Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie gospodarowania mieniem powiatu, które nie nalezy do powiatowego zasobu nieruchomości np. gospodarowania nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste?

sygnatura: PP II 443/1433/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2007-01-18

słowa kluczowe:jednostka samorządu terytorialnego, mienie, nieruchomości, podatnik podatku od towarów i usług, użytkowanie wieczyste

W dniu 7.07.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek Gminy o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 września 2006 r.
Strona przedstawiając stan faktyczny wskazała, iż jest jednostką samorządu terytorialnego ? Miastem na prawach powiatu będącym Gminą, która gospodaruje mieniem gminy i powiatu (należącym do wnioskodawcy), mienie to służy do wykonywania zadań gminy i powiatu. Strona wskazała również, iż mieniem powiatu, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Przedmiotem własności są między innymi nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wobec powyższego Miasto na prawach powiatu ? gmina wykonująca zadania powiatu m. in. gospodaruje mieniem powiatu.
Strona wyraziła pogląd, iż podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie gospodarowania mieniem powiatu, które nie należy do powiatowego zasobu nieruchomości np. gospodarowania nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste jest Gmina Wrocław, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym Miasto Wrocław jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym. Wobec powyższego - w ocenie wnioskodawcy ? Gmina Wrocław wykonując zadania powiatu gospodaruje mieniem powiatu, gdyż ma szczególny zakres zadań i kompetencji, obok bowiem zadań i kompetencji właściwych gminie (miastu), ustawodawca nadał także zadania i kompetencje właściwe powiatom.
Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrocławiu po przeanalizowaniu wniosku Strony postanowieniem Nr PP II 443/1/342/55845/06 z dnia 9.10.2006 r. stwierdził, iż jej stanowisko w sprawie dotyczącej określenia kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie gospodarowania mieniem powiatu, które nie należy do powiatowego zasobu nieruchomości np. gospodarowania nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, jest prawidłowe.
W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia, organ podatkowy I instancji wskazał, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Oznacza to, iż podatnikiem podatku od towarów i usług jest wykonawca czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Jeżeli zatem gospodarowanie mieniem polega na dokonywaniu przez Stronę czynności podlegających opodatkowaniu ? podatnikiem z tego tytułu jest Strona. W konsekwencji tego, skoro wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego ? gminą ? podatnikiem podatku od towarów i usług - jest Gmina.
Dokonując analizy przedstawionego przez Stronę wniosku o interpretację, mających w sprawie zastosowanie przepisów prawa podatkowego oraz ich korelacji z udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu odpowiedzią, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdził, iż przedmiotowy wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 14a § 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), bowiem nie ustalono w sposób jednoznaczny kto jest pytającym tzn. Gmina Wrocław czy też Wrocław Miasto na prawach powiatu oraz który z podmiotów posiada status podatnika z tytułu wskazanych we wniosku czynności.
Zgodnie z art. 14a§1 cyt. wyżej ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
Zgodnie z art. 14a§2 ustawy Ordynacja podatkowa ? podatnik zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie we wniosku o interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku powinien być konkretny i wyczerpujący. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do opisanego stanu faktycznego organ podatkowy powinien wezwać podatnika do uzupełnienia wniosku w tym zakresie ? art. 14a§5 w związku z art. 169§1 Ordynacji podatkowej.
Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy, stwierdzić należy, iż we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego Strona stwierdziła, że jest jednostką samorządu terytorialnego ? Miastem na prawach powiatu będącym Gminą, która gospodaruje mieniem gminy i powiatu. W niniejszej sprawie nie wyjaśniono jednak kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a w konsekwencji tego, kto jest uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Gmina Wrocław czy też Wrocław Miasto na prawach powiatu.
Wobec nie wyjaśnienia wyżej wspomnianej kwestii przez organ podatkowy I instancji, uznać należy, iż interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udzielona postanowieniem Nr PP II 443/1/342/55845/06 z 9.10.2006 r. przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu zawiera wadę, której organ II instancji nie może usunąć poprzez zmianę postanowienia i tym samym ? na mocy art. 14b ust. 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 14b ust. 2 Ordynacji podatkowej ? należało orzec o jej uchyleniu.
Ponadto z powołanego wyżej przepisu art. 14a§1 ustawy Ordynacja podatkowa wynika m. in. obowiązek udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
Na prawo podatkowe składają się według art. 3 pkt 2 powołanej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa, zarówno przepisy ustaw podatkowych, jak i przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Przez ustawy podatkowe zgodnie z art. 3 pkt 1 cyt. ustawy rozumie się ustawy obejmujące swym zakresem przedmiotowym podatki, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. Ustawa podatkowa określa podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, stawki podatkowe, a także reguluje prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, jak również następców prawnych oraz osób trzecich.
W niniejszej sprawie Strona ma wątpliwości kto jest podmiotem dokonującym gospodarowania mieniem powiatu, które nie należy do powiatowego zasobu nieruchomości. Dodatkowo należy zauważyć, iż zakres przedmiotowy opodatkowania określony został przepisami art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z przepisem art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Wymienione tam czynności podlegające opodatkowaniu tj. dostawa towarów i świadczenie usług nie pozwalają na uznanie czy ?gospodarowanie nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste? wypełniają definicje zawarte w wyżej cytowanych przepisach art. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W dalszej kolejności wnioskodawca powinien wskazać kto jest stroną zawieranych umów, których przedmiot świadczenia mógłby się odnosić do wyżej opisanego zakresu przedmiotowego opodatkowania. Dopiero uzupełnienie wniosku o powyższe informacje pozwoli na ocenę zakresu sformułowanego żądania i możliwości zastosowania tym zakresie przepisów art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa.
W ocenie organu odwoławczego sformułowane przez Stronę pytanie nie dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż organ podatkowy I instancji nie posiadał kompetencji do udzielenia w przedmiotowej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14a§1 ustawy Ordynacja podatkowa, ponieważ zawarte we wniosku Strony zapytanie wykracza poza zakres prawa podatkowego.
Podjęte rozstrzygnięcie powoduje konieczność ponownego rozpatrzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedmiotowego wniosku, będącego podstawą uchylonego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY