Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Gmina zamierza ogłosić przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ulicy ........... w ........... Planowany do budowy odcinek tej ulicy, który obecnie stanowi drogę o nawierzchni gruntowej, będzie utwardzony kostką brukową betonową drobnowymiarową (jezdnia, chodniki, wjazdy na posesje i dojścia). Przewiduje się również wykonanie trawników na powierzchni poboczy ziemnych wzdłuż krawężnika oraz pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Teren objęty inwestycją położony jest na osiedlu budownictwa mieszkaniowego przy ulicy dojazdowej o posesji mieszkaniowych, wokół domów rodzinnych w całości (100%) przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Do tej inwestycji Gmina zamierza zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

sygnatura: PP-I/4492-4/06/TŁ

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-12-15

słowa kluczowe:bankomat, budowa, drogi, podatek od towarów i usług, stawki podatku

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm), po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 10 października 2006 r., Nr PP-I-005/239/MJ/06, którą zmienionoz urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z 1 sierpnia 2006 r., Nr PP/443/IN/38/BT/2006, udzielające interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarówi usług ? utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję.

UZASADNIENIE

Pismem z 8 czerwca 2006 r. ................, znak IM-7023-13-2/06 zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresui sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, stosownie do art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Gmina zamierza ogłosić przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ulicy ........... w ........... Planowany do budowy odcinek tej ulicy, który obecnie stanowi drogę o nawierzchni gruntowej, będzie utwardzony kostką brukową betonową drobnowymiarową (jezdnia, chodniki, wjazdy na posesje i dojścia). Przewiduje się również wykonanie trawników na powierzchni poboczy ziemnych wzdłuż krawężnika oraz pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Teren objęty inwestycją położony jest na osiedlu budownictwa mieszkaniowego przy ulicy dojazdowejo posesji mieszkaniowych, wokół domów rodzinnych w całości (100%) przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Do tej inwestycji Gmina zamierza zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

Postanowieniem z 1 sierpnia 2006 r., Nr PP/443/IN/38/BT/2006 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznał stanowisko Gminy za prawidłowe. Jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po przeanalizowaniu treści interpretacji organu pierwszej instancji, wydał w dniu 10 października 2006 r. decyzję Nr PP-I-005/239/MJ/06, którą zmienił z urzędu powyższe postanowienie. Uzasadniając swoje stanowisko, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż aby zaliczyć inwestycję do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, niezbędne jest uznanie, że prowadzona inwestycja ma na celu urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego. Tymczasem z treści pisma Jednostki wynika, iż planowana inwestycja polegać ma na budowie nawierzchni drogi. Budowa nawierzchni ulicy (drogi publicznej) zaś nie jest wykonywana w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego i stąd opodatkowana jest podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Od powyższej decyzji pełnomocnik Gminy złożył odwołanie, wnosząc o jej uchylenie. Rozstrzygnięciu zarzucił naruszenie:


- przepisu art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej poprzez jego błędne zastosowanie,
- przepisów art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z art. 146 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, poprzez ich błędną interpretację,
- przepisów art. 7 oraz art. 8 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn.zm.), poprzez ich niezastosowanie.

W uzasadnieniu pełnomocnik Gminy podniósł, że Dyrektor Izby Skarbowej nie wskazał w uzasadnieniu swojej decyzji, w jakim zakresie zmienione przez niegoz urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego czy też Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego, ani też w jakim zakresie niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. W ocenie Odwołującej, zarówno przedmiotowe postanowienie, jak i postępowanie prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu nie naruszały zasad określonych w przepisach Ordynacji podatkowej regulujących tryb i terminy wydawania wiążących interpretacji podatkowych. Pełnomocnik Gminy, powołując się na doktrynę i orzecznictwo, podkreślił, iż postanowienie zawierające interpretację może być uznane za naruszające prawo tylko wtedy, gdy jest niezgodne z przepisami normującymi wydawanie interpretacji, a nie z przepisami, które są przedmiotem interpretacji (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow Bydgoszczy z 28 czerwca 2005 r., sygn. akt I SA/Bd 276/05). Skoro zatem ? zdaniem Odwołującej ? postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu było zgodne z przepisami określającymi wydawanie interpretacji, a z treści powołanego wyroku WSA w Bydgoszczy wynika, że nie można przy wydawaniu interpretacji naruszyć przepisów będących ich przedmiotem, to zastosowaniew niniejszej sprawie art. 14b ust. 5 pkt 5 Ordynacji podatkowej oznacza, że decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

W uzasadnieniu wskazano ponadto, iż zarówno wykładnia literalna, jaki celowościowa przepisów art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z art. 146 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki podatku (7%) jest związek infrastruktury (np. drogowej)z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Odwołująca podkreśliła przy tym, że przepisy te nie rozróżniają robót polegających np. na budowie dróg ze względu na ich kategorię, czy źródło finansowania. Za powyższą interpretacją przemawia również ? zdaniem pełnomocnika Gminy ? wypowiedź Ministra Finansówz 5 października 2004 r., stanowiąca odpowiedź na interpelację poselską nr 8157w sprawie interpretacji przepisów dotyczących stosowania stawki podatku VAT na usługi związane z budową dróg gminnych, wewnętrznych i osiedlowych, z której wynika, że ?Nie można przyjąć (...) kryterium administracyjnego lub kryterium źródła finansowania (np. ze środków gminnych) budowy lub remontu dróg gminnych oraz wewnętrznych dróg osiedlowych jako przesądzających o wydzieleniu zakresu infrastruktury drogowej związanej z budownictwem mieszkaniowym od pozostałej infrastruktury?. Przedmiotowa inwestycja drogowa jest ostatnim elementem infrastruktury na osiedlu domków jednorodzinnych i stanowi drogę dojazdową do istniejących lub mających powstać w przyszłości posesji (domów mieszkalnych). Stanowi również kontynuację wykonanego wcześniej uzbrojenia podziemnego (wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, oświetlenie itp.), na podstawie decyzji z 4 września 1997 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto, zdaniem pełnomocnika Gminy, Dyrektor Izby Skarbowej bezpodstawnie i dowolnie uznał, że przedmiotowa droga jest drogą publiczną.W świetle przepisów ustawy o drogach publicznych, a w szczególności z art. 7 ust. 2 wynika, że zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 tej ustawy, drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych są drogami wewnętrznymi. Każda z kategorii dróg publicznych winna spełniać określone parametry techniczne oraz warunki formalne, prawne, tzn. zaliczenie do danej kategorii dróg winno nastąpić w formie przewidzianej prawem (uchwała). Zatemo tym, czy dana droga jest drogą publiczną, stanowią względy techniczne i prawne. Bark jednego z tych elementów powoduje zaliczenie drogi do dróg wewnętrznych (orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 października 2000 r., sygn. akt III SA 1432/99). Zdaniem Odwołującej zaś, droga, na której prowadzona jest przedmiotowa inwestycja nie została uchwałą Rady Miasta zaliczona do kategorii dróg gminnych. Ulica ............. ? twierdzi dalej pełnomocnik Gminy ? zaliczona została do dróg publicznych uchwałą nr ..............w ......... z 25 kwietnia 2003 r. jedynie na długości 560 m., tj. do linii będącej przedłużeniem granicy działki nr ......... Powyższe wynika również z wykazu dróg gminnych Gminy ............. oraz z mapy ewidencyjnej gruntów i budynków. Na mapie tej, stanowiąca drogę gminną ul. .......... (zaznaczona kolorem pomarańczowym), we wskazanych wyżej granicach oznaczona została symbolem ............, w odróżnieniu od drogi, na której realizowana jest inwestycja (oznaczonej kolorem żółtym) o symbolu ........... . Takie oznaczenie drogi wynika z uchwały nr 374/2003 Zarządu Województwa Opolskiego z 19 maja 2003 r. w sprawie nadania numerów drogom gminnym na terenie województwa opolskiego. W załączniku Nr 2 do tej uchwały, stanowiącym wykaz dróg gminnych na terenie miasta ........, w poz. .... ul. .......... oznaczona została właśnie numerem ..............

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpatrzeniu odwołania, stwierdza co następuje:

Przede wszystkim, tut. organ jest zdania, że w wydanym postanowieniuz 1 sierpnia 2006 r., Nr PP/443/IN/38/BT/2006, Naczelnik Urzędu Skarbowegow Brzegu rażąco naruszył prawo. Jak bowiem stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 czerwca 2005 r., sygn. akt FSK 2475/04, rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy istnieje oczywista sprzeczność między treścią przepisu a rozstrzygnięciem. Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu nie podziela przytoczonej przez Odwołującą tezy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 28 czerwca 2005 r., sygn. akt I SA/Bd 276/05. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2006 r., sygn. akt P 36/05, z którego wynika, że sądy administracyjne mają prawo badać zaskarżone przez podatników wiążące interpretacje podatkowe pod kątem merytorycznym. Skoro zatem kontroli sądowoadministracyjnej podlegać może nie tylko procedura udzielania interpretacji, to ? zdaniem tut. organu ? także organ podatkowy wyższej instancji ma prawo merytorycznie oceniać interpretacje udzielane przez naczelników urzędów skarbowych.

Odnośnie zaś naruszenia art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tut. organ zauważa, iż zaskarżona decyzja została wydana w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego przez Gminę w piśmie z 8 czerwca 2006 r., znak IM-7023-13-2/06. Z pisma tego wynikało, iż inwestycja dotyczy odcinka ul. ..........., a z dowodów, na które powołuje się pełnomocnik Odwołującej wynika wyraźnie, iż ulica ta jest drogą publiczną (gminną) o długości 560 m. i symbolu ........ Podkreślić należy, że Załącznik do uchwały nr IX/59/03 Rady Miejskiej w ........, będący wykazem ulic (dróg) gminnych zawiera tabelę, której czwarta kolumna ma tytuł ?Odcinek?.W pozycji ......... tej tabeli wymieniona jest ul. ..........., przy czym nie jest napisane, na jakim odcinku droga ta jest drogą gminną. Zdaniem tut. organuz powyższego wynika zatem, iż cała ta ulica stanowi drogę gminną. Jednocześniew uzasadnieniu odwołania pełnomocnik Gminy stwierdza, iż ?stanowiąca drogę gminną ulica ............ (zaznaczona kolorem pomarańczowym), (...) oznaczona została symbolem ..........., w odróżnieniu od drogi, na której realizowana jest inwestycja (oznaczonej kolorem żółtym), która oznaczona została symbolem ...........?. W ocenie organu odwoławczego oznacza to, że droga o symbolu ......... jest inną drogą, niż droga o symbolu .......... (ul. ........), której dotyczył wnioseko udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Konsekwencją tego jest sprzeczność pomiędzy stanem faktycznym przedstawionym przez Gminę w piśmie z 8 czerwca 2006 r., a stanem faktycznym opisanym w odwołaniu z 23 października 2006 r. Tymczasem, w myśl art. 14a § 2 zd. drugie Ordynacji podatkowej, składający wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Jak wskazano wyżej, zaskarżona decyzja zawiera ocenę stanu faktycznego przedstawionego w pierwszym piśmie i w tym zakresie jest ? zdaniem tut. organu ? prawidłowa. Zgodnie bowiem z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Jednocześnie ustawodawca przepisem art. 146 ust. 2 określił, że przez roboty związanez budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu to, stosownie do art. 146 ust. 3 ustawy o VAT:1)
sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,2)
urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleńi małą architekturę,3)
urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne
? jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Droga zaś ? zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838z późn.zm.) ? to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. Drogi gminne,w myśl art. 2 ust. 1 tej ustawy, są drogami publicznymi. Również ulice leżącew ciągu dróg gminnych mają kategorię dróg publicznych. Budowa, przebudowai utrzymanie dróg należy do zarządcy drogi, którym ? w odniesieniu do dróg gminnych ? jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zatem roboty budowlano-montażowe dotyczące tych dróg (tzw. inwestycje drogowe) nie są prowadzonew ramach budownictwa mieszkaniowego i nie stanowią infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż drogi te są elementem układu komunikacyjnego na terenie gminy. Natomiast do zaliczenia robót budowlano-montażowych na drogach do robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w rozumieniu art. 146 ust. 3 ustawy o VAT konieczne byłoby uznanie, iż jej modernizacja ma na celu urządzeniei zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, co jest zgodne z art. 16 ustawy o drogach publicznych, zgodniez którym budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją nie-drogową, należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Zdaniem organu odwoławczego, z pisma podatnika z 8 czerwca 2006 r., odwołania z 23 października 2006 r. oraz zgromadzonych dokumentów wynika, iż przedmiotowa inwestycja nie jest realizowana w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego.W związku z powyższym, należy uznać, że roboty należące do inwestycji drogowej, polegające na budowie nawierzchni ul. ......... w ........... opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu postanowił, jakw sentencji.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. ? Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270z późn.zm.) na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY