Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług ze sprzedaży używanej maszyny rolniczej, na ktorą obowiązywała stwka 0%.

sygnatura: PP-I/44071-21/06/TŁ

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-12-14

słowa kluczowe:sprzedaż nieopodatkowana, sprzedaż środków trwałych, stawki podatku, towar używany

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z 20 października 2006 r., Nr PP/443-30/06/KR, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług - zmienia zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Pismem z 20 lipca 2006 r., Sółka z o.o. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, stosownie do art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik zamierza sprzedać używaną maszynę rolniczą, zakupioną w 1995 r., na którą obowiązywała wówczas stawka 0%. Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości zastosowania dla tej transakcji zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.). Zdaniem Spółki, przy nabyciu tej maszyny nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a zatem spełnione zostały przesłankiz powyższego przepisu.

Postanowieniem z 20 października 2006 r., Nr PP/443-30/06/KR Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ podatkowy stwierdził, iż podatnik nie spełnił przesłanek do zastosowania zwolnienia, wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, ponieważ przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, który przy nabyciu maszyny rolniczej wyniósł 0 zł.

Na powyższe postanowienie Spółka wniosła zażalenie. W uzasadnieniu zażalenia podniosła, iż przy nabyciu przedmiotowej maszyny rolniczej nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ kombajn ten zakupiono wyłącznie do wykorzystania w produkcji rolniczej, która była sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 68, poz. 805) - sprzedaż nieprzetworzonych produktów rolnych została objęta 3% stawką podatku VAT dopiero od 4 września 2000 r.Rozpatrując sprawę na skutek zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Od 1 maja 2004 r. dostawa maszyn rolniczych podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT (22%). Jednakże, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez towary używane rozumie się - w myśl art. 43 ust. 2 pkt 2 - m.in. pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Zatem, aby dostawę towarów można było zwolnićz opodatkowania podatkiem od towarów i usług, spełnione być muszą łącznie dwie przesłanki:

  1. okres używania przez podatnika dokonującego dostawy tych towarów wynosi co najmniej pół roku oraz
  2. w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że w momencie zakupu maszyn rolniczych nie przysługiwało jej prawo do obniżenia podatku należnegoo kwotę podatku naliczonego, gdyż towar ten nie był wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej. Jednocześnie kombajn ten był używany przez podatnika co najmniej pół roku. Należy zatem stwierdzić, że do sprzedaży przedmiotowego kombajnu zbożowego Jednostka może zastosować zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu postanowił, jakw sentencji.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Na podstawie art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270z późn.zm.) na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY