Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku przesunięcia nieruchomości ztanowiących środki trwałe z majątku spółki której jedynymi wspólnikami są małżonkowie , do działalności prowadzonej przez jednego z nich , do tej czynności mają zastosowanie przepisy ustawy o VAT z dnia 11.03.2004r.

sygnatura: ZP2-449/I/4/06

autor: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

data: 2006-10-30

słowa kluczowe:dostawa, sprzedaż nieruchomości, towar używany, zwolnienia z podatku od towarów i usług

D E C Y Z J A

Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.), postanawiam:- zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Janowie Lub. z dnia 16.05.2006r. nr PP.443/06/06 poprzez uznanie iż zawarta w nim interpretacja w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, dotyczących opodatkowania czynności polegających na przekazaniu środków trwałych z majątku Spółki, której wspólnikami pozostają małżonkowie, do działalności prowadzonej przez jednego z nich, w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnego przekazania nieruchomości nabytych jako towary używane, w rozumieniu ustawy o VAT, w stosunku do których w trakcie użytkowania poczyniono nakłady inwestycyjne, rażąco narusza prawo.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 31.03.2006r. uzupełnionym pismem z dnia 29.04.2006r. spółka cywilna zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Janowie Lub. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż spółka cywilna w dwuosobowym składzie funkcjonuje od 01.08.1999r. Wspólnikami pozostają małżonkowie pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa. Udziały małżonków w spółce są równe i wynoszą 50%.W dniu 02.12.1999r. spółka cywilna zakupiła na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zabudowaną nieruchomość za kwotę 50.500 zł. Poniesione w latach 2001 ? 2002 koszty modernizacji tej nieruchomości wyniosły 9.536,03 zł. Następnie w dniu 29.06.2000r. spółka dokonała zakupu działki o pow. 39 arów wraz z metalową wiatą i budynkiem wolnostojącym murowanym za cenę 35.000 zł, w latach 2001 ? 2003 nakłady inwestycyjne na tę nieruchomość wyniosły 11.404,56 zł.

Z kolei w dniu 27.06.2001r. wspólnicy Spółki zakupili działkę o pow. 925m2 wraz z budynkiem ?pijalni piwa? za kwotę 15.000 zł. W okresie użytkowania nakłady na w/w nieruchomość wyniosły 83.594,67 zł. W/w nieruchomości zostały nabyte przez spółkę jako towary używane, korzystające ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Od poczynionych w trakcie użytkowania nakładów inwestycyjnych na wskazane powyżej nieruchomości, spółka skorzystała z odliczenia podatku naliczonego. Obecnie wspólnicy spółki zamierzają zlikwidować działalność prowadzoną w formie spółki i dokonać przesunięcia w/w środków trwałych z majątku spółki do działalności prowadzonej jednoosobowo przez jednego z nich. Wątpliwości strony sprowadzały się do wyjaśnienia czy w przypadku ?przesunięcia? w/w nieruchomości z majątku Spółki, której jedynymi wspólnikami są małżonkowie, do działalności prowadzonej przez jednego z nich, do tej czynności mają zastosowanie przepisy ustawy o VAT z dnia 11.03.2004r.

W ocenie strony z uwagi na to, iż w świetle przepisów kodeksu cywilnego w/w nieruchomości pozostają własnością wspólną małżonków, do czynności ?przesunięcia? nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT w związku z art.6 ust.2 tej ustawy. Oceniając stanowisko strony Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lub. wskazał, iż na gruncie przepisów prawa podatkowego w przedstawionym stanie faktycznym występują dwa podmioty jako podatnicy podatku VAT tj. spółka cywilna i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.Czynności pomiędzy tymi podmiotami podlegają zatem regulacjom ustawy o VAT.

Wyjaśnił ponadto, że ponieważ w/w nieruchomości zostały nabyte jako towary używane w stosunku do których podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nieodpłatne przekazanie tych nieruchomości objęte pozostaje zwolnieniem w PTU.

Dokonana przez organ I instancji ocena przedstawionego przez stronę w złożonym wniosku stanu faktycznego, w zakresie w jakim stwierdza iż dostawa wszelkich nieruchomości których wniosek dotyczy, podlega zwolnieniu od podatku VAT, jest nieprawidłowa i rażąco narusza prawo, w odniesieniu do tych budynków i budowli oraz trwale z nimi związanych punktów, które były użytkowane przez spółkę w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Stosownie do art.14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie, o którym mowa w art.14a § 4, jeżeli postanowienie to rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Zmiana lub uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatników rozliczonych za rok podatkowy ? począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

W myśl art.43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 z późn.zm.) zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.Z kolei stosownie do art.43 ust.6 cyt. ustawy zwolnienia o którym mowa w ust.1 pkt 2 nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust.2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:1) miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków,2) użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

W stanie faktycznym przedstawionym przez stronę zwolnienie o którym mowa w art.43 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT nie będzie miało zatem zastosowania do dostawy tych nieruchomości w stosunku do których Spółka poniosła nakłady na ulepszenie budynków i budowli które przekroczyły 30% ich wartości początkowej, skorzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków oraz użytkowała te towary przez okres krótszy niż 5 lat.

Jednocześnie wskazuję iż udzielając niniejszej interpretacji przyjęto stan faktyczny zawarty we wniosku i przepisy obowiązujące w dniu wydania decyzji.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie (adres do korespondencji jak wyżej) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY