Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Spółce przysługuje prawo do doliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do samochodu, który spełnia wymogi wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT lecz jako wynajmowany od niemieckiej firmy, posiada niemiecki numer rejestracyjny i niemiecki dowód rejestracyjny?

sygnatura: PP-3/4407/121/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2007-01-30

słowa kluczowe:odliczanie podatku naliczonego, paliwo, samochód ciężarowy

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 16.11.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z dnia 09.11.2006 r., nr PP/443-57/06 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia przedmiotowe postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 17.10.2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 17.10.2006 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie interpretacji w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do samochodu, który spełnia wymogi wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT lecz jako wynajmowany od niemieckiej firmy, posiada niemiecki numer rejestracyjny i niemiecki dowód rejestracyjny.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdziło, iż samochód spełnia warunki pojazdu, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. Ponadto w niemieckim dowodzie rejestracyjnym znajduje się zapis określający samochód jako ciężarowy z zamkniętą skrzynią ładunkową. Jednakże nie posiada Pan w dowodzie rejestracyjnym właściwej adnotacji o spełnieniu przez samochód powyższych wymagań, gdyż organ dokonujący tego rodzaju potwierdzenia jakim jest Starostwo Powiatowe - odmówił wpisu w niemieckim dowodzie rejestracyjnym, jedynym jakim Pan dysponuje.

Pana zdaniem brak powyższej adnotacji nie skutkuje brakiem prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu w/w samochodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na Pana wniosek wydał postanowienie z dnia 09.11.2006 r., w którym nie potwierdził Pana stanowiska. Uznał bowiem, iż zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o VAT spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Skoro zatem nie posiada Pan stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym samochodu, to w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego - nie przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku od paliwa wykorzystywanego do tego samochodu.

Na powyższe postanowienie wniósł Pan zażalenie, w którym domaga się jego uchylenia. Nie zgadza się Pan z interpretacją dokonaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Niedokonanie właściwej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym przez uprawniony do tego organ z przyczyn formalnych, w Pana ocenie nie może skutkować brakiem prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Z postanowień art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika, iż obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się do paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.

Z powyższego uregulowania wynika a contrario, iż kwota podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do pojazdów samochodowych, których nie dotyczy regulacja określona w art. 86 ust. 3 w/w ustawy o VAT, obniża kwotę podatku należnego. Pojazdami takimi są m.in. pojazdy określone w pkt 1- 6 ust. 4 art. 86 w/w ustawy o VAT.

O tym czy dany pojazd spełnia wymagania przewidziane dla pojazdów samochodowych,wymienionych pkt 1-4 ust. 4 art. 86 decyduje wynik dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę stację - jak wynika z postanowień art. 86 ust. 5 w/w ustawy o VAT. Ponadto przepis art. 86 ust. 5 wprowadza również dodatkowy wymóg, aby w dowodzie rejestracyjnym samochodu, który przeszedł pomyślnie badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów znalazła się właściwa adnotacja, iż spełnia on wymagania, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 1 - 4 w/w ustawy o VAT.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie fakt, iż uprawniony organ nie dokonał adnotacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustawy o VAT w niemieckim dowodzie rejestracyjnym, użytkowanego samochodu, nie pozbawia Pana prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do tego samochodu. Powodem bowiem, dla którego Starostwo Powiatowe odmówiło dokonania stosownego wpisu nie była okoliczność, iż przedmiotowy samochód nie spełnia wymagań przewidzianych dla pojazdów samochodowych,wymienionych w pkt 1-4 ust. 4 art. 86 w/w ustawy o VAT. Zaistniała przeszkoda była wynikiem ograniczeń w zakresie obowiązujących wzorów dokumentów w sprawach dopuszczenia pojazdu do ruchu, wprowadzonych przez odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Minisira Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Starostwo zatem odmówiło wpisu stosownej adnotacji w niemieckim dowodzie rejestracyjny, gdyż nie odpowiadał on wzorom dokumentów określonym w w/w przepisach.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż okręgowa stacja kontroli pojazdów potwierdziła w stosownym zaświadczeniu, iż użytkowany przez Pana samochód spełnia wymagania przewidziane dla pojazdu samochodowego,wymienionego w pkt 1 ust. 4 art. 86 w/w ustawy o VAT, Dyrektor Izby Skarbowej potwierdza słuszność Pana stanowiska, zgodnie z którym ma Pan prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do tego samochodu.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY