Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzeń koordynatorów programów, zatrudnionych w ramach umów zleceń przy realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

sygnatura: PBF/005-1-173/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-15

słowa kluczowe:Europejski Fundusz Społeczny, programy, umowa zlecenia

W wyniku dokonanej z urzędu weryfikacji postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z dnia 17.05.2006 r., znak: US-I-1-410-3-15/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku, odnośnie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzeń koordynatorów programów, zatrudnionych w ramach umów zleceń przy realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie uprzejmie informuje, iż rozstrzygnięcie organu I instancji, uznające stanowisko Strony za nieprawidłowe, jest co do zasady właściwe, przy czym, w uzasadnieniu powinno zawierać inne motywy tego rozstrzygnięcia.

Z uwagi na brak rażącego naruszenia prawa w tym postanowieniu, organ odwoławczy nie ma podstaw do wzruszenia tego rozstrzygnięcia z urzędu, stąd o prawidłowej wykładni przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), uprzejmie informuje niniejszym pismem.

A mianowicie, ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku przystępuje do realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Programy finansowane są w części z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w części ze środków własnych Urzędu. W ramach realizacji programów przewidziano zawarcie umów zleceń z koordynatorami programów. Zawarte we wniosku pytanie dotyczyło zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzeń, wypłaconych ww. koordynatorom, w części sfinansowanej ze środków pomocowych.

W ocenie organu odwoławczego, istotny w przedmiotowej sprawie jest fakt, iż realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Należy wyjaśnić, iż wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski było i jest realizowane za pomocą m.in. jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wiclofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r., ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r., ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999, dotyczące zarządzania i systemów kontroli pomocy, udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Stosownie do art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), określenie publiczne środki wspólnotowe oznacza - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Zgodnie zaś z art. 5 ust. 1 pkt 2 (w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), środki z funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi.

Stąd, jednostki realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, w tym również z Europejskiego Funduszu Społecznego, mogą ubiegać się o środki na prefinansowanie. Środki prefinansowane to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi, w tym przypadku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Natomiast zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), dotyczy dochodów otrzymanych przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie .jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych; którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy

- wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W postanowieniu z dnia 17.05.2006 r., znak: US-I-1-410-3-15/06, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku stwierdził, iż wynagrodzenia koordynatorów programów nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania, gdyż nie wykonują oni prac o charakterze merytorycznym, na rzecz bezpośredniej realizacji programu, lecz prace o charakterze organizacyjnym. Nie został zatem spełniony warunek określony w lit. b cyt. wyżej przepisu, tj. wymóg bezpośredniej realizacji projektu.

Należy podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie problem bezpośredniej realizacji celu programu jest sprawą drugorzędną.

Istotne jest zaś, iż środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefinansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro w tym przypadku środki pochodzą z budżetu państwa, to nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21. ust. 1 pkt 46 ustawy. Stąd do dochodów koordynatorów, zatrudnionych przy realizacji projektu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy nie ma w ogóle zastosowania. Tym samym dochody uzyskiwane przez ww. koordynatorów podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym, od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko potwierdzają wyjaśnienia Ministra Finansów zawarte w piśmie z dnia 30.08.2006 r. znak DD 6-8213-8/06/DZ/412, wydane w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Zauważa się jednocześnie, iż zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy dotyczy dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków przedakcesyjnych (np. SAPARD, ISPA, PHARE), nie zaś z Funduszy Strukturalnych, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY