Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie finasowane ze środków bezzwrotnej pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?

sygnatura: PDF/E/415-148/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-15

słowa kluczowe:pomoc bezzwrotna, program pomocowy, środki finansowe, Unia Europejska (Wspólnota Europejska), zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe, zwolnienia przedmiotowe

W wyniku dokonanej z urzędu weryfikacji postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 25 lipca 2006 r. Nr PD3/415-35/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów podatkowych na wniosek Pana Wojciecha D. odnośnie opodatkowania wynagrodzeń z tytułu realizowania kontraktu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uprzejmie informuję, iż rozstrzygnięcie organu I instancji uznające stanowisko Strony za nieprawidłowe jest co do zasady właściwe, z tym, że uzasadnienie powinno zawierać inne motywy rozstrzygnięcia.

Jednakże, z uwagi na brak rażącego naruszenia prawa w tym postanowieniu, organ odwoławczy nie ma podstaw do wzruszenia tego rozstrzygnięcia z urzędu, stąd o prawidłowej wykładni przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprzejmie informuje niniejszym pismem.

A mianowicie, z przedstawionego stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że jest Pan pracownikiem firmy "S." Sp. z o.o. z siedzibą w W. zatrudnionym bezpośrednio przy realizacji kontraktu "Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku ... - ...". Projekt finansowany jest częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, zgodnie z umową z dnia 01 czerwca 2005 r.

Istotnym jest tu fakt, że realizacja omawianego projektu finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest jednym z funduszy strukturalnych, stanowiących zasoby finansowe Unii Europejskiej służące realizacji polityki strukturalnej.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999, dotyczące zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. Nr 116, poz. 1206).

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju określenie środki wspólnotowe oznacza - środki finansowe pochodzące z budżetu WspólnotEuropejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, jednostki realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mogą ubiegać się o środki na prefinansowanie. Środki prefinansowane to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki wypłacone z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefinansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro środki te pochodzą z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Stosownie do postanowień cytowanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem poeł-miotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.


Organ podatkowy I instancji, mając na uwadze treść powołanego wyżej przepisu, w oparciu o zebrany w sprawie materiał stwierdził, że zatrudniająca Pana Spółka jest pierwszym beneficjentem pomocy zagranicznej. Uznał więc, że skoro wykonywanie zadań bezpośrednio związanych z realizacją programu, finansowane jest ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, to wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zlecenie lub dzieło), którym powierzono wykonanie tych zadań, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto podkreślił, że uzyskane przez Pana dochody korzystają ze zwolnienia w takiej części, w jakiej faktycznie finansowane są ze środków pomocy zagranicznej.

Tymczasem, problem bezpośredniej realizacji celu programu, jak i faktyczna wysokość wynagrodzenia refundowana ze środków projektu, w przedmiotowej kwestii jest sprawą drugorzędną. Istotne tu jest, jak już wspomniano, że środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefinansowanych ze środków budżetu państwa, w związku z czym nie można uznać, że jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy.

Przepis art. art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, tylko w takim przypadku, warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych, a to oznacza, że do dochodówPana Wojciecha D. postanowienia tego przepisu nie będą miały zastosowania. Tym samym, uzyskane na podstawie umowy o pracę dochody, podlegać będą opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaprezentowane przez organ II instancji stanowisko potwierdzają wyjaśnienia Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 30 sierpnia 2006 r. znak DD 6-8213-8/06/DZ/412.

Organ II instancji wyjaśnia ponadto, że zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 dotyczy dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków przedakcesyjnych (np. SAPARD, ISPA, PHPE), nie zaś z Europejskich Funduszy Strukturalnych, czy też z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdyż pomoc ta, jak już wspomniano, stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY