Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w świetle art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT Spółce przysługuje uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie karty uprawniającej okaziciela karty do korzystania ze zniżek przy zakupie usług hotelowych i gastronomicznych?

sygnatura: PI/443-272/06/P/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-10-06

słowa kluczowe:obowiązek podatkowy, podatek naliczony, usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie, zaliczka

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:

 • art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.),

w związku naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - w sprawie ustalenia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie karty uprawniającej okaziciela takiej karty do zniżek przy zakupie usług hotelowych i gastronomicznych.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29 listopada 2005 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz odpowiedzi na pytanie, czy w świetle art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT Spółce przysługuje uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie karty uprawniającej okaziciela karty do korzystania ze zniżek przy zakupie usług hotelowych i gastronomicznych?

Z przedstawionego we wniosku Podatnika z dnia 29 listopada 2005 r. stanu faktycznego wynika, iż Spółka zakupiła od przedstawiciela Grupy Hotelowej kartę uprawniającą okaziciela karty do zakupu po obniżonych cenach usług hotelowych i gastronomicznych, świadczonych przez zrzeszone w GH hotele.

W fakturze dokumentującej zakup w/w "Karty" jej emitent nie podając symbolu PKWiU usług zastosował 22% stawkę podatku od towarów i usług.

Przedstawiając własne stanowisko w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wyraził pogląd, iż z uwagi na fakt, że na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 z prawa do odliczenia podatku naliczonego wyłączone są usługi hotelowe i gastronomiczne, opodatkowane 7% stawką podatku VAT - zastosowanie przy zakupie karty 22% stawki podatku VAT upoważnia Spółkę do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jej zakupie.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w wydanym postanowieniu stwierdził, iż stanowisko Spółki w sprawie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w fakturze wystawionej z tytułu wydania karty jest prawidłowe w przypadku uregulowania należności za nią, natomiast nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

W uzasadnieniu w/w postanowienia Organ podatkowy I instancji przyjął, iż czynności wydania karty nie można utożsamiać z dostawą towaru, czy też świadczeniem usługi. Wydanie karty następuje natomiast w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez Podatnika. Z uwagi na fakt, iż karta nie stanowi dostawy towaru, ani świadczenia usług - czynność jej wydania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT w przypadku uregulowania kwoty wykazanej na fakturze, dotyczącej transakcji nie podlegającej opodatkowaniu Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po weryfikacji przedmiotowego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdza co następuje:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju a także inne czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm). Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (ust. 2 w/w artykułu).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 w/w ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Stosownie do treści art. 19 ust. 1 w/w ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania w tej części.

Z generalnej zasady zawartej w art. 86 ust. 1 w/w ustawy wynika, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W art. 88 ust. 1 w/w ustawy o VAT ustawodawca określił przypadki, kiedy nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku, tj. do:

 1. importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy;
 2. towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego;
 3. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3;
 4. usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
  a) przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,
  b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób;
 5. towarów i usług, których nabycie:
  a) zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7,
  b) nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.

Ponadto w myśl art. 88 ust.3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana.

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z określonymi działaniami marketingowymi podjętymi przez grupę hoteli zrzeszonych w Grupie Hotelowej, a polegającymi m. in. na pozyskaniu potencjalnych klientów usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych przez w/w podmioty. W tym celu Grupa Hotelowa wydaje (za odpłatnością) tzw. kartę, która uprawnia jej okaziciela do zakupu w zakreślonym terminie usług hotelowych i gastronomicznych po obniżonych cenach.

Dyrektor tut. Izby Skarbowej podziela stanowisko Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku iż w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ani z dostawą towaru, ani świadczeniem usług. Jednakże w ocenie tut. Organu w/w karta stanowi dokument wydany w zamian za dokonanie przedpłaty/zaliczki na poczet usług świadczonych w przyszłości, gdyż upoważnia kupującego kartę do odbioru po obniżonej cenie świadczenia w niej wymienionego.

A zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega sama czynność wydania karty, tylko przyjęcie swego rodzaju przedpłaty/zadatku na poczet usług w niej określonych, które zostaną wykonane po obniżonych cenach w przyszłości. Wydana przez emitenta Grupę Hotelową tzw."Błękitna Karta" jest nierozerwalnie związana ze świadczeniem usług hotelowych i gastronomicznych, gdyż nie upoważnia do zakupu innych rodzajów usług, niż w niej wymienionych i nie stanowi podstawy do zwrotu gotówki w przypadku nie skorzystania z w/w usług.

A zatem skoro zakup karty stanowi zadatek na zakup w przyszłości usług hotelowych i gastronomicznych, przy nabyciu których na podstawie cyt. przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług Podatnikowi nie przysługuje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego - podatek naliczony w fakturze dokumentującej zakup w/w karty nie może stanowić podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego przez Podatnika.

W przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje zatem, że w fakturze dokumentującej zakup karty sprzedający zastosował 22% stawkę podatku VAT, podczas gdy usługi gastronomiczne i hotelowe opodatkowane są 7% stawką podatku VAT.

W świetle powyższego, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowym postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego jest sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Takie działanie obliguje Dyrektora Izby Skarbowej do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie bowiem z art. 14b § 2 w/w ustawy interpretacja o której mowa w art. 14a § 1 jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona w drodze decyzji, tj. w trybie określonym w § 5. W myśl art. 14b § 5 pkt 2 cyt. ustawy organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Przedstawiając powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku orzekł jak w sentencji decyzji.

Na niniejszą decyzję Strona może na podstawie art. 223 § 1 i 2 w związku z art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.) wnieść odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w terminie 14 dni od jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY