Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podadnik złożył wniosek o interpretację dotyczacą stosowanie stawek VAT przy wykonywaniu usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych oraz instytucjach.

sygnatura: 1461/DCi-II/443-10/06/ZF

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

data: 2007-01-17

słowa kluczowe:usługi kominiarskie

D E C Y Z J A

Na podstawie art.14 b par.5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa Tj.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 listopada 2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim z dnia 10.11.2006r. Nr 1411/PP/443-8/JC/06 uznające za nieprawidłowe stanowisko podatnika w części dotyczącej stawki podatku VAT w wysokości 7% na usługi kominiarskie klasyfikowane wg PKWiU jako 74.40.15 oraz 74.30.15 wykonywane w budynkach oraz lokalach mieszkalnych - postanawia odmówić zamiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U z a s a d n i e n i e

Podatnik w dniu 11 sierpnia 2006r. złożył wniosek o interpretację, dotyczacą wysokości stawki VAT stosowanej przy wykonywaniu usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz instytucji pozostałych, przedstawiając szczegółowy zakres świadczonych usług.

Zdaniem wnioskodawcy całość usług kominiarskich wykonywanych w lokalach mieszkalnych jest opodatkowana staką VAT w wysokości 7%, zaś usługi kominiarskie wykonywane w budynkach użyteczności publicznej oraz instytucji pozostałych podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 22%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim w postanowieniu z dnia 10 listopada 2006r. stwierdził, że z wymienionych przez podatnika usług wg preferencyjnej stawki VAT 7% opodatkowane są usługi:- wymiana kratek wentylacyjnych, instalowanie nasad kominowych oraz wkładów,- montaż i demontaż ław kominowych oraz naprawa głowic kominowych,- konserwacja, czyszczenie, udrażnianie i naprawa przewodów wentylacyjnych wraz z wystawianiem protokołu,wykonywanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub budynkach zbiorowego zamieszaknia - wyłącznie na budynkach kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztorach, domach zakonnych, plebaniach, kuriach, rezydencjach biskupich oraz rezydencjach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a takze w domach opieki społecznej internatach, bursach szkolnych, domach studenckich, domach dziecka i domach dla bezdomnych oraz na terenie koszar, zakładów karnych, aresztów śledczych. Przedmiotowe usługi wykonywane na innych niż ww. obiektach, podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku VAT, zaś pozostałe wymienione przez wnioskodawcę usługi, bez znaczenia na jakim obiekcie są wykonywane podlegają opodatkowaniu 22 % stawką podatku VAT.

Na postanowienie oragnu pierwszej instancji Podanik wniósł zażalenie, w którym podnosi, że czynności czyszczenia przewodów kominowaych należy zaliczyć do robót konserwacyjnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu sprawy i rozpatrzeniu argumentów zawartych w zażaleniu zważył, co następuje;Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokosci 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W myśl ust. 2 w/w artykułu przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastuktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.Zatem jeżeli wykonywane usługi kominiarskie można zaliczyć do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszacą obiektów budownictwa mieszkaniowego, to do dnia 31 grudnia 2007r. będą one opodatkowane 7 % stawką podatku VAT. Należy zaznaczyć, że roboty budowlane zostały zawarte w dziale 45 PKWiU.

Natomiast zgodnie z zasadmi metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług Urząd Staystyczny w Łodzi w piśmie z dnia 4 czerwca 2004r. Nr OK-5672/KU-29/16-3707/2004 skierowanym do Korporacji Kominiarzy Polskich w Opolu, stwerdził, że usługi świadczone przez zakłady kominiarskie mieszczą się w grupowaniach:- naprawa lub wymiana drzwiczek wycierowych w przewodach kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych, zakładanie wkładów kominowych, chroniących przewody przed działaniem spalin - PKWiU 45.34.32-00.00 "Roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane",- konserwacja przewodów kominowych i wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych polegająca na: czyszczeniu, usuwaniu sadzy, gniazd ptaków, doszczelnianiu przewodów, kontroli drożności, udrażnianiu, łącznie z kontrolą stanu technicznego ww. przewodów PKWiU - 74.70.15-00.00 "Usługi czyszczenia pieców i kominów.

Zatem dla ustalenia właściwej stawki podatku, kluczowe znaczenie ma prawidłowa klasyfikacja statystyczna usługi, co wynika z art.8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.Jeżeli więc wykonywane usługi będą mieściły się w dziale PKWiU 45 "Roboty budowlane" - 45.34.32 "roboty instalacyjne gdzie indziej nie sklasyfikowane" związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z przepisem art.2 pkt 12 ustawy o VAT, wówczas będą opodatkowane, na podstawie art.146 ust.1 pkt 2 lit.a) ustawy o VAT, stawkąpodatku 7%, w przeciwnym wypadku opodatkowane bedą stawką podstawową w wysokości 22%.

W przypadku usług PKWiU 74.70.15-00.00 "usługi czyszczenia pieców i kominów" należy stwierdzić, iż nie zostały one wymienione w załączniku nr 3, do obowiązującej od 1 maja 2004r. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.), zawierającej wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7 %, wobec czego zgodnie z art. 41 ust.1 cytowanej ustawy o VAT opodatkowane są stawką w wysokości 22 %.

Organ odwoławczy przedstawiając powyższe stanowisko uwzględnił także w tej ocenie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 6.09.2004r. skierowane do Korporacji Kominiarzy Polskich Zarząd Główny w Katowicach, z dnia 10.11.2004r. skierowane do Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Warszawie.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, orzekł jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY