Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować budowę stacji uzdatniania wody?

sygnatura: PP-3/449/55/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-10-25

słowa kluczowe:budownictwo mieszkaniowe, infrastruktura towarzysząca, usługi budowlano-montażowe, wysokość udziałów

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce z dnia 08.03.2006 r., nr PR 443/47/OS/PP w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 07.12.2005 r., uzupełnionym pismami z dnia 12.01.2006 r. i 23.01.2006 r. Gminny Zakład Komunalny zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować budowę stacji uzdatniania wody, w przypadku gdy udział odbiorców indywidualnych w ogólnej liczbie odbiorców wody dostarczanej przez tę stację - wynosi 95%, a pozostałe 5% stanowią inni odbiorcy.

W ocenie Zakładu 95% wartości usługi budowlanej winno być opodatkowane według 7% stawki podatku z uwagi na jej związek z budownictwem mieszkaniowym, natomiast 5% wartości usługi należy opodatkować 22% stawką podatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego nie potwierdził powyższego stanowiska. W postanowieniu z dnia 08.03.2006 r. stwierdził, iż wydzielenie z całego przedsięwzięcia robót budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym w oparciu o wskaźnik udziału odbiorców indywidualnych w ogólnej liczbie odbiorców wody jest nieprawidłowe. Świadczoną usługę budowlana w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego należy traktować jako całość, do której nie można stosować różnych stawek podatku. Fakt podłączenia do sieci wodociągowej kilku budynków niemieszkalnych nie przesądza o innym niż mieszkalne przeznaczeniu stacji uzdatniania wody. Zatem zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego stawką właściwą dla całej usługi jest 7% z uwagi na jej związek z budownictwem mieszkaniowym.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:
Na mocy art. 146 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007 r. roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą podlegaj ą opodatkowaniu według 7% stawki podatku VAT.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku dotyczy jedynie tych robót budowlanych, które są powiązane ściśle z budownictwem mieszkaniowym. W sytuacji zatem gdy realizowane roboty budowlano-montażowe dotyczą infrastruktury towarzyszącej różnym obiektom budowlanym, to należy ustalić czy infrastruktura ta wiąże się z budownictwem mieszkaniowym. W przypadku gdy infrastruktura towarzysząca będzie miała związek zarówno z budynkami mieszkalnymi jak i obiektami o innym przeznaczeniu, to należy wyodrębnić część związaną z budownictwem mieszkaniowym oraz budynkami o innym przeznaczeniu i zastosować stawkę 7% jedynie dla infrastruktury towarzyszącej związanej z budownictwem mieszkaniowym. Natomiast do pozostałej części winna być zastosowana stawka 22%.

W przedstawionym stanie faktycznym budowa stacji uzdatniania wody stanowi usługę budowlaną dotyczącą infrastruktury towarzyszącej związanej z obiektami budownictwa mieszkaniowego w 95% oraz z innymi obiektami w 5%. Zatem 7% stawka podatku VAT znajdzie zastosowanie do kwoty stanowiącej 95 % wartości usługi, natomiast pozostałe 5% wartości usługi należy opodatkować 22% stawką podatku.

W świetle powyższego ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego, w myśl której roboty budowlane związane z infrastrukturą towarzyszącą różnym obiektom budowlanym powinny zostać opodatkowane według 7% stawki podatku narusza postanowienia art. 146 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy o VAT.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY