wykonywanie czynności z zamiarem częstotliwym w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż nie wchodzi w zakres prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. W związku z tym - jak wyjaśnił Naczelnik Urzędu Skarbowego - z tytułu świadczenia w/w usługi nie jest Pan podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa decyzją z dnia 27.12.2006 r. zmienił z urzędu w/w postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego. Uznał bowiem, iż świadczona przez Pana usługa polegająca na wynajmie garażu w świetle postanowień art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Od powyższej decyzji wniósł Pan odwołanie, w którym domaga się ponownego rozpatrzenia sprawy z uwzględnieniem następujących okoliczności związanych z wynajmem garażu:
1. jest Pan dysponentem garażu od 1970 r.,
2. od 1970 roku garaż był użytkowany tylko dla Pana własnych potrzeb, bez zamiaru osiągania dochodu z tytułu wynajmu,
3. w czerwcu 2006 r. postanowił Pan wynająć jedno z dwóch miejsc postojowych znajdujących się w garażu,
4.garaż nie stanowił nigdy majątku związanego z działalnością gospodarczą,
5. wynajem nie był przedmiotem Pana działalności gospodarczej,
6. czynsz z tytułu wynajmu został ustalony w kwocie 100 zł i stanowi zwrot kosztów eksploatacyjnych za garaż pobieranych przez administrację budynku,
7. podatek VAT od czynszu najmu w skali roku daje kwotę 264 zł.

Pana zdaniem trudno dopatrzyć się rażącego naruszenia prawa w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego prawidłowość Pana stanowiska w sprawie.

Po zapoznaniu się z odwołaniem oraz z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Przedstawione przez Pana w odwołaniu okoliczności związane z wynajmem garażu nie zmieniają stanowiska tutejszego organu w kwestii opodatkowania podatkiem świadczonej przez Pana usługi najmu garażu.

Z postanowień art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika bowiem, iż działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem - jak zostało to już wyjaśnione w zaskarżonej decyzji - najem, będąc usługą wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i zawiera się w definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Do oceny czy tego typu usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT nie stosuje się kryterium częstotliwości. Istotne jest stwierdzenie, iż towar (w przedmiotowej sprawie - garaż) wykorzystywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych bez względu na to, czy najem prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej, czy stanowi odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W świetle tego przepisu jest Pan podatnikiem podatku VAT jako osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarcza polegającą na świadczeniu agencyjnych usług przedstawicielskich i na wynajmie lokalu w budynku mieszkalnym na cele inne niż mieszkaniowe.

Z w/w względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10 z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY