Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy opodatkowania dotacji oraz wsparcia pomostowego w ramach zasady de minimis

sygnatura: PBD/005-1-F-142/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-28

słowa kluczowe:dochód dewizowy, środki pieniężne, środki pomocowe, Unia Europejska (Wspólnota Europejska)

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienia z urzędu z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z dnia 28.09.2006r. znak: US-I-1-410-3-37/06, w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej dotacji i wsparcia pomostowego oraz możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakupy inwestycyjne.

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ustawy, z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Pan Piotr R. w dniu 04.08.2006r., zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa w indywidualnej sprawie, przedstawiając po uzupełnieniu wniosku w dniu 17.08.2006 następujący stan faktyczny.
W dniu 26.05.2006r. Podatnik zawarł umowę o udzielenie bezzwrotnego podstawowego wsparcia pomostowego, a w dniu 10.07.2006r. umowę o udzielenie bezzwrotnej jednorazowej dotacji inwestycyjnej z Fundacją "...". Dotacja została przekazana na rozwój działalności, stanowiła jednorazowe wsparcie kapitałowe ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa. W związku z czym wątpliwości Podatnika budzi, czy od otrzymanych środków należy odprowadzić podatek dochodowy oraz czy wydatki na zakupy inwestycyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Zdaniem Podatnika otrzymana pomoc jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), natomiast zakupy będą stanowiły koszty, ponieważ dotyczą nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa.

Postanowieniem z dnia 28.09.2006r. znak: US-I-1-410-3-37/06, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dotacji i wsparcia pomostowego oraz za nieprawidłowe w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakupy inwestycyjne.

W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy uznał, iż podstawą do zastosowania zwolnienia środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast zwolnienie dotacji budżetowych odbywa się na podstawie art. 21 ust. 1 lit 47 b tej ustawy. W kwestii wydatków sfinansowanych środkami z bezzwrotnej pomocy, organ stwierdził, iż nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 cytowanej ustawy.

Na przedmiotowe postanowienie nie złożono zażalenia, w związku z czym, stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej, analizując przedmiotową interpretację stwierdza, co następuje.

Warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez podatników, w związku z realizowaniem przez nich zadań związanych z projektami finansowanymi ze środków bezzwrotnej pomocy określa art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umówzawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów,właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanietych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielaniaśrodków bezzwrotnej pomocy, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy;
  3. zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnikbezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanieokreślonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Powyższy przepis, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2004r. stosuje się w zakresie i na zasadach dotychczasowych do dnia 31.12.2006r.

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów, zawartą w piśmie z dnia 30.08.2006r., znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412, wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999, dotyczące zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

W myśl art. 2 pkt 11 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, pojęcie "publiczne środki wspólnotowe" oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej m.in. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, podmioty realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, mogą ubiegać się o środki na prefinasowanie. Środki prefinansowane, to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacone z EFS stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefinansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro środki te pochodzą z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są prefinansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji nie można twierdzić, że środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy. W stanie faktycznym, opisanym we wniosku Strony, środki finansowe pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powyższe oznacza, że środki finansowe, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymane przez Podatnika w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego. Dlatego też, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, że zwolnienie, określone ww. przepisem, dotyczy dochodów osób fizycznych, finansowanych ze środków funduszy programów pomocowych przedakcesyjnych, np. SAPARD, ISPA, PHARE, nie zaś z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiących źródło współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania są krajowe środki publiczne.

Środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu państwa nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych. Zatem, w tej części pomoc otrzymana przez Podatnika również nie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ zwolnieniu podlegają tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, w przedmiotowej, sprawie nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy, o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z faktem, iż interpretacja organu I instancji w części dotyczącej przychodów rażąco narusza prawo, zmiany wymaga również część dotycząca kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki, nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, bezpośrednio sfinansowaneśrodkami finansowymi, pochodzącymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, stanowią koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Podatnika, stosownie do przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w przypadku pomocy otrzymanej na inwestycje, wydatki poniesione na przedsięwzięcia objęte współfinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 nie są kosztami uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, otrzymane środki pomocowe, jako zwrot wydatków na zakup bądź wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie będą przychodami, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy. Natomiast odpisy amortyzacyjne od zrefundowanej części inwestycji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym należy uznać, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z dnia 28.09.2006r., znak US-I-1-410-3-37/06, rażąco narusza prawo.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku, pozostawało w wyraźnej sprzeczności z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z dnia 28.09.2006r., znak: US-I-1-410-3-37/06, istnieje konieczność zmiany ww. postanowienia z urzędu.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana przedmiotowego postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotemodwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY