Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- w przedmiocie prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego.

sygnatura: PBF/4117-005-15/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-15

słowa kluczowe:kredyt, kredyt bankowy, mieszkania, odsetki od kredytu, spłata kredytu, zakup mieszkania

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.10.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z dnia 17.10.2006 r., znak: US-I-1-410-3-33/06, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w przedmiocie prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego

odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia.

Zaskarżonym postanowieniem organ podatkowy I instancji uznał za nieprawidłowe, przedstawione we wniosku z dnia 12.09.2006 r. (uzupełnionym w dniu 29.09.2006 r.), stanowisko Strony, w kwestii prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego.

Powołując się na art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku podkreślił, iż wymienione w ww. przepisie rodzaje inwestycji, mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, stanowią katalog zamknięty.

Wskazał, iż przepis art. 26b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy mówi o inwestycji, polegającej na zakupie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej. Natomiast, w przedmiotowej sprawie, zaciągnięty przez Stronę kredyt został przeznaczony na sfinansowanie zakupu nowego lokalumieszkalnego w budynku, który powstał w wyniku przebudowy budynku przemysłowego.

W związku z tym, że budynku adaptowanego na cele mieszkalne nie można uznać za budynek nowo wybudowany, organ I instancji uznał, iż w rozpatrywanym przypadku nie ma podstaw do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego.

W złożonym zażaleniu Strona nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku. Podkreśla, iż każdy z punktów, wymienionych w ust. 1 art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiera zwrot "albo", dlatego każdy z tych punktów winien być rozpatrywany oddzielnie.

Dalej Strona podnosi, iż zakupiony lokal mieszkalny powstał w wyniku przebudowy (przystosowania) budynku niemieszkalnego (przemysłowego) na samodzielny lokal mieszkalny, spełniający wymagania, określone w przepisach prawa budowlanego, co w pełni wyczerpuje przesłanki, zawarte w art. 26b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też uważa, iż przysługuje Jej prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, rozpatrując przedmiotowe zażalenie, stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ustawy, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

  1. budową budynku mieszkalnego albo
  2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni
  3. mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albolokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
  4. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w
  5. takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek wwykonywaniu działalności gospodarczej, albo
  6. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową
  7. (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na- cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Natomiast, w świetle art. 26b ust. 2 pkt 1-5 ww. ustawy, odliczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli:

1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:

  1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  2. o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spóldzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika właśności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.

5. do zeznania, o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niektorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Z akt sprawy wynika, że w dniu 31.10.2005 r. Strona zaciągnęła w Banku ... kredyt w wysokości 47.600 zł, na zakup lokalu mieszkalnego, położonego w W., przy ul. ... .

W dniu 11.09.2006 r. pomiędzy Panią Anną D. a wspólnikami spółki prawa cywilnego "P." Spółka Cywilna z siedzibą w W., została podpisana, w formie aktu notarialnego rep. A Nr ..../2006, umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, położonego w W., przy ul. ... .../., wraz z udziałem, wynoszącym .../..... części we własności elementów wspólnych budynku, za cenę 47.600 zł.

Z treści ww. aktu notarialnego wynika ponadto, iż wspólnicy spółki "P.", w ramach przedmiotu działalności Spółki i na podstawie:
- decyzji Starosty W. z dnia 24.05.2005 r., nr ../2005, zawierającej pozwolenie na budowę przez Sebastiana S. i Dariusza I., polegającą na budowie budynku przemysłowego, położonego na działce nr geod. .../. w W. orazostatecznej decyzji Starosty W. z dnia 13.10.2005 r. nr WI.B. 7351 -01/Pd/13/05, przenoszącej ww. decyzję Starosty W. z dnia 24.05.2005 r., nr ../2005, na rzecz "P." Spółki Cywilnej, ul. ... , ..-... W.,zaadaptowali budynek, położony w W., przy ul. ..., na cele mieszkalne, a następnie - na podstawie ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia 18.08.2006 r. nr PINB. 7114/15/06 - uzyskali pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego, powstałego w wyniku przebudowy budynku przemysłowego, usytuowanego na działce nr .../. obręb .., przy ul. ... w W.

Powyższe fakty świadczą jednoznacznie, iż sfinansowana przez Stronę inwestycja, polegająca na zakupie lokalu mieszkalnego w W., przy ul. ... .../., nie jest żadną z inwestycji, wymienionych w cytowanym art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy art. 26b ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczą inwestycji, polegających na budowie budynku mieszkalnego albo wniesieniu wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku. Nie mogą zatem stanowić podstawy do skorzystania przez Stronę z ulgi w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, poniesionych na spłatę odsetek od kredytu, zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego.

Z literalnego brzmienia art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wynika, że prawo do skorzystania z ulgi z tytułu spłaty odsetek od kredytu przysługuje w przypadku zakupu nowo wybudowanego budynku albo lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej. Jednak, w przedmiotowej sprawie, zaciągnięty kredyt przeznaczony został na sfinansowanie zakupu nowego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym, który powstał w wyniku przebudowy budynku przemysłowego. A zatem, ww. przepis również nie może stanowić podstawy do skorzystania przez Stronę z ulgi odsetkowej.

Z kolei, w świetle art. 26b ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy, prawo do skorzystania z ulgi z tytułu spłaty odsetek od kredytu przysługuje w przypadku inwestycji, polegającej na nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. Z akt sprawy wynika jednak jednoznacznie, iż zaciągnięty przez Stronę kredyt miał na celu sfinansowanie inwestycji, związanej z zakupem lokalu mieszkalnego. Natomiast, inwestycja, polegająca na przebudowie budynku przemysłowego, położonego, położonego w W., przy ul. ..., na cele mieszkalne, została zrealizowana przez Spółkę "P.", od której Strona nabyła lokal mieszkalny.

Organ I instancji słusznie stwierdził, iż wymienione w art. 26b ust. 1 rodzaje inwestycji, mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, sfinansowanych kredytem, od którego odsetki mogą być odliczone od podstawy opodatkowania, stanowią katalog zamknięty. W związku z tym, że. inwestycja, sfinansowana zaciągniętym przez Stronę kredytem, nie mieści się w żadnym z punktów ww. katalogu, stwierdzić należy, iż Stronie nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi w postaci odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków, poniesionych na spłatę odsetek od kredytu, zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, położonego w W., przy ul. ... .../..

Wywody zażalenia nie zasługują zatem na uwzględnienie.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie orzekł jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Może być jednak zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1. Skargę wnosi sięw dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY