Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w związku z art. 88 ust 1 pkt 2 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług sfinansowanych ze środków pochodzących z dopłat bezpośrednio do gruntów?

sygnatura: PI/443-183/06/P/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-10-05

słowa kluczowe:działalność rolnicza, koszty uzyskania przychodów, podatek naliczony

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:

  • art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.),

w związku z naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - w sprawie obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług sfinansowanych z dopłat bezpośrednich do gruntów.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14 listopada 2005r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz odpowiedzi na pytanie, czy Spółka może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach związanych z zakupem towarów i usług sfinansowanych ze środków dopłat bezpośrednich do gruntów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność rolniczą, nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dochody osiągane z działalności pozarolniczej Spółka przeznacza w całości na działalność rolniczą, stąd też są one również zwolnione z podatku dochodowego. Po raz pierwszy Spółka otrzymała dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych.

Z uwagi na zapis w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym - Spółka powzięła wątpliwość, czy ma prawo odliczyć podatek naliczony od zakupów towarów i usług sfinansowanych otrzymaną dopłatą.

Przedstawiając własne stanowisko Spółka wyraziła pogląd, iż w przedstawionym stanie faktycznym uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego przysługuje.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w wydanym postanowieniu stwierdził, iż stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe jedynie w przypadku, gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i dotyczą przypadków wymienionych w art. 88 ust.3 ustawy o VAT, natomiast jest nieprawidłowe w pozostałym zakresie w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Organ podatkowy I instancji przyjął, iż ponieważ przychody z działalności rolniczej i związane z nią dopłaty bezpośrednie do gruntów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym - to wydatki z tytułu nabycia przedmiotowych towarów i usług nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. A zatem w świetle art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, poza wyjątkami wyszczególnionymi w art. 88 ust 3 w/w ustawy - podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług sfinansowanych ze środków w/w dopłat.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po weryfikacji przedmiotowego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdza co następuje:

Z generalnej zasady zawartej w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W art. 88 ust. 1 w/w ustawy o VAT ustawodawca określił przypadki, kiedy nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

I tak zgodnie z zapisem w pkt 2 przywołanego przepisu ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Jak wynika z art. 88 ust. 3 przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

  1. wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów;
  2. wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych niepodlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku;
  3. wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane;
  4. podatku od importu towarów oraz od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowiących wkłady niepieniężne (aporty) do spółek handlowych;
  5. wydatków na nabycie towarów celem oddania ich w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu, jeżeli zgodnie z przepisami o podatku dochodowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający;
  6. nabycia towarów przez komisanta na rzecz komitenta w wykonaniu umowy komisu;
  7. nabycia towarów przez komisanta od komitenta w ramach umowy komisu;
  8. podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku, o którym mowa w art. 11.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. Powyższe powoduje również, iż w działalności rolniczej nie występują koszty uzyskania przychodów.

W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik zajmujący się działalnością rolniczą wyłączoną spod opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, którymi sfinansował wydatki z tytułu nabycia towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż Podatnik nie wykazuje w ogóle kosztów podatkowych powstała wątpliwość, czy w takim przypadku dopuszczalne jest odliczenie podatku od towarów i usług przy nabyciu tych towarów i usług.

W ocenie Dyrektora tut. Izby Skarbowej fakt, iż dany podmiot nie wykazuje w ogóle kosztów podatkowych z uwagi na wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym, nie powinien mieć wpływu na przysługujące Podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione przez niego wydatki.

W przepisie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług mówi się bowiem o wydatkach, które nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów a nie o wydatkach niezaliczonych do tych kosztów.

Jeżeli zatem poniesiony wydatek mógłby być zaliczony do kosztów podatkowych, a nie jest nim jedynie z powodu wyłączenia działalności rolniczej z opodatkowania podatkiem dochodowym, odliczenie podatku VAT przysługuje na zasadach ogólnych.

W przedstawionym stanie faktycznym przywołany przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma więc zastosowania a Podatnikowi przysługuje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług sfinansowanych z dopłat bezpośrednich, na zasadach ogólnych, określonych w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dyrektor tut. Izby Skarbowej nie podziela tym samym stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego wyrażonego w pisemnej interpretacji prawa podatkowego udzielonej postanowieniem, iż skoro wydatki na nabycie przedmiotowych towarów i usług nie stanowią u Podatnika kosztów uzyskania przychodów, Wnioskodawcy, poza zakupami wyszczególnionymi w przepisie art. 88 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługuje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z w/w zakupami towarów i usług.

W świetle powyższego, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowym postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego jest sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Takie działanie obliguje Dyrektora Izby Skarbowej do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie bowiem z art. 14b § 2 w/w ustawy interpretacja o której mowa w art. 14a § 1 jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona w drodze decyzji, tj. w trybie określonym w § 5. W myśl art. 14b § 5 pkt 2 cyt. ustawy organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Przedstawiając powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku orzekł jak w sentencji decyzji.

Na niniejszą decyzję Strona może na podstawie art. 223 § 1 i 2 w związku z art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.) wnieść odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w terminie 14 dni od jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY