Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy-zlecenia w sprawie realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: DPO-1/ZPB.10-415-157/06

autor: Izba Skarbowa w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie

data: 2006-12-29

słowa kluczowe:dochód, Europejski Fundusz Społeczny, pomoc bezzwrotna, zwolnienie

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białogardzie z dnia 08.06.2006 r. nr USP-IB-415/10/06 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, wydane panu Piotrowi K zam. R na wniosek z dnia 14.04.2006 r., a dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pismem z dnia 14.04.2006 r. pan Piotr K wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białogardzie z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej ustawą podatkową, regulujących kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przedmiotowym wniosku podatnik wskazuje, że uczestniczy w realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego będącego w dyspozycji Ministerstwa Pracy, Budownictwa i Rozwoju Meklemburgii - Pomorza Przedniego z siedzibą w Schwerinie. Realizacja projektu "Wspólna nauka Europy" nastąpiła w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Europejski Fundusz Społeczny. Celem projektu jest wspólne kształcenie zawodowe uczniów polskich i niemieckich w ramach praktyk zawodowych i seminariów. Ministerstwo Pracy, Budownictwa i Rozwoju Meklemburgi i Pomorza Przedniego powierzyło rozliczenie finansowe środków unijnych przeznaczonych na ten cel firmie Berufsfortbildungswerk GmbH (brw) Schlosstrase 217321 Rothenklempenow. Zakres obowiązków obejmuje działania organizacyjne.

Wypłaty wynagrodzeń dokonuje niemiecki partner w euro, na podstawie rozliczenia godzin pracy przy realizacji tego projektu.

Na tle takich okoliczności, podatnik sformułował stanowisko, iż dochody uzyskane z Berufsrprtbildungswerk GmbH (brw), a finansowane z EFS podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy podatkowej.

Postanowieniem z dnia 08.06.2006 r. nr USP-EB-415/10/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, biorąc za podstawę art. 21 ust. l1 pkt 46 cyt. wyżej ustawy podatkowej, stanowisko podatnika uznał za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w ww. wniosku podatnika i treści wydanego postanowienia stwierdza, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białogardzie z dnia 08.06.2006 r. nr USP-EB-415/10/06 narusza przepisy prawa podatkowego.

W myśl bowiem przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Rade Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy -wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że podatnik, jako osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej z Berufsfortbildungswerk GmbH (bfw), realizuje bezpośrednio cele zainicjowanego przez Ministerstwo Pracy, Budownictwa i Rozwoju Meklemburgii - Pomorza Przedniego projektu "Wspólna nauka Europy".

W ramach projektu realizowane są działania wspierające zaangażowanie młodych ludzi w życiu społecznym i świecie pracy. Zakres obowiązków Pana Piotra K obejmuje opiekę nad grupą młodzieży niemieckiej i polskiej w czasie odbywania praktyki w Polsce oraz prowadzenie zajęć seminaryjnych.

Źródłem finansowania wynagrodzenia otrzymywanego przez podatnika jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Rozwoju Struktur i Rynku Pracy i pochodzi ono z Niemiec. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje bezpośrednio niemiecka firma Berufsfortbiłdungswerk GmbH (bfw) zarządzająca i rozliczająca projekt.

W świetle tak ustalonego stanu faktycznego istota kwestii wymagającej interpretacji sprowadza się do konieczności wiążącego rozstrzygnięcia, czy wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach projektu może być objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie cyt. wyżej art. 21 ust. pkt 46 ustawy podatkowej.

Jak stanowi treść pkt 46 lit. a powołanego artykułu, aby powyższe zwolnienie przedmiotowe mogło być zastosowane, środki przyznane beneficjentowi muszą pochodzić ze środków bezzwrotnej pomocy przekazanych przez wskazane w tym przepisie podmioty na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe. W niniejszej sprawie strona umowy nie jest Rada Ministrów RP, polski minister ani agencja rządowa, lecz niemiecka instytucja zarządzająca i rozliczająca projekt, tj. Berufsfortbildungswerk GmbH (bfw) działająca z upoważnienia Ministra Pracy, Budownictwa i Rozwoju Meklemburgii - Pomorza Przedniego.

Skoro zatem przedmiotowe wynagrodzenie nie jest konsekwencją umów zawartych z państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, to nie może ono korzystać ze zwolnienia od opodatkowania określonego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy podatkowej.

Wyplata zaś wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, stanowi z kolei źródło przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej stwarzające podstawę do poboru przez płatnika - podmiot polski - zaliczek na podatek, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 tej ustawy.

W związku z tym, że w przedmiotowej sprawie, na niemieckim podmiocie wypłacającym świadczenie nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek, zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy podatkowej na podatniku osiągającym dochody za pośrednictwem płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 (w tym od umowy zlecenia) spoczywa obowiązek wpłacania bez wezwania, w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie z ust. 3a art. 44 ustawy podatkowej podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19% dochodu za miesiąc, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego W terminach płatności zaliczek podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatników, deklaracje według ustalonego wzoru. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2, opłaconych w danym miesiącu.

Mając powyższe na względzie, Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie stwierdza, że nie można uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, iż wynagrodzenie otrzymywane w ramach umowy zlecenia przy bezpośredniej realizacji założonego celu korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy podatkowej.

Wystąpienie tego rodzaju okoliczności skutkuje zmianą postanowienia w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, nakładającym na organ odwoławczy obowiązek zmiany z urzędu postanowienia zawierającego interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Na niniejszą decyzję, stosownie do art. 220 § 1, art. 221 i art. 223 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, które należy wnieść - na adres: Izba Skarbowa w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie, ul. Racławicka 3-5, 75-950 Koszalin - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY