Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zwrotne przeniesienie własności nieruchomości przez Spółkę w formie aktu notarialnego podlega opodatkowaniu VAT?

sygnatura: PP-3/4407/101/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-12-18

słowa kluczowe:nieruchomości, zwrot, zwrot nieruchomości

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 04.08.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków- Krowodrza z dnia 21.07.2006 r. nr PP1-443/42/06 sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia przedmiotowe postanowienie uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 08.06.2006 r., syndyk masy upadłości Spółki zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie czy zwrotne przeniesienie własności nieruchomości przez Spółkę w formie aktu notarialnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie umowy z dnia 31.12. 2001 r. nabyła dwie niezabudowane działki położone na terenie przeznaczonym na usługi publiczne. W dniu 09.08.2002 r. Spółka ogłosiła upadłość. Syndyk masy upadłości złożył pozew o uznanie przedmiotowej umowy sprzedaży z dnia 31.12. 2001 r. za bezskuteczną wobec masy upadłości. Wyrokiem z dnia 28.02.2006 r. sąd apelacyjny w Krakowie uznał w/w umowę sprzedaży za bezskuteczną wobec masy upadłości. Na skutek wydanego wyroku - jak wyjaśnił syndyk - po stronie masy upadłości powstało zobowiązanie do zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości. Zdaniem syndyka zwrotne przeniesienie własności nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela nie jest dostawą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a zatem nie podlega opodatkowaniu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w postanowieniu z dnia 21.07.2006 r. nie potwierdził stanowiska syndyka. Stwierdził, iż przeniesienie przez Spółkę własności nieruchomości na poprzedniego właściciela, w związku z uznaniem czynności sprzedaży za bezskuteczną wobec masy upadłości - jest dostawą towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Do chwili zawarcia zwrotnej umowy sprzedaży Spółka posiada prawo własności nieruchomości, a tym samym prawo do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Zatem przeniesienie prawa do rozporządzania nieruchomością, w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, nie może być potraktowane jako prawnie dopuszczalny rabat lub zwrócony towar w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

We wniesionym zażaleniu Spółka zarzuca w/w postanowieniu błędną interpretację art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż zwrot nieruchomości sprzedającemu, wynikający z sądowego uznania umowy sprzedaży za bezskuteczną wobec masy upadłości, nie stanowi zwrotu towaru w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, lecz jest odpłatną dostawą towarów, o, której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Konsekwencją orzeczenia sądu o uznaniu umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 31.12.2001 r. za bezskuteczną wobec masy upadłości jest - jak podaje Spółka - zawarcie umowy zwrotnego przeniesienia własności.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Spółka przenosząc własność nieruchomości na rzecz jej poprzedniego właściciela w wykonaniu w/w umowy - dokonuje zwrotu towaru. Przeniesienie prawa do rozporządzania nieruchomością przez Spółkę nie jest w tym wypadku transakcją podejmowaną w ramach swobodnie wykonywanej działalności gospodarczej, o czym świadczy brak wpływu na wybór kontrahenta i wysokość ceny transakcji. Spółka oddaje nieruchomość poprzedniemu właścicielowi za cenę nabycia, w związku z przedmiotowym orzeczeniem sądu.

Dlatego przenosząc prawo do rozporządzania nieruchomością w w/w okolicznościach Spółka dokonuje zwrotu towaru, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) Tym samym po stronie Spółki nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT.

Z wyżej wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY