Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zapłaconą zaliczkę, (z uwzględnieniem dokonanej korekty podatku naliczonego w związku ze zwróceniem przez dostawcę części zaliczki), w przypadku gdy nie dokonano dostawy,
2. Kiedy należy dokonać korekty podatku naliczonego związanego z niezwróconą przez sprzedawcę częścią zaliczki?

sygnatura: PP-3/4407/114/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-12-14

słowa kluczowe:faktura, korekta podatku, obniżenie podatku należnego, zaliczka

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 17.10.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 09.10.2006 r., nr PP/443-81/06 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia przedmiotowe postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie jest w pełni prawidłowa.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 07.07.2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 07.07.2006 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie:
1. czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zapłaconą zaliczkę, (z uwzględnieniem dokonanej korekty podatku naliczonego w związku ze zwróceniem przez dostawcę części zaliczki), w przypadku gdy nie dokonano dostawy oraz,
2. kiedy należy dokonać korekty podatku naliczonego związanego z niezwróconą przez sprzedawcę częścią zaliczki?

Stan faktyczny opisany we wniosku jest następujący: Spółka złożyła zamówienie na dostawę towaru i dokonała przedpłaty na poczet tej dostawy. Dostawca z tytułu otrzymanej zaliczki wystawił fakturę. Spółka dokonała obniżenia podatku należnego podatek naliczony. wynikający z otrzymanej faktury w miesiącu jej otrzymania. Z uwagi na to, iż dostawca nie dotrzymał terminu dostawy Spółka odstąpiła od umowy sprzedaży i zażądała zwrotu uiszczonej przedpłaty. Dostawca zwrócił część zaliczki i na tę kwotę wystawił fakturę korygującą. Spółka dokonała korekty podatku naliczonego w wysokości wynikającej z otrzymanej faktury korygującej w miesiącu jej otrzymania.

Spółka uważa, iż ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej kwotę zaliczki mimo, że nie dokonano dostawy. Natomiast korekty podatku naliczonego związanego z niezwróconą przez sprzedawcę kwotą zaliczki Spółka winna dokonać w miesiącu otrzymania faktury korygującej na tę kwotę.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w w/w postanowieniu z dnia 09.10.2006 r. potwierdził stanowisko Spółki w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zaliczkę. Natomiast w sprawie korekty podatku naliczonego w związku z niedokonaniem dostawy organ podatkowy nie zgodził się z oceną Spółki.

Na powyższe postanowienie Spółka wniosła zażalenie, w którym zarzuca dokonanej w nim ocenie prawnej nieuwzględnienie w pełni stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i w rezultacie brak odpowiedzi na postawione pytanie. Spółka zarzuca organowi podatkowemu, iż w swoim stanowisku potwierdzając prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zaliczkę, nie odniósł się do tego fragmentu pytania, w którym Spółka precyzuje, iż chodzi o prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego pozostałej po dokonaniu korekty w związku ze zwróceniem przez dostawcę części zaliczki. Jednocześnie organ podatkowy stwierdził, iż korekta podatku naliczonego winna nastąpić na podstawie faktury korygującej dotyczącej całości zaliczki, niezależnie od faktu, w jakiej części została zwrócona przez dostawcę. Natomiast jak wyjaśnia Spółka w przedstawionym stanie faktycznym dostawca wystawił fakturę korygującą na część zwróconej zaliczki i na podstawie tej faktury Spółka dokonała korekty podatku naliczonego. Zatem zdaniem Spółki ocena Naczelnika Urzędu Skarbowego nie zawiera odpowiedzi na pytanie jak należy postąpić w odniesieniu do pozostałej części podatku naliczonego, która dotyczy części zaliczki niezwróconej przez dostawcę.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Z postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (art. 86 ust. 10 pkt 1 w/w ustawy o VAT). Wynikające z postanowień art. 86 ust. 12 w/w ustawy o VAT ograniczenie w zakresie prawa do odliczenia, które polega na powiązaniu momentu powstania prawa do obniżenia podatku należnego z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem - nie ma zastosowania do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury wystawionej zgodnie z art. 19 ust. 11 w/w ustawy o VAT tj. faktury dokumentującej zaliczkę.

Z postanowień § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.) wynika, iż nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc,w którym fakturę otrzymał, jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

W świetle powyższego stanowisko Spółki, iż miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w fakturze dokumentującej wypłatę zaliczki, za miesiąc jej otrzymania ewentualnie za miesiąc następny - jest prawidłowe. Powyższe zostało potwierdzone zażalonym postanowieniem, w którym Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1 j est prawidłowe. Jednocześnie jednak Naczelnik Urzędu Skarbowego nie udzielił odpowiedzi na 2 pytanie Spółki.

Dlatego Dyrektor tut. Izby Skarbowej wyjaśnia, iż:

Z chwilą odstąpienia od umowy sprzedaży zapłacona przez Spółkę kwota, o której mowa przestała pełnić funkcje zaliczki. Tym samym podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej kwotę, która przestała być zaliczką winien zostać przez Spółkę skorygowany in minus. Korekty tej Spółka winna dokonać w miesiącu otrzymania faktury korygującej na całą kwotę zaliczki, którą -jak słusznie zauważył Naczelnik Urzędu Skarbowego - winna być wystawiona przez sprzedawcę z chwilą odstąpienia stron od umowy, niezależnie od zwróconej Spółce kwoty. W przypadku, gdy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym sprzedawca wystawił fakturę korygującą na zwróconą część zaliczki i na podstawie tej faktury Spółka dokonała obniżenia kwoty podatku naliczonego w wysokości określonej tą fakturą w miesiącu jej otrzymania, to wobec braku prawidłowo wystawionej faktury korygującej przez sprzedawcę, Spółka powinna pomniejszyć pozostałą część podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym odstąpiono od umowy i zapłacona przez Spółkę kwota straciła charakter zaliczki. Przy czym Spółka może odstąpić od obowiązku korekty pozostałej kwoty podatku naliczonego, jeżeli kwota wykazana w fakturze dokumentującej zaliczkę została uregulowana, co a contrario wynika z postanowień art. 88 ust. 3 a pkt 2 w/w ustawy o VAT, gdyż z chwilą gdy zapłacona przez Spółkę kwota przestała być zaliczką, dokumentująca ją faktura stała się fakturą, o której mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY