Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu dostawa działek budowlanych przez osobę fizyczną, nabytych w drodze darowizny?

sygnatura: IPB_1/4407-33/06/I

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-11-02

słowa kluczowe:działka pod budowę, grunty, osoby fizyczne, przekształcenie gruntu, sprzedaż gruntów

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 sierpnia 2006r. Pana "X" -reprezentowanego przez doradcę podatkowego, na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach z dnia 24 lipca 2006r. Nr PP/443-59/05/44653-47/06, stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania dostawy działek budowlanych nabytych w drodze darowizny

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 marca 2005r. - data wpływu 6 maja 2005r.- (uzupełnionym pismem z dnia 26 lipca 2005r.), Pan "X", zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania dostawy działek budowlanych.

W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku Podatnik wyjaśnił, że nabył w postaci darowizny tereny rolne, z których zostało wydzielonych 11 działek budowlanych. Ponadto stwierdził, że nie wie czy będzie sprzedawał jedną czy większą ilość działek w najbliższym okresie.

Postanowieniem z dnia 28 lipca 2005r. Nr IIUSIPD4/443-59/4469-54/05 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach uznał za prawidłowe stanowisko Pana "X" w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

W uzasadnieniu ww. postanowienia organ pierwszej instancji stwierdził, że warunkiem opodatkowania dostawy gruntu jest dokonanie jej przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej. Natomiast poza zakresem działania ustawy o podatku od towarów i usług są dostawy z majątku osobistego.

W ocenie organu odwoławczego postanowienie z dnia 28 lipca 2005r. zostało wydane z naruszeniem przepisu art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej, ponieważ zostało oparte o stan faktyczny, który nie został przez wnioskodawcę w sposób wyczerpujący przedstawiony, ponadto wnioskodawca nie wskazał własnego stanowiska w sprawie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach decyzją z dnia 18 kwietnia 2006r. znak: PPB_1/449-0005/06/I/23584/2006 uchylił z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach z dnia 28 lipca 2005r. Nr IIUSIPD4/443-59/4469-54/05.

W dniu 17 lipca 2006r. w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach został spisany protokół na okoliczność uzupełnienia stanu faktycznego zawartego we wniosku z dnia 25 marca 2005r. (uzupełnionego pismem z dnia 26 lipca 2005r.).

Do przedmiotowego protokołu Podatnik złożył wyjaśnienia, z których wynika, że po otrzymaniu postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach z dnia 28 lipca 2005r. dokonał sprzedaży pierwszej działki budowlanej. Do chwili obecnej nie było sprzedaży kolejnych działek. Obecnie Pan "X" zamierza dokonywać kolejnych dostaw działek budowlanych. Grunt będący przedmiotem dostawy przekształcono na działki budowlane w ilości ok. 12 szt - jednakże ostateczny podział nie został jeszcze dokonany.

Zdaniem Podatnika występuje on w charakterze osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, która dokonuje dostawy gruntu stanowiącego prywatną własność.

Wobec powyższego zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż gruntu nie powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Takie stanowisko jest zgodne z VI Dyrektywą UE.

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2006r. znak: PP/443-59/05/44653-47/06 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach uznał, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2005r. (data wpływu do Urzędu 6 maja 2005r.) jest nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Podatnik reprezentowany przez pełnomocnika złożył zażalenie z dnia 17 sierpnia 2006r., w którym nie zgadza się z przedstawionym w postanowieniu stanowiskiem oraz przedstawionym uzasadnieniem bowiem nosi ono znamiona interpretacji rozszerzającej w wyniku której organ podatkowy uważa, że dostawa działek budowlanych otrzymanych w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Organ pierwszej instancji w uzasadnieniu interpretacji skupia się na jednym z elementów tej transakcji jakim jest okoliczność wskazująca na częstotliwe dokonanie dostawy gruntu i wskazuje ją jako jedyną i wystarczającą do tego, aby dostawa ta była opodatkowana.

Powołując się na art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, skarżący stwierdził iż czynność wykonana jednorazowo z zamiarem wykonania czynności w sposób częstotliwy będzie opodatkowana, jeżeli wykonują ją osoby fizyczne prowadzące działalność producentów, handlowców lub usługodawców a także rolnicy lub osoby wykonujące wolne zawody.

Podatnik nie jest wytwórcą, usługodawcą, rolnikiem jak również nie wykonuje wolnego zawodu. W związku z dostawą przedmiotowych działek nie jest również handlowcem. W ocenie podatnika ustawodawca postanowił, że podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest działalność handlowa również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Opodatkowaniu podlega chociażby jednorazowa czynność spełniająca kryteria zaliczenia jej do tak rozumianego pojęcia handel.

To stanowisko - zdaniem Podatnika- potwierdzają interpretacje innych organów podatkowychw tym informacja wydana przez Drugi Urząd Skarbowy w Opolu z dnia 13 sierpnia 2004r. sygnatura PP/443-82-1/GW/04. Podobne interpretacje znajdują się również w bazie internetowej Izb Skarbowych.

Po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 sierpnia 2006r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w świetle ww. ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 cyt. ustawy).

Powyższe oznacza, że dostawa gruntów co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie w każdym przypadku pojawi się jednak faktyczne obciążenie podatkiem od towarów i usług. Aby odpłatna dostawa gruntu podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów musi być realizowana przez podatnika podatku od towarów i usług, a jej przedmiotem winna być nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana stanowiąca teren budowlany lub przeznaczony pod zabudowę (pozostałe dostawy gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi, leśnymi nie przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zwolnione są od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy).

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższej definicji, utworzonej dla celów wykazania, kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług, aby dane czynności podmiotu nieprowadzącego zarejestrowanej działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, najistotniejszy będzie zamiar wykonywania w sposób częstotliwy tych czynności. Przy czym "zamiar" ten musi być interpretowany każdorazowo tylko i wyłącznie w okolicznościach danej sprawy.

O częstotliwym zamiarze wykonywania czynności w przypadku sprzedaży działek budowlanych świadczyć mogą takie fakty jak:

  • przekształcenie pierwotnego przeznaczenia gruntu na grunt z przeznaczeniem budowlanym,
  • podział jednolitego areału gruntu na wiele odrębnych działek budowlanych,
  • przeznaczenie wyodrębnionych działek dla celów sprzedaży.

Przy czym na zamiar wykonywania sprzedaży działek budowlanych w sposób częstotliwy wskazywać może już sama ilość zawartych umów sprzedaży.

Oznacza to, że zarówno wykonywanie zarejestrowanej działalności gospodarczej, jak i wykonywanie innych czynności w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, przesądzają o opodatkowaniu tych czynności podatkiem od towarów i usług.

Samo prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie jest warunkiem bycia podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podmiotowy zakres opodatkowania nie jest zawężony tylko do działalności stricte gospodarczej w rozumieniu ww. ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Nie ma zatem żadnego znaczenia fakt, czy wykonywane czynności dostaw towarów lub świadczenia usług związane są z wykonywaniem zarejestrowanej działalności gospodarczej podatnika, czy też nie.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług uzależniają uznanie statusu podatnika od wykonywania czynności w sposób częstotliwy, jednakże bez wymogu, aby czynności te były wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W konsekwencji, podmiot dokonujący pewnych czynności, który nie prowadzi działalności gospodarczej, jest zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania tych czynności.

Rozstrzygające zatem o kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych są okoliczności w jakich ich sprzedaż została dokonana. Aby z powyższego tytułu stać się podatnikiem podatku od towarów i usług należy między innymi we własnym imieniu i na własny rachunek wykonywać czynności sprzedaży w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeśli zostały one wykonane jednorazowo. O częstotliwym zaś zamiarze wykonywania czynności świadczyć mogą takie okoliczności jak chociażby: ilość aktów sprzedaży, wszystkie działania (cel i środki) ukierunkowane dla zbycia danych działek budowlanych itp.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku z dnia 25 marca 2005r. (uzupełnionym pismem z dnia 26 lipca 2005r.) oraz wynikający z wyjaśnień złożonych do protokołu z dnia 17 lipca 2006r. należy stwierdzić, że dokonywana przez podatnika sprzedaż gruntów budowlanych ma znamiona działalności wykonywanej w sposób częstotliwy tzn. że działania te czynione są z zamiarem ich powtarzania (kontynuowania).

Potwierdzeniem tego stanu jest dokonanie podziału otrzymanej nieruchomości gruntowej na 12 działek budowlanych oraz dokonanie sprzedaży pierwszej działki. Z wyjaśnień do protokołu wynika, że podział gruntu nie został jeszcze ostatecznie zakończony. Obecnie podatnik zamierza dokonywać kolejnych dostaw działek budowlanych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 25 marca 2005r. oraz z wyjaśnień złożonych ww. do protokołu wynika, że Wnioskodawcy można przypisać zamiar częstotliwości, co oznacza, iż w zakresie tej czynności jest ona podatnikiem podatku od towarów i usług. Mianowicie Wnioskodawca przekształcił ten grunt na działki budowlane, podejmując w tym celu czynności takie jak: czynności związane ze zmianą klasyfikacji gruntu, podział jednolitego areału gruntu na kilkanaście odrębnych działek budowlanych.

Fakt wyodrębnienia 12 działek budowlanych oraz zamiar dalszego podziału gruntu wskazuje na to, iż działki te zostają wyodrębnione w tym celu i z tym zamiarem, by w sposób częstotliwy (powtarzalny) dokonywać ich sprzedaży i by mogły one przynieść sprzedającemu określony zysk. Są to właśnie te okoliczności, które wskazują na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy. Wskazuje na to też nowy charakter i przeznaczenie gruntu niezwiązanego z zaspokojeniem potrzeb własnych Wnioskodawcy.

Zauważyć należy, iż stanowisko organu odwoławczego znajduje swe uzasadnienie w odpowiedzi z dnia 15 marca 2006r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 1114 w sprawie uznania za podatników podatku od towarów i usług osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a jedynie dokonujących sprzedaży nieruchomości będących ich własnością prywatną. W odpowiedzi tej stwierdzono co następuje cyt.:" Dla wyjaśnienia kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży przez osobę fizyczną nieruchomości będącej jej prywatną własnością istotne znaczenie ma ustalenie, czy osoba fizyczna, dokonując tej sprzedaży, działa w okolicznościach, które pozwalają potraktować te czynności jako działalność gospodarczą. Pragnę przy tym zwrócić uwagę, że za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uważa się nie tylko np. działalność handlową w jej powszechnym rozumieniu, ale również czynności wykonane jednorazowo, lecz z zamiarem wykonywania ich w sposób częstotliwy.

Sprzedaż działki lub działek budowlanych, bądź przeznaczonych pod zabudowę (nabytych w drodze czynności cywilnoprawnej bądź przekształconych z nieruchomości gruntowych nabytych w drodze darowizny), dokonywana przez ich właściciela może być, przy zaistnieniu określonych okoliczności, rozpatrywana jako działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Podejmowane przez właściciela takie czynności, jak zmiana przeznaczenia gruntu, podział nieruchomości na kilka lub kilkanaście działek stanowią ciąg zdarzeń, które mogą świadczyć o zamiarze wykonywania czynności sprzedaży w sposób częstotliwy. Natomiast zamiar kontynuowania sprzedaży może wypełniać przesłanki uznania tych czynności za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W niektórych zatem przypadkach nawet jednorazowa dostawa ww. działek może zostać uznana za działalność gospodarczą."

Zauważyć należy, iż rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług odnoszące się do definicji "podatnika" i "działalności gospodarczej" nie są sprzeczne z rozwiązaniami obowiązującymi w prawie europejskim.

Jednym z podstawowych elementów konstrukcyjnych systemu podatku od wartości dodanej jest definicja podatnika zawarta w art. 4 ust. 1 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r., w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC).

W świetle regulacji VI Dyrektywy, wprowadzenie definicji podatnika było niezbędne w celu określenia generalnego zakresu opodatkowania, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 2.

Ponadto z preambuły do VI Dyrektywy wynika, że w celu wzmocnienia neutralnego charakteru podatku pojęcie "podatnik" należy sprecyzować, tak by umożliwić Państwom Członkowskim objęcie jego zakresem osób wykonujących określone transakcje sporadycznie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 VI Dyrektywy, za podatnika uważa się każdą osobę, wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultaty takiej działalności.

Definicja ta wprowadza szerokie rozumienie pojęcia "podatnik", którym jest każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w dowolnym miejscu, zarówno na terenie Wspólnoty, jak i poza jej granicami.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi, w tym działalność górniczą i rolniczą oraz działalność w ramach wolnych zawodów. Za działalność gospodarczą uznaje się również wykorzystywanie w sposób ciągły, własności dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych.

Ponadto zauważyć należy, że art. 4 ust.3 VI Dyrektywy zawiera delegację dla Państw Członkowskich zezwalającą na uznanie za podatnika również osobę, która przeprowadza sporadyczne transakcje związane z działalnością gospodarczą zdefiniowaną w ustępie 2 tego artykułu. Przepis ten daje możliwość rozszerzenia zakresu stosowania podatku od towarów i usług, w zależności od decyzji Państw Członkowskich, na transakcje przeprowadzane w sposób okazjonalny, w tym również jednorazowo. Przykłady takich transakcji są podane w ust. 3 - dostawa nowowybudowanych budynków lub ich części, dostawa zabudowanego lub niezabudowanego gruntu budowlanego.

Zatem polski ustawodawca, korzystając z uprawnienia określonego w art. 4 ust. 3 VI Dyrektywy, uznał za działalność gospodarczą również takie czynności, które wykonywane są sporadycznie, a nawet jednorazowo pod warunkiem zaistnienia okoliczności wskazujących na zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy.

W zażaleniu z dnia 17 sierpnia 2006r. pełnomocnik Strony podniósł zarzut, że organ pierwszej instancji w uzasadnieniu interpretacji skupia się na jednym z elementów tej transakcji jakim jest okoliczność wskazująca na częstotliwe dokonanie dostawy gruntu i wskazuje ją jako jedyną i wystarczającą do tego, aby dostawa ta była opodatkowana.

Jednakże zdaniem Podatnika reprezentowanego przez pełnomocnika cyt. "W związku z takim brzmieniem cytowanych w postanowieniu przepisów należy stwierdzić, że czynność wykonana jednorazowo z zamiarem wykonania czynności w sposób częstotliwy będzie opodatkowana, jeżeli wykonują ją osoby fizyczne prowadzące działalność producentów, handlowców lub usługodawców a także rolnicy lub osoby wykonujące wolne zawody. Moja skromna osoba nie jest wytwórcą, usługodawcą, rolnikiem jak również nie wykonuję wolnego zawodu". Czy w związku z dostawą przedmiotowych działek jestem handlowcem? Nie, bowiem "handel oznacza dokonanie w sposób zorganizowany zakupu towarów w celu ich odsprzedaży." (...).

Z omawianych wyżej przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz przepisów cyt. VI Dyrektywy wynika, że podmiot dokonujący czynności dostawy gruntu, który nie prowadzi działalności gospodarczej, może być uznany za podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz podmiot zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania tych czynności, zatem cytowany wyżej zarzut należy uznać za bezzasadny.

Podkreślić należy, iż jedną z naczelnych zasad obowiązujących w odniesieniu do podatku od towarów i usług jest zapewnienie równej konkurencji dla podmiotów dokonujących obrotu tego samego rodzaju towarami i usługami, co wynika wprost Preambuły do VI Dyrektywy cyt.:" ... należy zapewnić, aby wspólny system podatków obrotowych nie był dyskryminujący, ze względu na pochodzenie towarów i usług, tak aby mógł być ostatecznie zrealizowany wspólny rynek pozwalający na uczciwą konkurencję i przypominający prawdziwy rynek wewnętrzny".

Zauważyć należy, że nieuznanie Wnioskodawcy dokonującego sprzedaży 12 działek za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie tej transakcji wywołałoby ten skutek, iż mógłby on oferować dostawy tych działek po bardziej korzystnych cenach od cen stosowanych na danym rynku. Podczas gdy wspólny system podatku od wartości dodanej służy zapewnieniu przestrzegania zasady neutralności podatkowej, która sprzeciwia się w szczególności temu, aby świadczenie podobnych czynności, które są zatem względem siebie konkurencyjne, było traktowane w różny sposób z punktu widzenia podatku od towarów i usług (wyrok z dnia 26 maja 2005r. w sprawie C-498/03 Kingscrest Associates i Montecello, Rec. str. I-4427, pkt 41).

Zgodnie z przedstawionym stanem prawnym obowiązującym od 1 maja 2004r. czynności wykonywane przez wnioskodawcę polegające na sprzedaży gruntu budowlanego należy zakwalifikować zgodnie z wyżej cyt. art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jako działalność gospodarczą. Samego zaś wnioskodawcę należy uznać jako osobę zobowiązaną do zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.

Mając powyższe na uwadze organ odwoławczy uznał, że zarzuty przedstawione w zażaleniu z dnia 17 sierpnia 2006r. w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości gruntowych przez osobę fizyczną nie zasługują na uwzlędnienie.

Ponadto należy zauważyć, że pełnomocnik w zażaleniu z dnia 17 sierpnia 2006r. powołał się na informację wydaną przez Drugi Urząd Skarbowy w Opolu z dnia 13 sierpnia 2004r. sygnatura PP/443-82-1/GW/04 jak również na interpretacje w podobnych sprawach znajdujące się w bazie internetowej poszczególnych Izb Skarbowych.

Przede wszystkim organ odwoławczy pragnie wyjaśnić, iż każda interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest udzielana w indywidualnych sprawach w konkretnym stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika i dlatego wymaga indywidualnej oceny przez właściwe organy podatkowe w myśl art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej. Powyższe zatem odnosi się również do powołanej wyżej informacji Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu. Organ odwoławczy pragnie jednak zwrócić uwagę, iż przedmiotem oceny tegoż organu podatkowego była również kwestia wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Ponadto zauważa się, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w Systemie Informacji Podatkowej znajdują się decyzje w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wydane m.in. przez Izbę Skarbową we Wrocławiu, Izbę Skarbową w Opolu z których wynika, że dostawa działek budowlanych przez osobę fizyczną jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, niniejsza decyzja wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach /adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała/ w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY