Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Strony dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu

sygnatura: PP I 443/923/06/SD

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-11-20

słowa kluczowe:majątek wspólny małżonków

Na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 23.06.2006 r. Nr PP/443/39/84/06, w sprawie interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu przeznaczonego pod zabudowę, stanowiącego majątek prywatny małżonków uznaje stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 21.03.2006 r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek Państwa XX o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że małżonkowie nabyli w 1999 r. w formie aktu notarialnego prawo wieczystego użytkowania gruntu, które stanowi współwłasność małżeńską. W akcie notarialnym zapisano, że nabywcą prawa jest Pan X prowadzący działalność gospodarczą. Strona oświadczyła jednak, że nabyte prawo nie służyło działalności gospodarczej, a wydatki związane z nabytym prawem nie były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Pytanie Strony dotyczyło opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu. Zdaniem Strony sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego majątek prywatny małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał w dniu 23.06.2006 r. postanowienie Nr PP/443/1/39/84/06 w którym orzekł, iż stanowisko Strony jest prawidłowe.

W uzasadnieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał na postanowienia art. 5, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą.

Ponadto wskazał, iż w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast za działalność gospodarczą zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zwody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem, aby za działalność gospodarczą uznać jednorazową dostawę towarów lub jednorazowe świadczenie usług należy stwierdzić, czy podatnik ma zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a towary i usługi nabyte zostały w celu spożytkowania ich przy tej czynności.

Organ podatkowy stwierdził, iż w rozpatrywanej sprawie zasadnicze znaczenie ma kwestia ustalenia, czy wnioskodawca, sprzedając prawo wieczystego użytkowania gruntu przeznaczonego pod zabudowę działa w charakterze podatnika czy też nie. Strona prowadzi bowiem działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jednakże czynności których dotyczy wniosek nie są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z opisu stanu faktycznego dokonanego przez Stronę wynika iż przedmiotem sprzedaży nie jest składnik majątku prowadzonej działalności, chociaż z aktu notarialnego wynika, że prawo wieczystego użytkowania gruntu zostało nabyte przez Stronę jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Organ podatkowy uwzględnił oświadczenie podatnika zawarte w zapytaniu w którym Strona oświadczyła, że nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntu nie było związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a wydatki ponoszone w związku z zakupem, używaniem i utrzymaniem gruntu nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i wyjaśnił, iż czynności polegające na sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu przeznaczonego pod zabudowę podlegać będą opodatkowaniu tylko wtedy, gdy dokona ich podmiot mający cechę podatnika. Wykonanie bowiem czynności podlegającej opodatkowaniu przez podmiot nie występujący w danym przypadku w charakterze podatnika - nawet jeśli jest on podatnikiem z innego tytułu ? pozostaje poza zakresem opodatkowania. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania oraz przedstawiony stan faktyczny, organ podatkowy stwierdził, iż sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu przeznaczonego pod zabudowę, które nie jest związane z prowadzoną działalnością, a wydatki z nim związane nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dokonując oceny udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego interpretacji w postanowieniu z dnia 23.06.2006 r. Nr PP/443/1/39/84/06, Dyrektor Izby Skarbowej działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej postanowieniem z dnia 03.11.2006 r. Nr PPI 443/923/06/SD, wszczął z urzędu postępowanie w celu zmiany przedmiotowej interpretacji.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług ? mając na względzie unormowanie zawarte w art. 8 wymienionej ustawy - rozumieć należy każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również ?przeniesienie prawa do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Świadczenie polegające na przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego gruntów jest świadczeniem usługi zatem, mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z treści art. 15 ust. 2 ustawy o VAT wynika, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jednak prawo podatkowe, w tym również przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, nie zawiera definicji pojęcia ?częstotliwość?. Według Słownika Języka Polskiego pod red. S. Dubisza, ?częstotliwy? to następujący raz po raz, jeden po drugim, często, wielokrotny.

Oceniając czy wykonanie danej czynności wypełnia powyższą definicję działalności gospodarczej należy ustalić czy intencją wykonania określonej czynności, z którą łączy się skutki podatkowo-prawne, było dokonywanie tej czynności wielokrotnie. Nawet jednorazowa dostawa towarów lub jednorazowe świadczenie usługi uznać należy w takim przypadku za działalność gospodarczą.

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy, organ odwoławczy zauważa, iż z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawcy zamierzają dokonać sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu- działki budowlanej mieszczącej się w rejonie ul. xxxxx we Wrocławiu, nadto jak wynika z oświadczenia złożonego w związku z wezwaniem do usunięcia braków w żądaniu udzielenia przez organ podatkowy pisemnej informacji, Wnioskodawcy w dniu 26.04.2006 r. dokonali sprzedaży działki budowlanej mieszczącą się w xxxxxx oraz w najbliższym czasie zamierzają dokonać sprzedaży prawa użytkowania dwóch działek gruntu. Tym samym istnieje podstawa do uznania, że podejmowane czynności mają charakter częstotliwej. Zatem zrealizowana sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, w jaki sposób nastąpiło nabycie prawa użytkowania gruntu. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają określone czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej definiowanej w art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 11.03.2004 r.

Jak trafnie zauważył organ podatkowy I instancji, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 i 15 ustawy o podatku VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów, w tym także dostawa gruntów oraz świadczenie usług.

Oceniając zatem przedstawiony stan faktyczny w sprawie organ odwoławczy stwierdza, że skoro Wnioskodawcy dokonali dostawy gruntu, zamierzają zbyć prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz planują zbycie kolejnych działek budowlanych to okoliczności te potwierdzają zamiar wykonania czynności sprzedaży w sposób częstotliwy spełniając tym samym definicję podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY