Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy należy wystawić fakturę VAT po każdorazowej sprzedaży w formie aktu notarialnego poszczególnych działek, stwierdzającą dokonanie sprzedaży?

sygnatura: PP-3/449/60/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-11-07

słowa kluczowe:faktura VAT, podatek od towarów i usług

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 27.02.2006 r., nr PP2­443/63/OS/2 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 05.12.2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 23.01.2006 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków- Krowodrza z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że jest Pani wraz z mężem i innymi osobami, współwłaścicielami 10 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Zamierzacie Państwo sukcesywnie zbywać działki. W związku z tym pyta Pani m.in. czy należy wystawić fakturę VAT po każdorazowej sprzedaży w formie aktu notarialnego poszczególnych działek, stwierdzającą dokonanie sprzedaży.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w postanowieniu z dnia 27.02.2006 r. nr PP2-443/63/05/2 stwierdził, iż jeżeli Pani małżonek jako zarejestrowany do podatku VAT może dokonać zbycia nieruchomości także w Pani imieniu, to zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym i powołanymi przepisami art. 19, 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798 ze zm.)- winien wystawić fakturę VAT od całej wartości sprzedaży i rozliczyć podatek VAT z niej wynikający.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza: Poza wyżej wymienionym postanowieniem z dnia 27.02.2006 r., nr PP2-443/63/05/2 Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 05.12.2005 r., uzupełniony pismem z dnia 23.01.2006 r. wydał postanowienie z dnia 27.02.2006 r., nr PP2-443/63/05, które zostało przez Dyrektora Izby skarbowej w Krakowie zmienione decyzją nr PP-3/449/59/06. W decyzji tej wskazano, iż z tytułu sprzedaży nieruchomości, o których mowa we wniosku Pani i mąż jesteście odrębnymi podatnikami podatku VAT, wykonującymi samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 w/w ustawy o VAT.

Zgodnie z postanowieniami art. 106 w/w ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15 są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

W związku z tym, że przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, w której wraz z mężem posiada Pani udział będący Państwa współwłasnością małżeńską, to obrót z tytułu sprzedaży udziału należy rozdzielić na małżonków, gdyż każdy z nich jest z tytułu tej sprzedaży traktowany jak podatnik podatku VAT. Współwłasność łączna przedstawia się jako trwające zespolenie nie oznaczonych co do wielkości, a równoważnych swą mocą udziałów we wspólnym prawie. Zatem stosownie do § 8 ust. 1 w/w rozporządzenia, powinna Pani w swoim imieniu wystawić fakturę, w której wykaże Pani: kwotę należną, którą będzie w tym przypadku połowa wartości sprzedawanego udziału stanowiącego wspólność małżeńską oraz należny od tej wartości podatek VAT. Podobna fakturę w swoim imieniu winien wystawić mąż jako odrębny podatnik podatku VAT.

W świetle powyższego, ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż Pani mąż powinien wystawić fakturę VAT od całej wartości sprzedaży i rozliczyć podatek VAT z niej wynikający - narusza postanowienia art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY