Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Strona ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktury dokumentującej pierwszą opłatę roczna za wieczyste użytkowanie gruntu, uiszczoną w zwiazku ze zbyciem tego prawa (wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem) przed upływem 10 lat od momentu jego uzyskania?

sygnatura: PP II 443/1482/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2007-02-13

słowa kluczowe:odliczanie podatku naliczonego, odliczenie podatku od towarów i usług, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek naliczony, podatek od towarów i usług, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, termin odliczenia podatku od towarów i usług

W dniu 25 sierpnia 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółdzielni Usługowej ZPChr o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W dniu 14 listopada 2006 r. podatnik uzupełnił przedmiotowy wniosek.
Wątpliwości Strony budzi kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej pierwszą opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntu, uiszczoną w związku ze zbyciem tego prawa (wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem) przed upływem 10 lat od momentu jego uzyskania.
W ocenie wnioskodawcy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej pierwszą opłatę roczną, gdyż przed dokonaniem sprzedaży przedmiotowy budynek był wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowywanych, a wydatek związany z poniesieniem tej opłaty stanowi koszt uzyskania przychodu.
Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu ww. wniosku postanowieniem z dnia 27.11.2006 r. Nr PP/443/1/78/06 stwierdził, iż stanowisko Strony jest nieprawidłowe.
W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia, organ podatkowy stwierdził, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,poz. 535ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Z treści przywołanego przepisu wynika, iż prawo do obniżenia podatku należnego przysługuje w przypadku posiadania statusu podatnika podatku od towarów i usług oraz w przypadku wykorzystywania nabytych towarów i usług do czynności opodatkowanych. W ocenie organu podatkowego ostatni - ze wskazanych warunków - nie został spełniony.
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółdzielnia w 1995 r. zawarła umowę o ustanowienie wieczystego użytkowania gruntu oraz przeniesienie własności znajdującego się na tym gruncie budynku. Zgodnie z tą umową Spółdzielnia była zwolniona z wniesienia pierwszej opłaty rocznej. Jednocześnie strony zastrzegły, że w razie zbycia użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat, użytkownik wieczysty uiści pierwszą opłatę roczną w wysokości 25% wartości ceny sprzedaży. W dniu 22 grudnia 2004 r. Spółdzielnia dokonała zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem. Transakcja była zwolniona od podatku VAT, z uwagi na fakt, że sprzedawany budynek spełniał określony w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT warunek uznania go za towar używany. W przypadku zaś zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym nań budynkiem, którego dostawa jest zwolniona od opodatkowania, sprzedaż tego prawa korzysta również ze zwolnienia na podstawie §8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
W ocenie organu podatkowego I instancji konieczność uiszczenia pierwszej opłaty rocznej należy traktować jako sankcję za zbycie użytkowania wieczystego przed upływem uzgodnionego terminu. Powyższe oznacza, iż przedmiotowa opłata nie ma związku z uprzednim wykorzystaniem nieruchomości, lecz wyłącznie z czynnością sprzedaży. Stanowisko to potwierdza również sposób ustalenia przedmiotowej opłaty - 25% wartości sprzedaży tj. ceny obowiązującej w dniu zbycia a nie ceny ustalonej w umowie o oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie.
Mając powyższe na uwadze organ podatkowy I instancji stwierdził, że Spółdzielni nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury dokumentującej pierwszą opłatę roczną, ponieważ dotyczy ona transakcji zwolnionej.
Na powyższe postanowienie podatnik złożył zażalenie.
Jako uzasadnienie powyższego Strona wskazała, iż na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatek związany z realizacją obowiązku dokonania pierwszej opłaty rocznej stanowi koszt uzyskania przychodu. Ponadto przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT mówi o zakresie w jakim towar (tu:nieruchomość) jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Z uwagi na to, że sprzedana nieruchomość związana była ze świadczeniem przez Spółdzielnię wyłącznie czynności opodatkowanych, w ocenie Strony, warunek dający prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony został spełniony.
Rozpatrując zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy, Dyrektor Izby Skarbowej odnosząc się do przedstawionych w zażaleniu zarzutów uznał co następuje:
Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Powyższe oznacza, że jedynie w sytuacji wykonywania czynności opodatkowanych, podatnik nabywa uprawnienie do odliczenia podatku VAT zawartego w otrzymanych fakturach.
Polskie regulacje prawne normujące prawo podatnika do odliczenia podatku VAT pozostają w zgodności z zapisami art. 168 Dyrektywy Rady 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (poprzednio obowiązujący art. 17 (2) VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1997 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych ? wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC)), który wiąże prawo podatnika do odliczenia podatku VAT naliczonego z wykorzystywaniem nabytych towarów i usług na potrzeby transakcji opodatkowanych.
Należy też zauważyć, że w wyroku w sprawie C-98/98 pomiędzy Commisioners of Customs and Excise a Midland Bank plc (Wielka Brytania), Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że istnienie bezpośredniego związku pomiędzy konkretną transakcją zakupu i konkretną transakcją sprzedaży jest niezbędnym wymogiem powstania prawa do odliczenia podatku. Jedynie na zasadzie wyjątku ETS nakazuje uznawać sytuacje, w których prawo do odliczenia podatku naliczonego istnieje w sytuacji, gdy nie można ustalić bezpośredniego związku pomiędzy zakupem i opodatkowaną transakcją (orzeczenie C-37/95 (Ghent Coal) i C-110/94 (INZO)).W innym orzeczeniu (w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Ghent terminal NV), Trybunał wskazał, że w sytuacji, kiedy nabycie towarów lub usług zostało poczynione z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanych, ale z powodów pozostających poza kontrolą, podatnik nie wykorzystał nabytych towarów i usług w prowadzeniu tej działalności, prawo podatnika do odliczenia VAT zostaje zachowane.
Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika bezspornie, że czynność dokonania dostawy nieruchomości zabudowanej wraz z prawem użytkowania wieczystego, która miała miejsce w 2004 r. korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.
Dyrektor Izby Skarbowej odnosząc się do prawa podatnika, polegającego na możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej pierwszą opłatę roczną (25% wartości sprzedaży) z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (gdyż prawo użytkowania wieczystego zostało zbyte przed upływem 10 lat od momentu ustanowienia), zauważa, iż podatnik nabył prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z wystawionej faktury VAT.
Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie własności znajdującego się na tym gruncie budynku miało miejsce w1995 r.
A zatem faktura dokumentująca pierwszą opłatę roczną (25% wartości sprzedaży) dotyczy czynności dokonanej ?wstecz? i dotyczy okresu, w którym podatnik wykorzystywał nabytą nieruchomość (wraz z prawem wieczystego użytkowania) do czynności wyłącznie opodatkowanych.
Uznać zatem należy, iż reguła art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wiążąca prawo podatnika do odliczenia podatku VAT naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych została - w omawianym zakresie ? spełniona.
Mając powyższe na uwadze organ II instancji stwierdza, iż stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie sformułowanego przez Spółdzielnię Usługową pytania jest nieprawidłowe i dlatego orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY