Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przy świadczeniu usług w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wykorzystaniem części i akcesoriów samochodowych.

sygnatura: IPB_1/4407-0010/06/I

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-10-20

słowa kluczowe:akcesoria samochodowe, obowiązek instalacji kasy rejestrującej, usługi naprawy pojazdów samochodowych, zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26 czerwca 2006 roku złożonego przez XXX na postanowienie YYY z dnia 6 czerwca 2006 roku nr PP/443-19/I/06 odnośnie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przy świadczeniu usług w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wykorzystaniem części i akcesoriów samochodowych Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach- zmienia zaskarżone postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji w ten sposób, iż uznaje stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2006r. za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 30 marca 2006 roku podatnik zwrócił się do YYY o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przy świadczeniu usług w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych.Z wniosku wynika, że podatnik prowadzi m. in. działalność usługową w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów wykorzystując części i akcesoria do pojazdów mechanicznych. W 2005 roku osiągnął obrót na rzecz ludności w wysokości 26.786,89 zł. Zdaniem podatnika zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 i § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) z uwagi na fakt, iż kwota obrotu dla ludności nie przekroczyła w 2005 roku kwoty 40.000,-zł. jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu z działalności o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami) do dnia 31 grudnia 2006 roku (pod warunkiem, że w trakcie 2006 roku nie przekroczy kwoty obrotu w wysokości ww. limitu).Ponadto uważa, że w przypadku świadczenia usług w zakresie konserwacji i naprawy samochodów nie ma zastosowania wyłączenie o którym mowa w § 4 pkt 4 ww. rozporządzenia, gdyż wyłączenie to dotyczy podatników, którzy dokonują dostawy części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, a nie świadczenia usług z udziałem tych towarów. Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2006 roku nr PP/443-19/I/06 YYY, uznał za nieprawidłowe stanowisko Strony w sprawie będącej przedmiotem wniosku. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia organ pierwszej instancji powołując się na przepis § 3 ust. 1 pkt 3, § 3 ust. 5 oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie kas rejestrujących stwierdził, że jeżeli w warsztacie, ze względu na wysokość obrotów nie jest zainstalowana kasa rejestrująca, to również po 31 sierpnia 2006 roku nie będzie ona wymagana, jeżeli warsztat nie będzie sprzedawał (czy w inny sposób dostarczał) części i akcesoriów.Jednakże w przedmiotowej sprawie uznano, że: "... świadcząc usługi konserwacji i naprawy pojazdów z wykorzystaniem części i akcesoriów samochodowych dokonuje ... dostawy towarów, których dostawa została wyłączona ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Zwolnione z obowiązku ewidencjonowania będzie natomiast świadczenie usług naprawy czy konserwacji pojazdów mechanicznych bez wykorzystania części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników...". Na powyższe postanowienie XXX złożył zażalenie z dnia 26 czerwca 2006 roku, z wnioskiem o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zmianę udzielonej interpretacji podnosząc, że nie może zgodzić się z interpretacją organu podatkowego pierwszej instancji gdyż § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie kas rejestrujących dotyczy dostawy części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, a nie świadczenia usług z użyciem tych towarów. Pismem z dnia 12 września 2006 roku nr IPB_1/4407-0010/06/I/51573/2006 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wezwał podatnika o uzupełnienie powyższego zażalenia poprzez podanie symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod którym sklasyfikowane zostały wykonywane czynności. W odpowiedzi, w piśmie z dnia 20 września 2006 roku podatnik stwierdził, że usługi w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych zostały zakwalifikowane do PKWiU 50.20 A a wykorzystywane do nich części i akcesoria samochodowe do (PKWiU 34.3). Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W myśl przepisu § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) do dnia 31 grudnia 2006 roku zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie, o którym mowa w w/w przepisie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2006 roku przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. Jednak na podstawie przepisu § 4 pkt 4 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (który wszedł w życie z dniem 1 września 2006r.) zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Przy czym zarówno towary jak i usługi (za wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej - art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.Zgodnie z generalnym trójpodziałem działalności gospodarczej, działalność dzieli się na trzy główne grupy: produkcja, handel i usługi. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w grupowaniach statystycznych. Zgodnie z pkt 4.1 statystycznych zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY