Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Cczy w przypadku zastosowania zwolnienia z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dla sprzedaży samochodu, nabytego od leasingodawcy po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, leasingobiorca powinien dokonać korekty podatku naliczonego na zasadach wynikających z art. 91 ustawy o VAT?

sygnatura: PP-3/4407/130/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2007-02-08

słowa kluczowe:korekta podatku naliczonego, leasing operacyjny, samochód

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 08.12.2006 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 28.11.2006 r., nr PO1/443-37/06/91173 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa.

U Z A S A D N I E N I E

Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 21.09.2006 r. uzupełnionym pismem z dnia 19.10.2006 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie m.in. czy w przypadku zastosowania zwolnienia z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dla sprzedaży samochodu, nabytego od leasingodawcy po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, leasingobiorca powinien dokonać korekty podatku naliczonego na zasadach wynikających z art. 91 ustawy o VAT? (pytanie nr 3 we wniosku)

Stan faktyczny opisany we wniosku jest następujący: Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu, który spełniał kryteria ładowności określone tzw. wzorem Lisaka. Na tej podstawie Spółka dokonywała odliczenia całej kwoty podatku naliczonego od poszczególnych rat leasingowych. W związku ze zmianą ustawy o VAT w zakresie kwalifikacji samochodów, dających nabywcy pełne prawo do odliczenia, Spółka dokonała rejestracji umowy leasingu w urzędzie skarbowym, aby zachować swoje dotychczasowe prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego, gdyż w świetle nowych przepisów samochód nie spełniał wymogów dających leasingobiorcy takie prawo. Po wykupieniu samochodu 16.11.2006 r. Spółka zamierzała wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Wartość początkową samochodu Spółka określiła na kwotę 15 160,30 zł. Sprzedaż samochodu Spółka planuje w marcu 2007 r. lub w grudniu 2007 r. Zdaniem Spółki w przypadku tej sprzedaży nie powstanie obowiązek korekty podatku naliczonego, na zasadach wynikających z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiadając na w/w wniosek postanowieniem z dnia 28.11.2006 r. nie potwierdził stanowiska Spółki w zakresie w/w pytania nr 3. Stwierdził bowiem, iż sprzedaż w/w samochodu będzie zwolniona od podatku ale wyłącznie gdy zostanie dokonana w grudniu 2007 r. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT samochód będzie spełniał definicję towaru używanego, jeśli okres jego używania przez zbywcę wynosi co najmniej pół roku. Okres używania samochodu w tym wypadku należy liczyć od momentu wykupu pojazdu po zakończeniu umowy leasingu. W przypadku zwolnionej od podatku sprzedaży samochodu, powstanie obowiązek dokonania korekty części odliczonego uprzednio podatku naliczonego przy nabyciu pojazdu, na zasadach wynikających z art. 91 ust. 2 i 7 ustawy o VAT. Korekta dotyczyć będzie 4/5 wartości podatku odliczonego przy wykupieniu samochodu i powinna zostać dokonana w rozliczeniu za grudzień 2007 r.

Na powyższe postanowienie Spółka wniosła zażalenie, w którym zarzuciła dokonanej w nim interpretacji naruszenie art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT poprzez uznanie, iż okres używania samochodu należy liczyć od momentu jego wykupu, po zakończeniu umowy leasingu. Ponadto Spółka wskazuje na brak spójności pomiędzy stanowiskiem w przedmiotowej kwestii, przedstawionym w zaskarżonym postanowieniu, a oceną tego samego zagadnienia w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 18 marca 2005 r., nr PP1/443-42/05/TZ/17185. Uzasadniając dalej Swoje stanowisko Spółka odwołuje się do uregulowań umowy leasingu zawartych w art. 709/#185; do 709/18 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z którymi przez umowy leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Stąd w ocenie Spółki używającym przedmiot leasingu jest leasingobiorca zwany także korzystającym, a nie właściciel przedmiotu leasingu czyli leasingodawca zwany finansującym. Dlatego też Spółka podtrzymuje Swoje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym już w momencie wykupu od leasingodawcy, samochód może być traktowany przez leasingobiorcę jak towar używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT i do jego sprzedaży przez leasingobiorcę ma zastosowanie zwolnienie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

W myśl § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi, w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przez towary używane, stosownie do treści art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) rozumie się pozostałe (poza budynkami i budowlami lub ich częściami) towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

W ocenie Dyrektora tut. Izby Skarbowej okres używania, o którym mowa powyżej, należy liczyć od momentu wykupu pojazdu przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy leasingu tzw. operacyjnego. Do tego momentu bowiem użytkownikiem przedmiotowego pojazdu jest leasingodawca. Używanie pojazdu przez leasingodawcę przez okres trwania umowy polega na pobieraniu pożytków cywilnych (opłat) z tytułu oddania pojazdu w leasing.

W przypadku leasingu operacyjnego, to leasingodawca przyjmuje środek trwały będący przedmiotem leasingu do używania i dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych (art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 54 poz. 654 ze zm.) ; art. 22a ust. 1 i art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Należy przy tym podkreślić, iż przywołane przez Spółkę postanowienia Kodeksu cywilnego nie dotyczą umów tzw. leasingu operacyjnego, a jedynie leasingu finansowego, będącego przedmiotem umów określonych tym aktem prawnym.

Z powyższego wynika, iż sprzedaż pojazdu samochodowego wykupionego z leasingu, jeżeli od momentu jego wykupu nie upłynęło pół roku, nie jest dostawą towaru używanego korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania. Transakcja taka podlega opodatkowaniu - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT ? stawką podstawową w wysokości 22%.

Ponadto Dyrektor tut. Izby Skarbowej informuje, iż decyzją z dnia 06.02.2007 r., nr PP-3/449-6/07 działając w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa dokonał z urzędu zmiany postanowienia Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 18.03.2005 r., nr PP1/443-42/05/TZ/17185. Tym samym rozbieżność stanowisk, na którą powołuje się Spółka w uzasadnieniu zażalenia, została zniwelowana.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY