Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy stowarzyszenie mieszkańców ma prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego służącego sprzedazy opodatkowanej a wynikajacego z faktur zakupu wystawionych przez dostawców (Zakład Energetyczny, WPO, MPW i K itp.) stanowiących koszty utrzymania wszystkich lokali?

sygnatura: PP II 443/1123/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2007-03-02

słowa kluczowe:faktura, koszt eksploatacyjny, lokal mieszkalny, media, odliczenie podatku od towarów i usług, sprzedaż opodatkowana, stowarzyszenia

W dniu 30.05.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Stowarzyszenia Mieszkańców o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Wątpliwości Strony dotyczą prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu wystawionych przez dostawców (Zakład Energetyczny, WPO, MPW i K itp.) stanowiących koszty utrzymania wszystkich lokali.
W ocenie wnioskodawcy podatek VAT wynikający z powyższych faktur powinien podlegać w całości odliczeniu.
Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu ww. wniosku postanowieniem z dnia 31.07.2006 r. Nr PP/443/1/91/100/06 stwierdził, iż stanowisko Strony jest prawidłowe.
W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia, organ podatkowy I instancji stwierdził, że zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 88 ww. ustawy, który określa przypadki, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu różnicy podatku należnego.
Dokonując oceny interpretacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, Dyrektor Izby Skarbowej działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa wszczął z urzędu postępowanie w sprawie przedmiotowej interpretacji.
Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Ponadto stosownie do przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.
W myśl art. 90 ust. 1 ww. ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jednocześnie w myśl ust. 2 tego artykułu jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego stowarzyszenie ponosi wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, które następnie rozlicza z ich właścicielami. Jak wynika z opinii stowarzyszenia, a pogląd ten podzielany przez organ podatkowy, rozliczenie to nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu. Rozliczenie to pozwala na określenie wartości (kosztu) nabytych świadczeń z związanego z nim podatku naliczonego. Wskazane wyżej przepisy art. 86 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1 powodują, iż w tym zakresie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Natomiast w pozostałym zakresie tj. w odniesieniu do usług (zdefiniowanych brzmieniem art. 8 ustawy) będzie takie prawo przysługiwało, o ile te usługi nie będą korzystały ze zwolnienia. W tym przypadku będą miały zastosowanie reguły rozliczenia określone w ustępach 1 do 3 art. 90 ustawy z 11.03.2004 r.
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tylko w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
W kontekście powyższego stanowisko Strony, iż podatek naliczony z faktur VAT, dokumentujących nabycie tzw. mediów, podlega w całości odliczeniu, należy uznać za nieprawidłowe.
Mając powyższe na uwadze organ II instancji stwierdza, iż stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie sformułowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców pytania i opisanego we wniosku stanu faktycznego z nim związanego jest nieprawidłowe i dlatego orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY