Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Według jakiej stawki podatku VAT są opodatkowane usługi polegające na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów głównie elektronicznych i elektrycznych.

sygnatura: OP/443-0092/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-10-04

słowa kluczowe:odpady (śmieci), przetwarzanie odpadów (śmieci) - recykling, składowanie odpadów (śmieci), stawki podatku

DECYZJA

Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8,poz,60 z późn. zm.), w związku z rażącym naruszeniem prawa zmienia się z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach z dnia 2006-07-05 Nr PTU/443.1-16/06 udzielone na wniosek z dnia 13.05.2006 r. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "H." s.c. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia stawki podatku od towarów i usług na świadczenie usług w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, głównie elektronicznych i elektrycznych (zużyte komputery, drukarki, inne urządzenia elektroniczne i elektryczne będące odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r.,Nr 62,poz.628).

Uzasadnienie

Wnioskodawca planuje podjęcie działalności w zakresie prowadzenia zakładu przetwarzania odpadów, działającego w oparciu o ustawę z dnia 21 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz.U.Nr 62,poz.628 z późn. zm.).W ramach tej działalności zamierza świadczyć usługi polegające na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, głównie elektronicznych i elektrycznych (zużyte komputery, drukarki, inne urządzenia elektroniczne i elektryczne będące odpadami w rozumieniu ww. ustawy).

W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem o informację na temat zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla tego typu usług. Podał też, że według PKWiU usługi te ujęte są pod kodem 90.02.13 jako usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów, pozostałe, ponadto pod kodem 90.02.14 ujęte są usługi specjalistyczne związane z zagospodarowaniem odpadów.

Zdaniem podatnika dla wymienionych kodów działalności należy zastosować 7 % -ową stawkę podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach w wydanym postanowieniu z dnia 2006-07-05 Nr PTU/443.1 - 16 /06, na podstawie art.14a § 1 i § 4 w/cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, stwierdził, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

W uzasadnieniu powołał się na przepis art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,poz.535 z późn. zm.), zgodnie z którym - dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%.

Natomiast pod pozycją 153 tego załącznika wymieniono "Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne"(symbol PKWiU 90.0).

Mając na uwadze w/cyt. przepis zdaniem organu pierwszej instancji, świadczenie usług w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów będących odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. o odpadach...,mieszczące się pod poz.153 załącznika nr 3 do ustawy, będzie opodatkowane obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Stosownie do art.14b § 5 pkt 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa - organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art.14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo.

Mając zatem powyższe na uwadze i w wyniku weryfikacji przedmiotowego postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku stwierdza, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach z dnia 2006-07-05 Nr PTU/443.1-16/06 zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i ze względu na to - wskutek wszczętego w dniu 2006-09-08 postępowania /dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania / - na podstawie powołanego art.14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej zmienia to postanowienie niniejszą decyzją.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż strona zamierza świadczyć usługi polegające na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, głównie elektronicznych i elektrycznych (zużyte komputery, drukarki, inne urządzenia elektroniczne i elektryczne).

We wniosku z dnia 30.05.2006 r. podatnik stwierdził, że wg PKWiU usługi tego typu ujęte są pod symbolami:

  • 90.02.13 "Usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów, pozostałe"
  • 90.02.14 "Usługi specjalistyczne związane z zagospodarowaniem odpadów"

jednak nie przedstawił na tę okoliczność opinii klasyfikacyjnej wydanej przez upoważnioną jednostkę, którą jest Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Na tej podstawie organ pierwszej instancji, w oparciu o przepis art.41 ust.2 w/cyt. ustawy o podatku od towarów i usług stwierdził, iż usługi te będą opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7%.

W ocenie tut. organu błędna jest jednoznaczna ocena organu pierwszej instancji - że wymienione przez podatnika usługi będą korzystały z preferencyjnej 7 %-owej stawki podatku VAT.

W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług bowiem, wprowadzonej do stosowania z dniem 1 maja 2004r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r.(Dz.U. Nr 89,poz.844 ze zm.), w Dziale 90 "Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz gospodarowania odpadami, usługi sanitarne i pokrewne"- wyszczególniono rodzaje działalności/usług/, które ten dział obejmuje, tj. m.in.:

(a)usługi związane z gromadzeniem odpadów komunalnych oraz odpadów z fabryk i instytucji

(b) transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych poprzez spalanie lub w inny sposób,

......

i których ten dział nie obejmuje, tj. m.in.:

......

(b)zagospodarowania (recyklizacji) odpadów, sklasyfikowanego w dziale 37,

......

W Dziale 37 PKWiU "Surowce wtórne" podano natomiast, że klasyfikuje się w nim jedynie usługi związane z przetwarzaniem odpadów, takie jak: odzyskiwanie metali z odpadów, odzyskiwanie materiałów niemetalowych z odpadów...

Dalej podkreślono, iż w niniejszym dziale nie klasyfikuje się wyrobów pochodzących z recyklingu.

Surowce wtórne pochodzące z recyklingu dokonywanego w ramach tego działu należy klasyfikować jak wyroby "nowe", tam gdzie klasyfikowana jest działalność produkcyjna, tzn. w odpowiednich grupowaniach sekcji D.

W sytuacji zatem, gdy wykonywane przez podatnika usługi mieszczą się w wyżej wymienionym w Dziale 37 PKWiU (a wskazuje na to rodzaj czynności składających się na oceniane usługi tj. zbieranie i przetwarzanie odpadów, głównie elektronicznych i elektrycznych - zużyte komputery, drukarki, inne urządzenia elektroniczne i elektryczne...), zgodnie z art. 41 ust.1 powołanej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%.

W świetle art.14b § 5 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa - zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz obowiązujący stan prawny - należało orzec jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY