Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatniczka przed rozpoczęciem działalności gospodarczej otworzyła rachunek bankowy jako "konto firmowe", na które przelała z prywatnego rachunku bankowego środki pieniężne "na poczet wydatków związanych z regulowaniem zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej przed uzyskaniem przychodów z tej działalności". Czy odsetki od własnych środków na rachunku bankowym "poprzedzające termin rozpoczęcia działalności" stanowią przychód z działalności gospodarczej?

sygnatura: IS.I/1-4150/31/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-12-29

słowa kluczowe:odsetki, odsetki od kapitału własnego, prowadzenie działalności gospodarczej, rachunek bankowy, rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.09.2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 7.09.2006 r., znak: I USI/415/38/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, zmienia ww. postanowienie w ten sposób, że uznaje stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 3.07.2006 r. za prawidłowe.

Pismem z dnia 3.07.2006 r. (uzupełnionym w dniu 10.08.2006 r.) pani Alicja M. zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatniczka przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, tj. w dniu 14.02.2006 r. otworzyła rachunek bankowy jako "konto firmowe". Na powyższe konto przelała z prywatnego rachunku bankowego środki pieniężne "na poczet wydatków związanych z regulowaniem zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej przed uzyskaniem przychodów z tej działalności". Od powyższej kwoty bank naliczył odsetki w wysokości 0,72 zł. W związku z powyższym podatniczka pyta, czy w tej sytuacji odsetki od własnych środków na rachunku bankowym w wysokości 0,72 zł "poprzedzające termin rozpoczęcia działalności" stanowią przychód z działalności gospodarczej. Według podatniczki odsetki z własnych środków wpłaconych na rachunek bankowy przed rozpoczęciem działalności nie stanowią przychodu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowieniem z dnia 7.09.2006 r. znak: I USI/415/38/06, uznał, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia stwierdzono, iż odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym związanym z prowadzona działalnością gospodarczą - postawione do dyspozycji właściciela rachunku - stanowią przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w dacie ich "dopisania" do rachunku, przy czym bez znaczenia pozostaje źródło pochodzenia środków pieniężnych wpływających na ten rachunek. Na powyższe postanowienie podatniczka złożyła zażalenie (pismo z dnia 20.09.2006 r.), w którym podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione we wniosku. Pani Alicja M. zarzuciła, że Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie nie dokonał analizy stanu faktycznego, przedstawionego wyczerpująco we wniosku złożonym w dniu 18.07.2006 r. i uzupełnionym w dniu 10.08.2006 r. Nadmieniła ponadto, że odsetki od własnych środków zostały dopisane na rachunku bankowym za miesiąc marzec na dzień 31.03.2006 r., tj. za okres nie prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło i zostało zgłoszone w Urzędzie Skarbowym w dniu 10.04.2006 r. Wobec powyższego podatniczka wniosła o zmianę ww. postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 3.07.2006 r. (uzupełnionym pismem z dnia 10.08.2006 r.), stanowiska sformułowanego w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie oraz zarzutów zawartych w zażaleniu stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością. Zaznaczyć przy tym należy, że nie chodzi tu o odsetki naliczone, lecz wypłacone lub postawione do dyspozycji podatnika (art. 12 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy).

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez panią Alicję M. wynika, że w związku z planowanym rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej otworzyła rachunek bankowy jako "konto firmowe". Na konto to przelała środki pieniężne z konta prywatnego. W dniu 31.03.2006 r. bank "dopisał na rachunku bankowym" odsetki od powyższych środków za miesiąc marzec, przy czym "rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło i zostało zgłoszone w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w dniu 10.04.2006 r.". Uwzględniając powyższe, skoro odsetki od środków na rachunku bankowym zostały postawione do dyspozycji podatniczki przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (a więc nie pozostawały w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą), należy przyjąć, że odsetki te nie stanowią przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Uwzględnienie powyższych okoliczności skutkuje zmianą postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 7.09.2006 r., znak: I USI/415/38/06, w trybie art. 14b § 5 pkt 1 ordynacji podatkowej, nakładającego na organ odwoławczy obowiązek zmiany postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika zasługuje na uwzględnienie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY