Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności podlegające nabyciu wierzytelności w celu ich umorzenia, z zaangażowaniem własnych środków?

sygnatura: PP-3/449/58/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-10-27

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług, stawki podatku, umorzenie wierzytelności, usługi finansowe

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z dnia 28.03.2006 r. nr PP1- 443/15/06 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wnioskiem z dnia 21.02.2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 14.03.2006 r., Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków- Krowodrza o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że Spółka na zlecenie podmiotu A (w ramach przeprowadzanej restrukturyzacji podmiotu A) wykupuje od podmiotu B jego wierzytelność w stosunku do podmiotu A (należność główną wraz z odsetkami). Następnie Spółka umarza podmiotowi A zakupioną wierzytelność, w całości lub w części. W zamian za wykonanie czynności, tj. za nabycie i umorzenie w części lub w całości nabytej wierzytelności, Spółka otrzymuje od dłużnika A wynagrodzenie stanowiące umówiony procent od wartości umorzonej wierzytelności (?wynagrodzeniem za sukces"). Dodatkowo wszelkie koszty związane z nabyciem wierzytelności od wierzyciela B - w tym wartość ceny zapłaconej wierzycielowi - zostaną Spółce zwrócone przez restrukturyzowany podmiot A.

Do wniosku Spółka załączyła opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, który zaklasyfikował działalność polegającą na nabyciu wierzytelności w celu ich umorzenia, z zaangażowaniem własnych środków do PKWIU 65.23.10-00.00 tj. ?Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Zapytanie Spółki dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem VAT usługi wykonywanej na zlecenie dłużnika (podmiotu A) polegającej na zakupie przez Spółkę od wierzyciela (podmiotu B) wierzytelności jaka przysługuje mu wobec podmiotu A w celu jej umorzenia w całości lub w części.

Zdaniem Spółki przedmiotowe usługi jako mieszczące się w katalogu usług finansowych sklasyfikowanych według PKWiU sekcji J ex (65-67) są zwolnione od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 1 (załącznik nr 4, poz. 3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Podstawą opodatkowania powyższej transakcji będzie należne Spółce ?wynagrodzenie za sukces".

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków- Krowodrza w postanowieniu z dnia 28.03.2006 r. uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Poinformował, iż powyższe usługi należy uznać za usługi ściągania długów oraz faktoringu niewłaściwego i nie ma tutaj znaczenia, że inicjatorem całego procesu jest dłużnik, ponieważ efekt - wygaśnięcie lub redukcja zobowiązań dłużnika - będzie taki sam, jak wtedy gdyby inicjatorem tych czynności byli wierzyciele. W związku z tym usługi te należy opodatkować z zastosowaniem 22% stawki podatku VAT. Podstawą opodatkowania będzie - zgodnie ze stanowiskiem Spółki - prowizja (?wynagrodzenie za sukces").

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z postanowień art. 43 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy usługi pośrednictwa finansowego

PKWiU Sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem m. in. ujętych w pkt. 5 usług ściągania długów oraz faktoringu.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej czynności opisane przez Spółkę we wniosku nie mogą zostać uznane za usługę ściągania długów, czy też usługę faktoringu, co znajduje potwierdzenie w przedłożonej opinii GUS.

W związku z powyższym korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót (...) Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy

Zatem podstawę opodatkowania usług świadczonych przez Spółkę stanowić będzie cała kwota, jaką otrzyma od zleceniodawcy, tj. zarówno kwota tzw. ?wynagrodzenie za sukces, jak i kwota odpowiadająca wartości wydatków poniesionych przez Spółkę w celu wykonania usługi, tj. wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności od wierzyciela B.

Z w/w względów ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego, w myśl której usługi opisane we wniosku opodatkowane są 22% stawką podatku VAT, a podstawę opodatkowania stanowi jedynie tzw. ?wynagrodzenie za sukces" - rażąco narusza postanowienia art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa,, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę,
- nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY