Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku sprzedaży przez współmałżonków działek (współwłasność łączna) przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne wystarczające jest zarejestrowanie się w podatku VAT przez jednego z małżonków, tego który jest upoważniony do zbycia działów?

sygnatura: PP-3/449/59/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-11-07

słowa kluczowe:rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, sprzedaż nieruchomości, współwłasność łączna

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 27.02.2006 r., nr PP2-443/63/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 05.12.2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 23.01.2006 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków- Krowodrza z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § Ustawy Ordynacja podatkowa.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że jest Pani wraz z mężem i innymi osobami, współwłaścicielami 10 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Zamierzacie Państwo sukcesywnie zbywać działki. W związku z tym pyta Pani m.in. czy w przypadku gdy udział Pani i męża we współwłasności działek jest współwłasnością łączną, wystarczające jest zarejestrowanie się w podatku VAT przez męża, który jest upoważniony do zbycia Pani udziału.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w postanowieniu z dnia27.02.2006 r. nr PP2-443/63/05 stwierdził, że w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz przepisów prawnych, rejestracja do podatku od towarów i usług (przed pierwszą sprzedażą nieruchomości) przez jednego współmałżonka, upoważnionego aktem notarialnym do zbycia nieruchomości przez drugiego współmałżonka, złożona Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze jest rejestracją dokonaną w sposób prawidłowy. Jednocześnie wskazano, że zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) - podatnicy dokonujący dostawy gruntów, które są terenami budowlanymi oraz przeznaczonymi pod zabudowę, nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT. Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty o których mowa w art. 15 ustawy o VAT są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Podmioty te - zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne(...) W myśl art. 7 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa podatnikiem jest m.in. osoba fizyczna podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Obowiązkowi podatkowemu z tytułu dostawy towaru podlega podmiot dokonujący dostawy.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że zamierza Pani wraz z mężem i pozostałymi współwłaścicielami sprzedać 10 działek. Udział Pani i męża w nieruchomościach jest współwłasnością łączną. Współwłasność to zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) stan w którym własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W sytuacji zatem sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, każdy ze współwłaścicieli dokonuje sprzedaży. Każdy ze współwłaścicieli jest zatem stroną transakcji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT tj. transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe oznacza, że zarówno Pani jak i mąż stają się podatnikami podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości i mają Państwo - jako odrębni podatnicy - osoby fizyczne obowiązek dokonania zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku VAT, każdy ze współmałżonków w swoim imieniu, przed dokonaniem sprzedaży- stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. W powyższym przypadku nie ma zastosowania zwolnienie o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy - zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit.d ustawy o VAT.

W świetle powyższego, ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego - rażąco narusza postanowienia art. 15 ust. 1 w związku z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY