Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przekazanie zięciowi gospodarstwa ogrodniczego w drodze darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, czy też jest z tego podatku zwolnione?

sygnatura: BD-M/436-87/06

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-12-12

słowa kluczowe:gospodarstwo rolne, zstępny, zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Podatnik jest właścicielem gospodarstwa ogrodniczego.W związku z przejściem na rentę strukturalną w roku 2009 planuje przekazać nieodpłatnie całe gospodarstwo na rzecz zięcia, który będzie nadal prowadził działalność ogrodniczą.

Zdaniem Strony umowa darowizny przedmiotowego gospodarstwa jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn na podstawie art.4 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Działając na podstawie art. 14 a Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kole udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn w indywidualnej sprawie uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole Strona nie złożyła zażalenia. :

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu analizując przedmiotowe zwolnienie stwierdza, co następuje

W sytuacji przedstawionej przez Stronę, tj. w przypadku zbycia - w drodze darowizny - gospodarstwa ogrodniczego na rzecz zięcia nie ma możliwości zastosowania zwolnienia na podstawie art. 4 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2004r. poz. 1514 z późn. zmianami).

Zgodnie z tym przepisem zwolnione jest od podatku nabycie przez małżonka lub zstępnych w drodze spadku lub darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części, pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od daty przyjęcia spadku lub darowizny. Zwolnienie to dotyczy zatem wyłącznie nabywców wymienionych w wyżej cytowanym przepisie , a więc małżonka i zstępnych.

Zstępnymi są osoby, które łączy stosunek pokrewieństwa i które pochodzą od wspólnego przodka w linii prostej, a więc: dzieci i wnuki itd. Natomiast w myśl tej zasady zięć nie jest zstępnym lecz powinowatym. Powinowactwo oznacza stosunek prawnorodzinny zachodzący między jednym małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka, a żródłem powinowactwa jest stosunek rodzinny powstały w następstwie zawarcia małżeństwa (art.26 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Reasumując zatem, przekazanie zięciowi gospodarstwa ogrodniczego w drodze darowizny podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a zatem bez zwolnienia wynikającego z art.4 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn. .

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY