Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zamiana (zbycie) prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami lub innymi budowlami nie należącymi do zasobów Spółdzielni, jest czynnością zwolnioną od opodatkowania podatkiem VAT ?.

sygnatura: PP II 443/296/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2007-01-25

słowa kluczowe:użytkowanie wieczyste

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.), Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 23.01.2006 r. Nr PP II/443/1/395/38/05 wydane na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrocławiu w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zamiany (zbycia) prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami lub innymi budowlami nie należącymi do zasobów Spółdzielni i stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku Spółdzielni nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrocławiu dotyczący udzielenia interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 6 i 17 stycznia 2006 r.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących własność Gminy Wrocław zabudowanych obiektami budowlanymi nie będącymi pod zarządem Spółdzielni. Realizacja tych obiektów nastąpiła w latach 1979-1985, a Spółdzielnia nie poczyniła żadnych nakładów na ich realizację i ulepszenie. Aktualnie Spółdzielnia zbyła na rzecz Gminy Wrocław prawo użytkowania wieczystego działek (wymienionych we wniosku), jednocześnie nabyła od Gminy prawo użytkowania wieczystego innych działek. Podatnik wskazał, iż Spółdzielni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu prawa wieczystego użytkowania gruntów.

W związku z powyższym pytanie zostało sformułowane następująco ?Czy zamiana (zbycie) prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami lub innymi budowlami nie należącymi do zasobów Spółdzielni, jest czynnością zwolnioną od opodatkowania podatkiem VAT ?.

Podatnik wyraził też pogląd, że zamiana (zbycie) prawa wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Gminy jest to przeniesienie praw na rzecz innego podmiotu, a tym samym świadczenie usług w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie nieruchomości będące przedmiotem umowy zamiany są zabudowane budynkami bądź budowlami w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej i stanowią towar używany, zamiana przedmiotowych nieruchomości gruntowych podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w związku z § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia wystawiła na Gminę fakturę VAT oznaczając czynność jako zwolnioną na łączną wartość rynkową (ujętą w akcie notarialnym) prawa użytkowania wieczystego działek zbytych na rzecz Gminy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu ww. wniosku postanowieniem z dnia 23.01.2006 r. Nr PP II/443/1/395/38/05 stwierdził, iż stanowisko podatnika w sprawie dotyczącej zwolnienia z podatku VAT przedmiotowego zbycia prawa wieczystego użytkowania jest prawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane zgodnie z ustępem 2 pkt 1 tego artykułu, należy rozumieć budynki i budowle lub ich części ? jeżeli od końca roku, w których zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Przy czym zgodnie z art. 43 ust. 6 zwolnienia, o którym mowa wyżej, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1 (budynków, budowli lub ich części) jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

  1. miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;
  2. użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Ze złożonego wniosku wynika, że realizacja wymienionych przez Podatnika budynków i budowli nastąpiła w latach 1979-1985 tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), ponadto nakłady na ich realizację poniesione zostały przez Gminę, Spółdzielnia nie ponosiła żadnych nakładów na ich realizację. Podatnikowi zatem nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wobec powyższego Naczelnik stwierdził, iż spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a towary będące przedmiotem dostawy spełniają definicję towaru używanego w rozumieniu art. 43 ust. 2 tej ustawy, bowiem od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Dodatkowo Podatnik wskazał, iż Spółdzielnia nie ponosiła żadnych nakładów na ich ulepszenie, a zatem nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 43 ust. 6 tej ustawy, które wykluczałyby prawo do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Mając powyższe na uwadze uznano, iż dostawa tych budynków i budowli, korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie w myśl § 8 ust. 1 pkt 12 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., ze zwolnienia korzysta również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, z którym związane są przedmiotowe budynki i budowle. W tym zakresie zatem stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

Po zapoznaniu się z ww. postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ostatecznego postanowienia organu podatkowego I instancji.

Rozpatrując zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uznał, co następuje:

Zgodnie z art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl natomiast art. 2 pkt 6 ww. ustawy o podatku VAT ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach ? rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast zbycie prawa użytkowania wieczystego nie mieści się w zakresie definicji dostawy towarów, zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie daje bowiem praw do rozporządzania gruntem jak właściciel, ani nie zostało wymienione pośród praw wskazanych w tym przepisie. Ponadto prawo użytkowania wieczystego gruntu jest innym niż własność prawem rzeczowym i stanowi wartość niematerialną i prawną. Regulacje dotyczące tej instytucji znajdują się w art. 232-243 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi użytkowanie wieczyste jest prawem na nieruchomości gruntowej i pozwala na korzystanie z gruntu w granicach określonych przez ustawy, zasady współżycia społecznego oraz umowę o oddaniu gruntu Skarbu Państwa lub gminy w użytkowanie wieczyste. Istotą tej formy użytkowania gruntów jest to, że właścicielem gruntu pozostaje gmina lub Skarb Państwa, natomiast budynki i urządzenia wzniesione na tym gruncie stają się własnością wieczystego użytkownika.

Ponieważ oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu, i nie jest dostawą towarów, uznać należy, ze jest ono świadczeniem usług, w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Reasumując w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego organ podatkowy II instancji nie podziela stanowiska Podatnika, iż przedmiotowa czynność jest zwolniona z podatku VAT. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu specyfika instytucji użytkowania wieczystego oraz obowiązujący stan prawny pozwala uznać, iż czynność dokonana przez Spółdzielnię polegająca na zamianie (zbyciu) prawa wieczystego użytkowania działek zabudowanych budynkami, budowlami lub innymi obiektami budowlanymi stanowiących własność Gminy Wrocław na rzecz tego podmiotu (właściciela) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem faktycznie dochodzi w rozpatrywanym przypadku jedynie do swoistego ?wygaśnięcia? dotychczasowego prawa wieczystego użytkowania, a nie do jego zbycia. Tym samym nie jest to czynność wymieniona w art. 5 cytowanej ustawy jako czynność opodatkowana.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY