Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zespół adwokacji ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków zespołu adwokackiego?

sygnatura: BI/4117-0006/06/IS

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-12-14

słowa kluczowe:adwokat, działalność wykonywana osobiście, obowiązek płatnika

Decyzja

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu odwołania ... od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 10 października 2006 r. Nr BI/415-1053/05 zmieniającej z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 17 listopada 2005 r. Nr III-2/415-21/05 dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

  • utrzymuje się w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 14 września 2005 r. (uzupełnionym w dniu 06.11.2005 r.) zespół adwokacki zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zespół adwokacki dokonuje wypłat wynagrodzeń adwokatom - członkom zespołu adwokackiego z tytułu ich uczestnictwa w zespole adwokackim. Od wypłat przedmiotowych wynagrodzeń w trakcie roku podatkowego oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu, sporządzając równocześnie deklaracje PIT-4. Po zakończeniu roku podatkowego zespół adwokacki w terminie i na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych sporządza informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B.

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowe wynagrodzenia należy traktować jak wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, jednakże przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń nie należy pomniejszać podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodu wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2005 r. Nr III-2/415-21/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego w nim stanu faktycznego. W uzasadnieniu tego postanowienia organ podatkowy stwierdził, że wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa adwokatów w zespole adwokackim stanowią przychody ze stosunku pracy bowiem nie mieszczą się one w pojęciu przychodu z innych źródeł.

Decyzją z dnia 10 października 2006 r. Nr BI/415-1053/05 Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zmienił z urzędu postanowienie organu pierwszej instancji stwierdzając, że adwokaci wykonujący zawód w zespole adwokackim (jako podatnicy) obowiązani są do wykazania w zeznaniu podatkowym dochodów osiągniętych za dany rok podatkowy z działalności prowadzonej osobiście na zlecenie sądu oraz działalności gospodarczej wykonywanej w zespole adwokackim.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem zawartym w powyższej decyzji zespół adwokacki złożył odwołanie, w którym stwierdza, że stosownie do art. 23, 24, 25 ustawy Prawo o adwokaturze adwokat - członek zespołu ma prawo do udziału w pracach i dochodach zespołu, do płatnego urlopu wypoczynkowego oraz do ubezpieczeń społecznych i świadczeń, a pracę w zespole traktuje się jako zatrudnienie na równi z pracownikami tj. bez stosunku pracy. Adwokaci w zespole adwokackim nie wykonują zawodu w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w zespole adwokackim. Ponadto stwierdza, że skoro składki na ubezpieczenie społeczne opłacają zespoły adwokackie to analogicznie rozliczeń podatkowych dokonują również zespoły adwokackie, ponieważ wysokość składek ubezpieczeniowych ma wpływ na wysokość ustalonych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po rozpatrzeniu zarzutów odwołania Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w decyzji z dnia 10 października 2006 r. Nr BI/415-1053/05 i stwierdza, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) do źródeł przychodów zalicza się działalność wykonywaną osobiście (pkt 2) i pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 3). W myśl art. 5a pkt 6 tej ustawy przez pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej należy rozumieć działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do postanowień art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że ustawodawca wyłączył bezwarunkowo działalność wykonywaną osobiście z pojęcia działalności gospodarczej. Należy jednak zauważyć, że w przypadku, gdy usługi świadczone są na zlecenie organu władzy, administracji państwowej albo samorządowej, sądu lub prokuratora tylko osobiście przez osoby fizyczne posiadające osobiste kwalifikacje i uprawnienia do wykonania zleconych zadań - przychód uzyskany ze świadczenia tych usług należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w treści art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Stosownie do art. 4a ust. 1 tej ustawy adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Przy czym w myśl art. 4b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy adwokat nie może wykonywać zawodu, jeżeli pozostaje w stosunku pracy.

Ponadto adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu rejonowego, w którym ma wyznaczoną siedzibę zawodową (art. 21 ust. 3 ww. ustawy). Wykonanie określonych czynności przez adwokatów w ramach umowy z urzędu uprawnia także do stosownego wynagrodzenia. Podstawa należnego adwokatom wynagrodzenia wynika wprost z treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (rozporządzenie wydane w ramach dyspozycji art. 16 ustawy Prawo o adwokaturze).

Z powyższego wynika, że w przypadku świadczenia pomocy prawnej z urzędu nie ma znaczenia, czy adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, czy jest wspólnikiem spółki (cywilnej, jawnej, komandytowej). Świadczenie pomocy prawnej z urzędu odnosi się podmiotowo do wykonującego zawód adwokata, gdyż to on osobiście świadczy pomoc prawną z urzędu. Zatem przychody adwokatów z tytułu świadczenia z urzędu, na zlecenie sądu pomocy prawnej należy kwalifikować do przychodów, o których mowa w powołanym powyżej art. 13 pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Konsekwencją takiej kwalifikacji przychodu jest spoczywający na Sądzie obowiązek płatnika określony w art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. W myśl tych regulacji płatnicy obowiązani są do poboru zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów, w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. W terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, płatnicy mają obowiązek przekazania kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. Następnie, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnicy obowiązani są przesłać podatnikom oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na formularzu PIT-8B.

W przypadku zaś, gdy adwokat uzyskuje przychody z działalności gospodarczej z tytułu wykonywania zawodu w zespole adwokackim rolę płatnika obowiązanego do obliczenia i poboru w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy pełni sam adwokat. Tym samym adwokaci wykonujący zawód w zespole adwokackim (jako podatnicy) obowiązani są do wykazania w zeznaniu podatkowym dochodów osiągniętych za dany rok podatkowy z działalności prowadzonej osobiście na zlecenie sądu oraz działalności gospodarczej wykonywanej w zespole adwokackim.

Odnosząc się do podniesionej przez odwołującego kwestii dotyczącej potraktowania pracy w zespołach adwokackich jako zatrudnienia na równi z pracownikami tj. bez stosunku pracy zauważa się, że zgodnie art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. adwokat nie może wykonywać zawodu, jeżeli pozostaje w stosunku pracy. Oznacza to, że do przychodów adwokatów nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów ze stosunku pracy.

Mając zatem powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku uznaje za bezzasadne zarzuty podniesione w odwołaniu i podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w decyzji z dnia 10 października 2006 r. Nr BI/415-1053/05.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY