Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dywidenda wypłacana przez zagraniczna spółkę reinwestowana w akcje a następnie jednostki uczestnictwa funduszu podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: BI/415-1260/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-12-14

słowa kluczowe:akcja, dywidendy, fundusz inwestycyjny

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14b §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 22 listopada 2006r. Nr BI/415- 1260/06 postanawia się z urzędu zmienić stanowisko Pana ... zawarte w Jego wniosku z dnia 10 kwietnia 2006r. o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania dywidendy wypłacanej przez francuską spółkę akcyjną oraz nabycia nowych akcji w wyniku reinwestycji tej dywidendy.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 10 kwietnia 2006r. podatnik zwrócił się do organów podatkowych o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik jest uczestnikiem specjalnego programu prywatyzacji francuskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Paryżu. W ramach tego programu nabył akcje tej spółki. Akcje te zostaną wniesione do francuskiego funduszu inwestycyjnego w zamian za jego jednostki uczestnictwa. Przez okres pięciu lat prywatyzowana spółka będzie wypłacała dywidendę. Dywidenda ma być przekazywana do funduszu i inwestowana w kolejne akcje spółki akcyjnej. W związku z tym fundusz będzie wydawał inwestującym nowe jednostki uczestnictwa lub podwyższy wartość już posiadanych jednostek. Po upływie pięciu lat (okresu zablokowania) podatnikowi przysługiwać będzie prawo do zbycia jednostek na rzecz funduszu w zamian za wypłatę gotówkową. Wnioskodawca twierdzi, że dywidenda wypłacona przez prywatyzowaną spółkę nie stanowi przychodu podatkowego i nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Przychodem natomiast jest wartość nowych jednostek funduszu objętych przez podatnika w wyniku reinwestycji tej dywidendy.

Wniosek podatnika w części dotyczącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania został rozpatrzony przez Ministra Finansów postanowieniem z dnia 10 października 2006r. Nr DD4/PB6/033-0964-1433/06/WP/MN. Natomiast w części dotyczącej zasad opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z Francji na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) nie został załatwiony ? zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej ? w ustawowym terminie trzech miesięcy od jego wpływu. Doszło więc do ?milczącego akceptu? stanowiska podatnika na skutek niewydania przez organ podatkowy postanowienia, o którym mowa w treści art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej. W tej sytuacji organ podatkowy został związany zawartym we wniosku stanowiskiem podatnika.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po dokonaniu weryfikacji stanowiska przedstawionego we wniosku w części dotyczącej opodatkowania dywidendy wypłacanej przez francuską spółkę akcyjną oraz nabycia nowych akcji w wyniku reinwestycji tej dywidendy stwierdza, co następuje:

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Za przychody z kapitałów pieniężnych w myśl z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni (...).

Stosownie do treści art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.- od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania, o czym stanowi art. 30a ust. 6 w/w ustawy.

W myśl art. 30a ust. 2 tej ustawy przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.

Jednocześnie w myśl art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 %.

Poza tym art. 30a ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. stanowi, że kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy dochody z kapitałów pieniężnych osiągnięte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem. Przy czym podatnicy mają prawo odliczyć od zryczałtowanego podatku kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą.

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym dywidenda wypłacana przez francuską spółkę akcyjną będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu według powyższych zasad. Natomiast fakt jej inwestowania w zakup nowych akcji oraz kolejnych jednostek uczestnictwa funduszu pozostanie dla tego opodatkowania zdarzeniem podatkowo obojętnym.

Z uwagi na wystąpienie w rozpatrywanej sprawie przesłanek określonych w treści art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej zmienił z urzędu stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2006r.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY