Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy osiągając przychody z kolejnych sprzedaży zabudowanych nieruchomości można korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/42/06/JC

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-12-13

słowa kluczowe:częstotliwość, działalność gospodarcza, sprzedaż nieruchomości

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Państwa z dnia 19.10.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie z dnia 12.10.2006r. nr 1442/DP-II/415-371/GL/06 w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

orzeka

utrzymać w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29.09.2006r. wystąpili Państwo z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego.

Zdaniem Państwa, osiągając przychody z kolejnych sprzedaży zabudowanych nieruchomości mogą Państwo korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia 12.10.2006r. nr 1442/DP-II/415-371/GL/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie uznał stanowisko Państwa zawarte we wniosku za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu przedstawiającym stan prawny zajętego stanowiska organ podatkowy pierwszej instancji powołał przepisy ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 18078 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm.) a także nawiązał do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wystąpieniu Państwa oraz powołanych przepisów Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie stwierdził, że przychód osiągany przez Państwa stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie zgadzając się z powyższym postanowieniem złożyli Państwo zażalenie, w którym stwierdzili, że podejmowane przez Państwa kolejne ?przedsięwzięcia?, polegające na nabywaniu działek budowlanych, budowaniu na nich budynków a następnie sprzedaży tych nieruchomości, nie są działalnością gospodarczą. Zdaniem Państwa ?przychód z każdej sprzedanej nieruchomości był przeznaczony na cele mieszkalne. Natomiast z działalności gospodarczej może być wydatkowany inaczej?.

Po przeanalizowaniu akt i rozpoznaniu zarzutów zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, co następuje:

Z przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego, wynika, że w sposób cykliczny nabywają Państwo działki gruntu o charakterze budowlanym, budują na tych działkach domki jednorodzinne a następnie te zabudowane nieruchomości sprzedają.

W żadnym wybudowanych i sprzedanych domów Państwo nie zamieszkali. Wskazać również należy, że z analizy wystąpienia Państwa nie wynika, aby celem podejmowanych działań i dokonywanych transakcji było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W jednym z przypadków sami Państwo przyznają, że sprzedana działka z wybudowanym budynkiem ?w stanie surowym zamkniętym? przeznaczona była dla córki Państwa.

Mając na uwadze przepisy powołane w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie, precyzujące określenie ?działalność gospodarcza? należy uznać, że dokonywane przez Państwa we własnym imieniu i na własny rachunek czynności ? zakup działek gruntu, budowa domów i sprzedaż tych nieruchomości ? noszą znamiona prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe potwierdza także zarobkowy i zorganizowany charakter działań Państwa oraz częstotliwość ich wykonywania.

Należy jeszcze podkreślić, że zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługiwało tylko w przypadku spełnienia ściśle sprecyzowanych przez ustawodawcę warunków. Skorzystanie z ulgi uzależniono od wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w okresie dwóch lat na własne cele mieszkaniowe.

W orzecznictwie sądu wielokrotnie wskazywano, że przepisy dotyczące ulg podatkowych należy interpretować ściśle bez zastosowania wykładni rozszerzającej. Skoro zaś jak wykazano wyżej, dokonywane transakcje nie służyły zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Państwa to nie jest możliwe skorzystanie z wymienionego zwolnienie podatkowego. Charakter podejmowanych przez Państwa ?przedsięwzięć? wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej, co wyklucza możliwość opodatkowania osiągniętego przychodu zryczałtowanym (10-cio procentowym) podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY