Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jest możliwe dokonanie przez podatnika obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, w związku z zakupami paliwa do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 3.500 kg, używanego na podstawie umowy leasingu zawartej z zagranicznym kontrahentem?

sygnatura: IPB_1/4407-62/06/I

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2007-01-22

słowa kluczowe:kontrahent zagraniczny, obniżenie podatku należnego, paliwo, samochód, umowa leasingu

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3 listopada 2006r. wniesionego przez Spółkę "X" - reprezentowaną przez pełnomocnika "Y" na postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 26 października 2006r. Nr PP/443-109/06/JK-69089 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w związku z zakupami paliwa do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 3.500 kg używanego na podstawie umowy leasingu zawartej z zagranicznym kontrahentem -

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26 lipca 2006r. Spółka "X" - reprezentowana przez pełnomocnika "Y"wystąpiła do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

W ww. wniosku Podatnik poinformował, iż od dnia 1 grudnia 2004r. użytkuje na podstawie umowy leasingu - zawartej z niemieckim leasingodawcą - Firmą "Z" - samochód ciężarowy marki IVECO z zamkniętą skrzynią, o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg.

Samochód posiada niemiecki dowód rejestracyjny oraz niemieckie tablice rejestracyjne. Samochód ten Spółka "X" użytkuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak dalej stwierdził Podatnik we wniosku, w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, nakładającą na podatników obowiązek uzyskania stosownego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 1-4, podjął działania zmierzające do uzyskania zaświadczenia od okręgowej stacji kontroli pojazdów.W konsekwencji powyższych działań podatnik otrzymał informację o braku uprawnień do wydania przez polskie stacje kontroli pojazdów stosowego zaświadczenia jak również o braku możliwości dokonania stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dla samochodu nie zarejestrowanego w Polsce.

Ponadto Spółka "X" poinformowała, iż: "Posiadamy więc w chwili obecnej stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym nadany przez niemiecki wydział komunikacji oraz dokument dopuszczenia pojazdu samochodowego do ruchu drogowego określające samochód jako samochód ciężarowy."

Zdaniem Podatnika posiadane przez niego dokumenty oraz parametry techniczne samochodu potwierdzają spełnienie wymagania określonego art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego podatek naliczony przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu podlega odliczeniu na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, a ograniczenia wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 3 nie będą miały zastosowania.

Postanowieniem z dnia 26 października 2006r. Nr PP/443-109/06/JK-69089 Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznał stanowisko podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku za nieprawidłowe.

Uzasadnienie wydanego postanowienia organ pierwszej instancji oparł na przepisach art. 86 ust. 1 i ust. 4 i ust. 5 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm).

W ocenie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej "odliczanie podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3500 kg, użytkowanego na podstawie umowy leasingu zawartej z zagranicznym kontrahentem, bez posiadania zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów o spełnianiu przez pojazd jednego z warunków, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT oraz właściwej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - jest niezgodne z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT."

Na powyższe postanowienie Podatnik złożył zażalenie z dnia 3 listopada 2006r., w którym wniósł o uchylenie ww. postanowienia.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie przepisów art. 86 i art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług .

W uzasadnieniu swojego stanowiska Podatnik stwierdził, iż: "W art. 86 ust. 5 ustawy wyraźnie uregulowano, że spełnienie wymagań (...) stwierdza się na podstawie badania technicznego. Jest to więc swojego rodzaju dowód potwierdzający jedynie prawidłowość dokonywanych przez podatnika odliczeń podatku od paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu. Takie zaświadczenie jest niczym innym więcej jak potwierdzeniem stanu faktycznego."

Ponadto Podatnik uważa, iż: "wykonanie dodatkowego badania technicznego oraz następnie dostarczenie kopii zaświadczenia do urzędu skarbowego jest wyłącznie obowiązkiem podatnika, a nie warunkiem dającym uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa przeznaczonego do napędu samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawodawca uzależnił prawo podatnika do odliczenia podatku od spełnienia przez dany pojazd samochodowy wymagań określonych w art. 86 ust. 4 ustawy, które to wymagania nasz pojazd samochodowy spełnia, nie zaś od dokonania przedmiotowych badań technicznych."

Jednocześnie zdaniem Podatnika: "ustawodawca nie zawarł żadnego dodatkowego przepisu, który wskazywałby, iż brak zaświadczenia pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku. Trudno też jednoznacznie stwierdzić, że przeprowadzenie badania technicznego pojazdu to bezwzględny obowiązek podatnika."

Jak dalej podnosi Podatnik, zaświadczenie o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy tylko potwierdza prawo podatnika do odliczenia VAT od nabywanego paliwa przy spełnieniu odpowiednich warunków z art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wyjątek od powyżej zasady został przez ustawodawcę przewidziany w art. 88 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3.

Artykuł 86 ust. 3 ww. ustawy stanowi bowiem, iż w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Jednakże - jak wynika z ust. 4 ww. art. 86 - przepis ust. 3 nie dotyczy:

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy;

6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Z powyższego wynika zatem, iż ustawa umożliwia obniżenie kwoty podatku należnego w przypadku zakupu paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu pojazdów odpowiadających wymienionym wyżej warunkom.

Jak wynika z art. 86 ust. 5 ww. ustawy spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego. (art. 86 ust. 5a ww. ustawy).

Analiza powyższych uregulowań pozwala stwierdzić, iż przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi o braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do samochodów i pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 3 tj. do samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Możliwość dokonania przez podatnika obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w związku z nabyciem przez niego paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 4 została jednak uwarunkowana spełnieniem przez podatnika przesłanek wynikających z art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dotyczą one potwierdzenia dla pojazdów samochodowych wymagań określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy w postaci:

a) zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów,

b) dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu wymagań.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wymóg potwierdzenia spełnienia warunków technicznych wynikających z art. 86 ust. 4 ustawy, dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, będący wymogiem niezbędnym dla celów prawidłowego odliczenia podatku od towarów i usług od paliwa do tych pojazdów, dotyczy zarówno pojazdów będących własnością podatnika, jak również pojazdów będących przedmiotem umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Przepis art. 86 ust. 5 ustawy dotyczy bowiem czterech nowych kategorii pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy niezależnie od formy prawnej ich posiadania (jako właściciel lub użytkownik pojazdu).

Zdaniem Skarżącej będący w jej posiadaniu dokument dopuszczenia pojazdu samochodowego marki IVECO do ruchu drogowego oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym nadany przez niemiecki wydział komunikacji - określające samochód jako samochód ciężarowy jak również parametry techniczne samochodu:

- samochód ciężarowy, zamknięte, skrzynia,

- miejsca siedzące wraz z kierowcą - 3,

- długość pojazdu 7070 mm,

- szerokość pojazdu 2000 mm,

- wysokość pojazdu 2770 mm,

- dopuszczalna masa całkowita 3500 kg,

- ciężar użyteczny lub ładunku 1010 m2

świadczą o tym, iż samochód ten spełnia wymagania określone art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Organ odwoławczy nie może zgodzić się z przedstawionym powyżej stanowiskiem Podatnika.

Z treści art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie wynika, że ustawodawca nie daje możliwości uznania pojazdu za spełniający warunki, wyłącznie na podstawie oględzin dokonanych przez podatnika, choćby wynikające z oględzin wnioski, ściśle odpowiadały brzmieniom przepisów art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ww. ustawy.

Fakt spełnienia przez pojazd samochodowy wymagań określonych wyżej cyt. przepisem art. 86 ust. 4 ustawy musi być bowiem potwierdzony bezsprzecznie przez okręgową stację kontroli pojazdów w wydanym przez nią stosownym zaświadczeniu. Powyższe musi być również potwierdzone stosowną adnotacją zamieszczoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Odnosząc się natomiast do stwierdzenia skarżącej zawartego w zażaleniu, iż cyt: "wykonanie dodatkowego badania technicznego oraz następnie dostarczenie kopii zaświadczenia do urzędu skarbowego jest wyłącznie obowiązkiem podatnika, a nie warunkiem dającym uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa przeznaczonego do napędu samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy (...)" organ odwoławczy stwierdza, iż wykonanie dodatkowego badania technicznego potwierdzonego zaświadczeniem okręgowej stacji kontroli pojazdów, złożeniem powyższego zaświadczenia do urzędu skarbowego we właściwym terminie oraz posiadanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu staje się obowiązkiem podatnika, w sytuacji gdy podatnik chce dokonać obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT.

Dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa jest prawem podatnika, z którego to prawa podatnik może lecz nie musi skorzystać.

Zatem jeżeli podatnik chce z powyższego prawa skorzystać (w przedmiotowej sprawie z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do pojazdu określonego art. 86 ust. 4 pkt 1-4), powinien być w posiadaniu stosownych dokumentów (zaświadczenia i adnotacji w dowodzie rejestracyjnym), które by to prawo do odliczenia potwierdzały.

Zresztą jak Skarżąca sama w zażaleniu stwierdziła, w art. 86 ust. 5 ustawy wyraźnie uregulowano, że spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie badania technicznego, co stanowi dowód potwierdzający prawidłowość dokonywanych przez podatnika odliczeń podatku od paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu.

W związku z powyższym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony - art. 88 ust. 1 pkt 3 i art. 86 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednakże w sytuacji gdy do wykonywania czynności opodatkowanych będą wykorzystywane pojazdy o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony a będą one pojazdami spełniającymi warunki z art. 86 ust. 4, co zostanie potwierdzone -w przypadku pojazdów wyszczególnionych w ust. 4 pkt 1-4 ww. art. 86 - stosownymi dokumentami oraz poczynionymi czynnościami wymienionymi w art. 86 ust. 5 i art. 86 ust. 5a ustawy, wówczas obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego będzie podatnikowi przysługiwało.

Ustawodawca nie musiał zamieszczać odrębnych uregulowań prawnych, z których wynikałoby, że brak zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, bowiem wynika to z analizy powyższych przepisów.

Ponadto jeszcze raz należy podkreślić, że jeżeli podatnik chce skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa to musi wykazać, że faktycznie to prawo mu przysługuje, właśnie poprzez spełnienie warunków określonych właściwymi przepisami ustawy.

Organ odwoławczy podziela zatem stanowisko Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zawarte w zaskarżonym postanowieniu z dnia 26 października 2006r. Nr PP/443-109/06/JK-69089, stwierdzając brak naruszenia przez ten organ - w wydanym postanowieniu -art. 86 oraz art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej niniejsza decyzja wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY