Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, podatnik od 1 grudnia 1992 r. prowadził zakład blacharsko-dekarski. Z przyczyn rodzinnych firma została zlikwidowana z dniem 31 marca 2005 r. Po ustaniu problemów rodzinnych, podatnik ponownie uruchomił działalność z dniem 1 sierpnia 2005 r. Obrót osiągnięty przez podatnika w 2005 r. na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wyniósł 38.174,77 zł.
W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy jest zobowiązany do zakupu i stosowania kasy fiskalnej. Podatnik stoi na stanowisku, iż nie ma obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej ze względu na osiągnięty w 2005 r. obrót.

sygnatura: OO-II-005/139/IM/06

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-12-15

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, podatek od towarów i usług, wysokość obrotów, zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie z dnia 6 maja 2006 r. Nr PP/443-3/06/DR, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 9 lutego 2006 r. (uzupełnionym na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie pismem z dnia 20 kwietnia 2006 r.), p. ......... zwrócił się, w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie o udzielenie interpretacji w sprawie zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, podatnik od 1 grudnia 1992 r. prowadził zakład blacharsko-dekarski. Z przyczyn rodzinnych firma została zlikwidowana z dniem 31 marca 2005 r. Po ustaniu problemów rodzinnych, podatnik ponownie uruchomił działalność z dniem 1 sierpnia 2005 r. Obrót osiągnięty przez podatnika w 2005 r. na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wyniósł 38.174,77 zł.
W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy jest zobowiązany do zakupu i stosowania kasy fiskalnej. Podatnik stoi na stanowisku, iż nie ma obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej ze względu na osiągnięty w 2005 r. obrót.

Postanowieniem z dnia 6 maja 2006 r. Nr PP/443-3/06/DR, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie udzielił podatnikowi interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w której uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. W treści uzasadnienia przedmiotowego postanowienia organ pierwszej instancji wskazał m.in., iż podatnik prowadząc działalność gospodarczą nie był zobowiązany do rozpoczęcia w 2005 r. ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ponieważ w 2004 r. osiągnął obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 4.300 zł. Ponadto w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2005 r. nie przekroczył kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (obrót za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2005 r. wyniósł 30.000 zł), zaś w okresie od 1 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 w/w ustawy nie przekroczyła 20.000 zł. Ze złożonych przez podatnika deklaracji VAT-7, wynika że obrót za okres od 1 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wyniósł 8.174,00 zł. Jednocześnie organ pierwszej instancji uznał wnioskodawcę za osobę rozpoczynającą wykonywanie czynności opodatkowanych w 2005 r., wskazując przy tym przepisy prawa odnoszące się do podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż, działalność w 2005 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy stwierdza co następuje:

Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 w/w ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydał rozporządzenie, w którym zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006 r. Nr 51, poz. 375), do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.
Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy ( § 3 ust. 5 w/w rozporządzenia).
Z opisanego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż kwota obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wyniosła w 2005 r., (tj. w okresie od 1.01.2005 r. do 31.03.2005 r. oraz w okresie od 1.08.2005 r. do 31.12.2005 r.) 38.174,00 zł, natomiast w 2004 r. wyniosła 4.300 zł.
Mając powyższe na uwadze, organ II instancji zwraca uwagę, iż w odniesieniu do podatnika ma zastosowanie wyłącznie § 3 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia. Oznacza to, iż wnioskodawca jest zwolniony do dnia 31 grudnia 2006 r. z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, pod warunkiem, że kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec niego obowiązek ewidencjonowania.
W związku z faktem, iż wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wyniosła w 2005 r. łącznie 38.174,00 zł oraz wcześniej nie powstał u podatnika obowiązek ewidencjonowania, podatnik może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów. W sytuacji jednak, gdyby w trakcie 2006 r. nastąpiłoby przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty. Podatnik będzie wtedy zobowiązany do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał za konieczną zmianę przedmiotowego postanowienia ze względu na fakt, iż w jego treści organ I instancji zawarł przepisy odnoszące się do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w 2005 r., które to nie mają w przedstawionym stanie faktycznym zastosowania.
Organ II instancji zwraca uwagę, iż wnioskodawca nie jest osobą rozpoczynającą w 2005 r. wykonywanie czynności opodatkowanych. Podatnik prowadził bowiem nieprzerwanie działalność gospodarczą od 1 grudnia 1992 r. do 31 marca 2005 r., a następnie 1 sierpnia 2005 r. wznowił ją po przerwie spowodowanej likwidacją.
W związku z powyższym, w stosunku do podatnika nie ma zastosowania, powoływany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiotowym postanowieniu, przepis § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2706), jak i przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 242, poz. 2043) oraz z dnia 20 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 Nr 28, poz. 204), zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Składając odwołanie należy wnieść opłatę skarbową w znakach skarbowych o wartości 5 zł oraz 0,50 zł od każdego załącznika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY