Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ? ?Rozwój Zasobów Ludzkich?.

sygnatura: PBF/005-1-31/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-27

słowa kluczowe:budżet państwa, Europejski Fundusz Społeczny, refundacja

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku z dnia 19.01.2006 r., znak: US.111/415-45a/05 w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ? ?Rozwój Zasobów Ludzkich?.

Wnioskiem z dnia 08.12.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 28.12.2005 r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przedmiocie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskanych w ramach umowy o pracę, które finansowane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z przedstawionego we wniosku startu faktycznego wynika, źe w grudnie 2005 r. została Pani zatrudniona na umowę o pracę w Firmie "S." s.c. z siedzią w W. ul. ... ../. . Firma ta w marcu 2005 r. otrzymała zgodę na realizację autorskiego projektu w 100% finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytet 1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy. Projekt ten I realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - "Rozwój Zasobów Ludzkich". Otrzymywane przez Panią wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy w wyżej wymienionej Spółce, w całości jest pokrywane że środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdaniem Pani, w przedmiotowowej sprawie, dochody z tytułu wynagrodzenie ww. Firmie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit "a" podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełu postanowieniem z dnia 19.01.2006r., znak: US.III/415-45a/05 podzielił Pani stanowisko, zaprezentowane we wniosku z dnia 08.12.2006 r. Uznał bowiem, że Firma "S." jest beneficjentem środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Stwierdził zatem, iż dochody otrzymywane przez Panią w ramach umowy o pracę zawartej z ww. Firmą, jeżeli w całości pochodzą ze środków pomocowych i realizuje Pani bezpośrednio cele programu, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, w wyniku analizy przedmiotowej interpretacji stwierdził, że przedmiotowe postanowienie rażąco narusza obowiązujące prawo. Zatem postanowieniem z dnia 06.12.2006 r znak: PBF/005-1-31/06 wszczął postępowanie w sprawie zmiany interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku z dnia 19.01.2006 r.

Organ II instancji zważył przy tym co następuje:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymywane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.


Zwolnienie zawarte w tym przepisie obejmuje dochody osób fizycznych finansowane m.in. z przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (np. SAPARD, ISPA, PHARE), nie ma natomiast zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Ustalenie zatem, czy dochody podatnika objęte są zwolnieniem, wymaga analizy postanowień szeregu aktów prawnych, począwszy od umowy (jednostronnej deklaracji) przyznającej Polsce bezzwrotne środki pomocowe, a skończywszy na umowie, na podstawie której podatnik otrzymuje dochody (umowa o dzieło, stosunek pracy, czy dochody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

Organ II instancji podkreśla, że w przedmiotowej sprawie istoty jest fakt, iż realizacja projektu finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL, co stwierdziła Pani w piśmie z dnia 28.12.2006 r. Natomiast problem bezpośredniej realizacji celu programu jest kwestią drugorzędną.

Wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski latach 2004 - 2006 było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), co wynika z wyjaśnień Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2006 r, znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999, dotyczące zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004 - 2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju określenie środki wspólnotowe oznacza - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, jednostki realizujące projekty finansowane (współfinansowane) z funduszy strukturalnych, a więc również z Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO - RZL), mogą ubiegać się o środki na prefinasowanie. Środki prefinansowane to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacone z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefinansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro środki te pochodzą z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymywana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Oznacza to, iż środki na wypłatę wynagrodzeń z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa ww. przepisie. Należy podkreślić, że zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 cyt. ustawy dotyczy dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków przedakcesyjnych (np. SAPARD, ISPA, PHARE) nie zaś z Europejskich Funduszy Strukturalnych w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdyż pomoc ta, co już wyżej wskazano, stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w przedmiotowej sprawie istnieją przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący), ponieważ postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku, pozostawało w sprzeczności z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich omówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

Mając zatem na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przezNaczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku z dnia 19.01.2006 r., znak: US-lll/415-45a/05, istnieje konieczność zmiany przedmiotowego postanowienia z urzędu.

Zgodnie z art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa, zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikami lub inkasentowi.

Na niniejszą decyzję przysługuje, zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej, prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji (art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Stosownie do treści art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY