Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód ze sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat w trakcie trwania związku małżeńskiego stanowiącego majątek odręby jednego z małżonków i przeznaczony na zakup nieruchomości wspólnie z małżonkiem stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego?

sygnatura: PD-2/41170-117/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-12-14

słowa kluczowe:majątek wspólny małżonków, przychód, sprzedaż nieruchomości, zwolnienia przedmiotowe

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 18.07.2006 r. Nr PD/415-86/06/R1 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości uznając, że przedstawione przez Pana stanowisko we wniosku z dnia 10.05.2006 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze 24.05.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 12.06.2006 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego - 13.06.2006 r.) jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 10.05.2006 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego - 24.05.2006 r.) uzupełnionym w dniu 12.06.2006 r. zwróciła się Pani ... - do organu I instancji z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ze stanu faktycznego przedstawionego w/w pismach wynika, że będąc w związku małżeńskim w dniu 10.04.2003 r. Pani ... sprzedała mieszkanie stanowiące majątek odrębny.
W dniu 22.04.2003 r. złożyła w Urzędzie Skarbowym oświadczenie, że przychód ze sprzedaży przeznaczy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 11.06.2003 r. Pani ... zakupiła wspólnie z mężem nieruchomość.
Przedstawiając swoje stanowisko Pani ... uważa, że przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na zakup nieruchomości stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze postanowieniem z dnia 18.07.2006 r. Nr PD/415-86/06/R1 uznał, że przedstawione we wniosku stanowisko przez Panią ... jest nieprawidłowe i w uzasadnieniu przedstawił własne stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Organ I instancji uznał, iż zgodnie z art. 33 pkt 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr. 9 poz. 59 ze zm.) do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 31 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej na nabycie w kraju nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub na nabycie wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawa do jednorodzinnego domu mieszkalnego, prawa do lokalu mieszkalnego w małym domu mieszkalnym oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
Organ I instancji uznał, iż przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania przez Panią ... nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, bowiem w akcie notarialnym dotyczącym zakupu nieruchomości wspólnie z mężem zawarli oświadczenie, że środki pieniężne na zakup tej nieruchomości pochodzą z majątku dorobkowego.
Zdaniem organu I instancji takie oświadczenie wyklucza możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie nie podziela stanowiska organu I-szej instancji.
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane (...) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Podatek od dochodu z tego tytułu wynosi 10% przychodu i płatny jest bez wezwania w terminie 14 dni od dokonania sprzedaży (art. 28 ust 2) ustawy) chyba, że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że dochód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1. pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Stosownie do przepisu art. 31 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 ze zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub prze jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością majątkową ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności: dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.
W świetle przytoczonych powyżej przepisów, organ II instancji uznał, że przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania przez Panią ..., które stanowiło jej własność, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym. Pani ...przychód uzyskany ze sprzedaży wydatkowała w dniu 11.06.2003 r. na zakup nieruchomości na zasadach współwłasności ustawowej małżeńskiej z mężem ....
W świetle powyższego orzeka się jak w sentencji.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Zmiana lub uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy począwszy od rozliczenia za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Na decyzję niniejszą służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY