Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż usług wynajmu autobusu, który jest własnością Gminy, a jest na stanie Biura Obsługi Szkół?

sygnatura: PP-3/449/61/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-11-08

słowa kluczowe:autobus, jednostka budżetowa, podatek od towarów i usług

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej z dnia 28.10.2005 r., nr PTU/443­41/OS w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie w części określającej podmiot zobowiązany do wystawienia faktury z tytułu najmu autokarów.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 15.09.2005 r., (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 19.09.2005 r.) Gmina zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie czy powinna opodatkować podatkiem VAT wpłacany na jej konto przez Biuro Obsługi Szkół jako jednostkę budżetową Gminy - czynsz z tytułu wynajmu przez Biuro posiadanych na stanie autobusów oraz na czyją rzecz Gmina powinna z tego tytułu wystawić fakturę.

W ocenie Gminy wpłacane na jej rachunek kwoty czynszu z tytułu wynajmu autobusów przez Biuro Obsługi Szkół - podlega opodatkowaniu według 22% stawki podatku. Otrzymane przez Gminę kwoty - Jej zdaniem - winny zostać udokumentowane fakturą wystawioną przez Gminę na rzecz Biura Obsługi Szkół.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w drodze postanowienia z dnia 28.10.2005 r. wyjaśnił, iż Gmina jako zarejestrowany podatnik podatku VAT powinna wystawić fakturę z tytułu usługi najmu autokarów, faktycznie świadczonej przez Biuro Obsługi Szkół. Faktura powinna zostać wystawiona przez Gminę na rzecz nabywcy usługi.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza: Podmiotem, który powinien wystawić fakturę dokumentująca usługę najmu autokarów jest świadczące tę usługę Biuro Obsługi Szkół, działające jako jednostka budżetowa Gminy.

Z postanowień art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 ze zm.) wynika, iż jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższe nie stoi jednak na przeszkodzie, aby jednostkę budżetową Gminy uznać za podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) z tytułu usługi świadczonej na podstawie umowy cywilnoprawnej, uwzględniając jednakże postanowienia art. 15 ust. 2 oraz art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT. W przypadku gdy na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 gminna jednostka budżetowa korzysta ze zwolnienia podmiotowego i w związku z tym nie złożyła zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT, to nie może wystawić faktury dokumentującej w/w usługę, gdyż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT (art. 106 ustawy o VAT oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.) Wówczas świadczoną usługę Biuro winno udokumentować rachunkiem, o którym mowa w art. 87 ustawy Ordynacja podatkowa.

W świetle powyższego ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego, w myśl której podmiotem obowiązanym do wystawienia faktury z tytułu usługi najmu nie jest jednostka świadcząca tę usługę, a Gmina, na której konto zostaje wpłacony czynsz za najem, narusza przepisy określające zasady wystawienia faktur, w tym art. 106 ustawy o VAT.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY