Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jakim terminie podatnik jest zobowiązany rozpoczać ewidencjonowanie obrotu i podatku należnego przy użyciu kasy fiskalnej?

sygnatura: PP II 443/921/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-11-14

słowa kluczowe:ewidencja, kasa rejestrująca, obroty, termin

W dniu 7.04.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Strony o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
W przedmiotowym wniosku Strona przedstawiając stan faktyczny wskazała, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie mechaniki samochodowej od 1 grudnia 2005 r., na zasadach ogólnych i jest płatnikiem podatku od towarów i usług. W 2005 r. podatnik osiągnął obrót w wysokości 2.909 zł., w tym sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych wyniosła 2.253 zł. W tak przedstawionym stanie faktycznym Strona wnioskowała o odpowiedź na pytanie dotyczące terminu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.
Strona wyraziła pogląd, iż na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31 grudnia 2006 r., przy czym w przypadku przekroczenia w ciągu 2006 r. kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł. z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienie to utraci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie ww. kwoty.
Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu wniosku Strony postanowieniem Nr PP/443/1/11/17/06 z dnia 6.07.2006 r. stwierdził, iż jej stanowisko w sprawie dotyczącej określenia momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy rejestrującej jest prawidłowe.
W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia, organ podatkowy I instancji wskazał, iż zgodnie z obowiązującymi od 1 kwietnia 2006 r. przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) tj. §3 ust. 1 pkt 3 ? do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł. z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy (§3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r.).
Odnosząc powyższe regulacje prawne do stanu faktycznego rozpatrywanej sprawy, organ podatkowy I instancji stwierdził, iż Strona ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących pod warunkiem, że w 2006 r. nie przekroczy on kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł. z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. Jeżeli kwota ta zostanie przekroczona, zwolnienie od obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących utraci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi w trakcie 2006 r. przekroczenie ww. kwoty obrotów.
Dokonując analizy przedstawionego przez Stronę wniosku o interpretację, mających w sprawie zastosowanie przepisów prawa podatkowego oraz ich korelacji z udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego odpowiedzią, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdził, iż wniosek podatnika nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 14a §2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? nie zawiera jednoznacznie przedstawionego stanu faktycznego.
Zgodnie z art. 14a§2 ustawy Ordynacja podatkowa ? podatnik zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie we wniosku o interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku powinien być konkretny i wyczerpujący. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do opisanego stanu faktycznego organ podatkowy powinien wezwać podatnika do uzupełnienia wniosku w tym zakresie ? art. 14a§5 w związku z art. 169§1 Ordynacji podatkowej.
Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy, stwierdzić należy, iż we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego Strona stwierdziła, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie mechaniki samochodowej. W niniejszej sprawie nie wyjaśniono jednak czy w ramach prowadzonej działalności podatnik dokonuje również dostawy części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych.
Stosownie bowiem do przepisu §4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w §2 oraz §3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Powyższy przepis wszedł w życie z dniem 1 września 2006 r. (§13 ww. rozporządzenia).
Jeśli więc podatnik dokonuje dostawy części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych obowiązek ewidencjonowania obrotów i podatku należnego przy pomocy kasy fiskalnej powstał z dniem 1 września 2006 r.
W ocenie tut. organu przestawiony przez Stronę stan faktyczny nie jest wyczerpujący do udzielenia odpowiedzi, bowiem jak wynika ze zgromadzonego materiału w przedmiotowej sprawie istnieją wątpliwości, co do rzeczywistego zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.
Wobec nie wyjaśnienia wspomnianej wyżej kwestii przez organ podatkowy I instancji, uznać należy, iż interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udzielona postanowieniem Nr PP/443/1/11/17/06 z 6.07.2006 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zawiera wadę, której organ II instancji nie może usunąć poprzez zmianę postanowienia i tym samym ? na mocy art. 14b ust. 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 14b ust. 2 Ordynacji podatkowej ? należało orzec o jej uchyleniu.
Podjęte rozstrzygnięcie powoduje konieczność ponownego rozpatrzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosku Strony, będącego podstawą uchylonego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY