Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wartość otrzymywanych dotacji na pokrycie określonych wydatków (kosztów) związanych z organizacją imprezy kulturalnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy ma wpływ na wartość współczynnika (proporcji), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?

sygnatura: PP-3/4407/112/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-12-11

słowa kluczowe:dotacja, impreza artystyczna, proporcja

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Stowarzyszenia z dnia 28.09.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z dnia 15.09.2006 r., nr PP1-443/46/06 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia przedmiotowe postanowienie uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 26.06.2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 30.06.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27.07.2006 r. Stowarzyszenie zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie czy wartość otrzymywanych dotacji na pokrycie określonych wydatków (kosztów) związanych z organizacją imprezy kulturalnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy ma wpływ na wartość współczynnika (proporcji), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Stowarzyszenie w związku z prowadzoną działalnością kulturalną otrzymuje dofinansowanie (dotacje) do organizowanych imprez kulturalnych. Dofinansowanie udzielane jest przez urzędy, instytucje i organizacje takie jak m.in.: Fundacja Polsko - Niemiecka, Gmina Miejska Kraków, Uniwersytet Jagielloński. Z umów zwieranych pomiędzy podmiotem dotującym a Stowarzyszeniem wynika, iż kwota dofinansowania jest udzielana na pokrycie określonych wydatków (kosztów) związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej np. na wynagrodzenie dla artystów, honoraria jurorów, diety, wynajem sprzętu technicznego, obsługę techniczną, zakwaterowanie, promocję i reklamę imprezy. Dofinansowanie (dotacja) dotyczy imprez kulturalnych o charakterze odpłatnym.

W ocenie Stowarzyszenia wartość otrzymywanych kwot z tytułu dofinansowania na pokrycie określonych wydatków (kosztów) nie wywołuje żadnych skutków w zakresie podatku VAT. Nie stanowi bowiem kwoty należnej za usługę, gdyż podmiot dofinansowujący nie jest nabywcą świadczenia wykonywanego przez Stowarzyszenie. Ponadto kwoty dofinansowania (dotacji) - jak wyjaśnia Stowarzyszenie - nie mają bezpośredniego wpływu na cenę, gdyż dotyczą wprost określonych wydatków (kosztów) i albo w ogóle nie wpływają na cenę świadczeń wykonywanych przez Stowarzyszenie (np. brak ceny tych świadczeń) albo wpływają na cenę pośrednio poprzez wydatki.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 15.09.2006 r. nie potwierdził stanowiska Stowarzyszenia. Uznał bowiem, iż kwota dotacji przeznaczona na konkretne wydatki ściśle związane z organizacją odpłatnej imprezy kulturalnej poprzez obniżenie kosztów organizacji tej imprezy ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług kulturalnych (np. poprzez obniżenie ceny biletów wstępu) Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT obrót zwiększa się o wartość przedmiotowych dotacji, subwencji i innych dopłat niezależnie od tego czy dotujący jest odbiorcą towarów lub usług, których cena została obniżona. Zatem otrzymywane przez Stowarzyszenie dofinansowania i dotacje - w ocenie naczelnika Urzędu Skarbowego - jako mające bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług są obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podlegającym opodatkowaniu. Tym samym środki te musza zostać uwzględnione w obliczaniu współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Na powyższe postanowienie Stowarzyszenie wniosło zażalenie, w którym domaga się jego uchylenia z powodu naruszenia przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Stowarzyszenie uważa, iż kwoty otrzymanych dotacji nie stanowią obrotu podlegającego opodatkowaniu gdyż nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług. Otrzymanie dofinansowania nie skutkuje - jak wyjaśnia Stowarzyszenie - obniżeniem ceny biletów wstępu. Dotacja (dofinansowanie) nie obniża również kosztów organizacji imprezy, gdyż koszty te co do zasady pozostają na tym samym poziomie, a co najwyżej mogą zostać zwiększone (zakup lepszych towarów lub usług).

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. S35 ze zm) podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z powyższego przepisu wynika, iż do podstawy opodatkowania należy wliczać jedynie takie dotacje (subwencje, dofinansowania), które stanowią bezpośrednie uzupełnienie obniżonej ceny świadczonej usługi. Jeśli zatem otrzymana kwota dofinansowania stanowi rekompensatę z tytułu wykonania usługi po obniżonej cenie, to powinna zwiększyć podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast dotacje bezpośrednio przeznaczone na pokrycie określonych kosztów związanych ze świadczoną usługę, nie- wpływające jednak na obniżenie ceny tej usługi, nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 w/w ustawy o VAT.

Skoro zatem zgodnie z wyjaśnieniem Stowarzyszenia otrzymane dofinansowanie nie ma wpływu bezpośredniego na obniżenie ceny świadczonej usługi, to nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym otrzymana kwota nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Należy jednak podkreślić, iż Dyrektor tut. Izby Skarbowej uznał, iż otrzymana dotacja nie ma wpływu na cenę świadczonej usługi, tzn. nie powoduje obniżenia ceny biletów, wyłącznie w oparciu o wyjaśnienie Stowarzyszenia w tej kwestii. Działając bowiem w trybie art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa organ odwoławczy nie gromadzi żadnych dowodów, w celu ustalenia czy stan faktyczny przedstawiony przez podatnika jest zgodny z rzeczywistością.

Zatem aktualność dokonanej oceny prawnej będzie zachowana jedynie w przypadku, gdy istotnie otrzymana dotacja pozostaje bez wpływu na cenę świadczonej usługi.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami ort. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY