Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy usługi wykonane na rzecz telewizji publicznej, są zwolnione z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w związku poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy, natomiast usługi wykonywane na rzecz telewizji komercyjnej podlegają opodatkowaniu wg stawki 7 % na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z poz. 155 załącznika nr 3 do ustawy?

sygnatura: III-3/4430-675/VAT/06/TK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-12-18

słowa kluczowe:telewizja, usługi realizacji materiałów filmowych

W dniu 21 marca 2006 r. (data wpływu) Strona zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z treści wniosku wynika, że Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się świadczeniem usług polegających na realizacji materiałów informacyjnych i filmowych - na tematy społeczne, polityczne i kulturalne.Usługi powyższe wykonywane są w ramach zawartych umów z telewizją publiczną jak i komercyjną i przeznaczonych przez odbiorcę usługi do emisji w ramach programów tych stacji. Realizacja programu filmowego przekazywana jest na nośnikach DV, DVCAM, a następnie po wykorzystaniu (montażu) nośniki zwracane są Wnioskodawcy i stanowią jego własność.Podatnik stwierdził, że usługi te - zgodnie z uzyskaną klasyfikacją z Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.20.12-00.00 "Usługi telewizji". Podatnik stwierdził również, że ww. usługi nie są związane z taśmami wideo oraz innymi filmami reklamowymi oraz nie dotyczą działalności agencji informacyjnych. W opinii Strony usługi wykonane na rzecz telewizji publicznej, są zwolnione z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w związku poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy, natomiast usługi wykonywane na rzecz telewizji komercyjnej podlegają opodatkowaniu wg stawki 7 % na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z poz. 155 załącznika nr 3 do ustawy. Zdaniem Podatnika fakt, że jest podwykonawcą usług telewizyjnych nie stanowi przesłanki decydującej o zastosowaniu zwolnienia lub obniżonej stawki podatku na ww. usługi.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2006 r. uznał stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. Organ podatkowy uznał, ze usługi realizacji materiałów informacyjnych słownych i filmowych - mieszczących się w grupowaniu PKWIU 92.20.12-00.00 - na rzecz telewizji publicznej są zwolnione od podatku od towarów i usług. Natomiast ww. usługi świadczone na rzecz telewizji komercyjnej będą podlegały opodatkowaniu stawką 7 % podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, z uwagi na rażące naruszenie przepisów ustawy o podatku do towarów i usług, zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego.

    Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
    1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
    2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyłączeniem usług elektronicznych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy. Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy. Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku towary i usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 12 załącznika zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU ex 92.2 "Usługi publicznych radia i telewizji", z wyłączeniem:1) usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,2) działalności agencji informacyjnych.Natomiast usługi radia i telewizji (PKWiU ex 92.2), inne niż wymienione w poz. 12 załącznika nr 4 są opodatkowane, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stawką podatku w wysokości 7% (załącznik nr 3 poz. 155 do cytowanej ustawy) z wyłączeniem:1) usług związanych z taśmami video oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, 2) działalności agencji informacyjnych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zwolnienie wynikające z poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy tylko usług publicznych radia i telewizji. Art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) stanowi bowiem, iż telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych. Ponadto tut. Organ zauważa, że z brzmienia przepisu art. 13 część A ust. 1 pkt q VI Dyrektywy Rady UE z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC) wynika, że z zachowaniem pozostałych przepisów Wspólnoty państwa członkowskie stosują zwolnienie od czynności m.in. działalności publicznych stacji radiowych i telewizyjnych innych niż o charakterze komercyjnym.
Reasumując, usługi polegające na realizacji materiałów informacyjnych, słownych i filmowych - na tematy społeczne, polityczne i kulturalne (sklasyfikowane w PKWiU 92.20.12-00.00) - na rzecz telewizji publicznej a nie przez telewizję publiczną nie korzystają ze zwolnienia od podatku, lecz są obciążone preferencyjną stawką 7 % na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 155 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług - z wyłączeniem m.in. usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, które podlegają opodatkowaniu stawką podstawową podatku.
Z kolei, mając na uwadze treść art. 41 ust. 2 oraz brzmienie poz. 155 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, że czynności sklasyfikowane jako "Usługi telewizji" (PKWiU 92.20.12-00.00) świadczone przez podmioty inne niż telewizja publiczna (z wyłączeniem usług związanych z taśmami video oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi oraz działalności agencji informacyjnych) winny być obciążone stawką 7 % podatku.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4:
1) jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika, płatnika lub inkasenta zasługuje na uwzględnienie, lub
2) z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
Zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi. Jednocześnie tut. Organ informuje, iż decyzja wydana została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie wpływu zapytania Podatnika do organu pierwszej instancji, wyłącznie na podstawie opisanego stanu faktycznego.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY