Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na emisję akcji ?

sygnatura: III-3/4407int-75/VAT/06/TK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-12-27

słowa kluczowe:emisja akcji, koszty uzyskania przychodów, obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku od towarów i usług

W złożonym w dniu 10 lipca 2006 r. (uzupełnionym w dniu 21 sierpnia 2006 r.) wniosku Spółka zwróciła się do organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczania podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z emisją akcji - w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z przedmiotowego wniosku wynika, że Spółka w 2005 r. podjęła decyzję o emisji akcji przedsiębiorstwa poprzez wejście na Giełdę Papierów Wartościowych. Emisja akcji doszła do skutku, w związku z czym Podatnik otrzymał środki pieniężne, które zamierza sukcesywnie inwestować w rzeczowy majątek trwały firmy oraz w celu przejęcia innych firm z branży spożywczej. Działania te mają z kolei doprowadzić do znacznego zwiększenia obrotów, a co za tym idzie również przychodów ze sprzedaży. W związku z przygotowaniami i emisją akcji Spółka poniosła wydatki takie jak:
§ koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego (koszty badania prawnego i finansowego Spółki),
§ koszty doradztwa prawnego i finansowego,
§ koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu emisyjnego),
§ koszty prawne (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe),
§ koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
§ koszty ewentualnych tłumaczeń dokumentacji przygotowanej na potrzeby Oferty Publicznej,
§ koszty promocji Oferty Publicznej, w tym organizacji spotkań (wynajęcie sali, druk materiałów informacyjnych, itp.),
§ koszty szkoleń w zakresie wiedzy o Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jak wynika z wniosku przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim produkcja i dostawa przetworów z mięsa i warzyw. Sprzedaż ta, w opinii Strony, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 7 %. Wnioskodawca stwierdził, że inwestycje w majątek trwały, finansowane środkami uzyskanymi z emisji akcji mają służyć podstawowej działalności Spółki, czyli działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy, nie wykonuje on czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, które nie dawałyby prawa do odliczenia podatku naliczonego.W związku z zaistniałym stanem faktycznym Podatnik sformułował pytanie, czy przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wydatków poniesionych w związku z emisją akcji.
Zdaniem Podatnika, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wydatki związane z emisją akcji dają prawo do odliczania podatku naliczonego. Wydatki te stanowią bowiem koszt uzyskania przychodu, w związku z czym nie znajduje do nich zastosowania ograniczenie w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego przewidziane w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka wskazuje, że wydatki poniesione w związku z emisją akcji mają doprowadzić do pozyskania kapitału, który zostanie przeznaczony na inwestycje w rzeczowy majątek trwały oraz przejęcia spółek z branży, co będzie, w konsekwencji, skutkowało zwiększeniem sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 5 października 2006 r. uznał stanowisko zaprezentowane we wniosku za nieprawidłowe. W ocenie organu podatkowego Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z emisją akcji, bowiem wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a brak możliwości takiego ich zakwalifikowania nie jest bezpośrednio związany ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W dniu 17 października 2006 r. (data wpływu) Strona złożyła zażalenie na ww. rozsztrzygnięcie Naczelnika Urzędu Skarbowego, zarzucając organowi podatkowemu naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W opinii Strony wydatki z tytułu wprowadzenia jej akcji do obrotu publicznego, czyli koszt pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania majątku Podatnika pozostający w związku z prowadzoną przez niego działalnością, stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 564, ze zm.). W ocenie Strony stanowisko organu podatkowego doprowadzić może do konkluzji, że żaden koszt pozyskania przez podatnika kapitału (tj. źródeł finansowania składników majątkowych podatnika pzostających w związku z prowadzoną przez niego działalnością) nie stanowiłby kosztu uzyskania przychodu.
Uzasadniając swoje stanowisko Strona wskazała interpretacje organów podatkowych wydawane w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, m.in. postanowienie Naczelnika Urzedu Skarbowego Warszawa-Wola nr US40/DP/423/EN/21/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r., Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu nr ZD/406-229/CIT/05 z dnia 19 stycznia 2006 r., Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego nr PD.423-36/05 z dnia 31 marca 2005 r.

Po rozpatrzeniu zażalenia tut. Organ zważył, co następuje:
W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:
1) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
a) z tytułu nabycia towarów i usług,
b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
2) w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;
3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
4) kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z powyższego wynika, że prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w dokonywanych zakupach (wydatkach) uzależnione jest od istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami i uzyskiwanymi przychodami, pozwalającymi na zakwalifikowanie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ciężar udowodnienia powyższego faktu spoczywa na podatniku, a możliwość obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów lub usług jest ściśle związana z dopuszczalnością zaliczenia wydatków poniesionych na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy zauważyć, że Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi decyzją z dnia 15 listopada 2006 r. uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 15 września 2006 r., w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ odwoławczy uznał w ww. decyzji, że wydatki związane z emisją akcji można uznać za koszt uzyskania przychodów.Stosownie bowiem do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ustawy. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, z wyłączeniem zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów - o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Podatnik ma zatem możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskanym przychodem - pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.
W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że Podatnik może zaliczyć wydatki poniesione przy podwyższaniu kapitału zakładowego do kosztów uzyskania przychodów. Organ odwoławczy stwierdził bowiem, że podwyższenie kapitału zakładowego spełnia funkcję gospodarczą, ponieważ daje ono podstawę zabezpieczenia praw wierzycieli i rękojmię spłaty udzielonych Spółce kredytów oraz - w konsekwencji - może istotnie przyczynić się do uzyskiwania przez Stronę zwiększonych przychodów.
Zatem wydatki poniesione na powyższy cel mogą zostać uznane za gospodarczo uzasadnione i związane z prowadzoną przez Podatnika działalnością.

W konsekwencji - w zakresie analizy przedstawionego stanu faktycznego, pod kątem wykładni przepisów ustawy podatku od towarów i usług - należy uznać, że Stronie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wydatkami na emisję akcji. Ustawa o podatku od towarów i usług uzależnia bowiem ww. prawo podatnika od uznania faktu, że dany wydatek jest kosztem uzyskania przychodów. Reasumując, zaliczenie - w analizowanym przypadku - przedmiotowych wydatków Spółki do kosztów uzyskania przychodów (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osob prawnych) skutkować musi zaistnieniem prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tych wydatków - zgodnie z art. 86 ust. 1-2, w związku z art. 88 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Jednocześnie tut. Organ informuje, że niniejsza decyzja wydana została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie wpływu zapytania Podatnika do organu pierwszej instancji, wyłącznie na podstawie opisanego stanu faktycznego. W związku z powyższym tut. Organ orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY