Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wyprodukowanie i montaż skrzynek pocztowych, będzie usługą budowlano-montażową, opodatkową VAT 7%, stosownie do postanowień art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług?

sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-75/06/AŁ

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-12-29

słowa kluczowe:roboty budowlano-montażowe

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27 kwietnia 2006 r. wniesionego przez XXX, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2006 r., nr 1471/NUR1/443-41/06/IK, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

postanawia

odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Strona wnioskiem z dnia 19 stycznia 2006 r. wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. Strona podała, że dokonuje montażu oddawczych skrzynek pocztowych w budynkach mieszkaniowych na zlecenie właścicieli, bądź administracji budynku. Zdaniem Strona wyprodukowanie i montaż skrzynek pocztowych, będzie usługą budowlano-montażową, natomiast montaż skrzynek pocztowych zakupionych przez klienta usługą remontowo-budowlaną, zaś obie te usługi będą opodatkowane stawką VAT 7%, stosownie do postanowień art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2006 r., nr 1471/NUR1/443-41/06/IK uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. Organ pierwszej stwierdził, że czynności będące przedmiotem wniosku nie mieszczą się w definicji robót związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w art. 146 ust. 2 w/w ustawy.

W zażaleniu na powyższe postanowienie Strona podniosła, że udzielone przez organ podatkowy wyjaśnienie nie spełnia wymogów określonych w art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej, bowiem nie zawiera oceny prawnej stanowiska. Dodając jednocześnie, iż jest ono błędne, gdyż pojęcie robót budowlanych dotyczące inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej obejmuje wszelkie roboty budowlane, które dotyczą tych inwestycji.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący stan prawny, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa:

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

W ust. 2 wyżej cytowanego artykułu ustawodawca postanowił, że przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Z kolei zgodnie z ust. 3 przywołanego artykułu, przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), rozumie się:

1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3) urządzenia i ujęcia wodne, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkalnego.

Do wniosku z dnia 19 stycznia 2006 r. Strona dołączyła pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 6 grudnia 2004 r., nr OK.-5672/KU-1093/14-1093/14-10150/2004, w którym wyrażono opinię co do grupowania poszczególnych usług:

- montaż skrzynek pocztowych oddawczych wykonywany przez producenta wyrobu siłami własnymi na miejscu przeznaczenia wchodzi w zakres grupowania obejmującego ten wyrów

PKWiU 28.75.12-49.90 "Wyroby gospodarstwa domowego, metalowe, włączając lakierowanie lub malowanie, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane",

- montaż skrzynek pocztowych wykonany na odrębne zlecenie (nie przez producenta w/w skrzynek)

PKWiU 28.75.90-00.00 "Usługi instalowania, naprawy i konserwacji wyrobów metalowych gotowych, gdzie indziej niesklasyfikowane",

- montaż skrzynek pocztowych oddawczych wykonanych zarówno przez producenta wyrobu siłami własnymi na miejscu przeznaczenia oraz wykonywane na odrębne zlecenie nie przez producenta w/w skrzynek wchodzi w zakres grupowania obejmującego ten wyrób

PKWiU 28.75.12-49.50 "Artykuły gospodarstwa domowego, metalowe, pozostałe, w tym lakierowanie lub malowanie".

Co prawda Strona we wspomnianym wyżej wniosku, zaznaczyła, iż ten sposób sklasyfikowania przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych budzi wątpliwości, bowiem Jej zdaniem są to usługi budowlano-montażowe oraz usługi remontowo-budowlane, to jednak w tym miejscu należy przywołać art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki do zastosowania stawki 7% wynikającej z art. 146 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, bowiem wykonywane przez Stronę czynności nie zostały przez właściwy organ statystyczny uznane za roboty budowlano-montażowe oraz remontowe czy roboty konserwacyjne. Jednocześnie zauważa się, iż negatywna opinia Strony co do sposobu sklasyfikowania przedmiotowych czynności przez organ statystyczny nie może być dla organów skarbowych podstawą do ich negowania. Organ skarbowe nie są bowiem właściwe do klasyfikowania czynności wykonywanych przez podatników na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a tym bardziej podważania opinii organów statystycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY