Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy usługi polegające na pośrednictwie w sprzedaży i współorganizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, za które będzie otrzymywana zapłata w postaci prowizji są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług?

sygnatura: OP/4407-0070/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-09-08

słowa kluczowe:pośrednictwo, stawki podatku, usługi rehabilitacyjne, zwolnienia z podatku od towarów i usług

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie art. 233 §1 pkt 1 w związku z art.221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r.Nr 8,poz.60 ze zm.) oraz na podstawie art.8 ust.3, art.30 i art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania z dnia 6 lipca 2006r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2006r. znak: OP/443-0054/06 zmieniającej z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach z dnia 27 marca2006r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług prowizji z tytułu pośrednictwa w sprzedaży i współorganizowaniu turnusów rehabilitacyjnych

  • utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zajmuje się m.in. szeroko pojętą organizacją turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy rehabilitacyjne organizuje samodzielnie w ramach posiadanego zezwolenia wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Zajmuje się również pośredniczeniem w sprzedaży oraz współorganizowaniem turnusów rehabilitacyjnych na rzecz i w imieniu innych uprawnionych podmiotów.

We wniosku wskazał, iż jako organizator - wykonujący usługi sklasyfikowane w podgrupie 85.14.15 PKWiU, w myśl art.43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniony z tego podatku, gdyż wykonuje usługi zawarte w załączniku nr 4 poz.9 do tej ustawy, określone jako ?usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej?. Tak więc - jego zdaniem - działając jako pośrednik w imieniu i na rzecz ww. podmiotów, pobierając wynagrodzenie w formie prowizji, powinien również korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, a przedmiotowa usługa powinna być klasyfikowana pod symbolem 85.14.15 PKWiU, jako usługa w zakresie ochrony zdrowia a nie jako usługa turystyczna.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach postanowieniem z dnia 2006-03-27, nr PTU/443.1 ? 0013/06,wydanym na podstawie art.14a § 1 i § 4 w/cyt. ustawy Ordynacja podatkowa - stwierdził, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

W uzasadnieniu podano, że podatnik pośredniczy w sprzedaży usług wykonywanych przez inne podmioty, które to usługi sklasyfikowane zostały według PKWiU w grupie 85.14.15, a zatem ma prawo do zastosowania zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług przy ich odsprzedaży. Wskazano przy tym, iż sprzedaż ta w całości jest zwolniona z podatku VAT, albowiem stanowi ona usługę sklasyfikowaną wg PKWiU 85.14.15 i jako taka nie podlega opodatkowaniu VAT na zasadach określonych w art.119 ustawy, który dotyczy jedynie usług turystycznych i tylko przy nich wyodrębniona marża podlega opodatkowaniu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku stwierdził że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach z dnia 2006-03-27 Nr PTU/443.1-0013/06 zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i ze względu na to ? wskutek wszczętego w dniu 2006-05-29 postępowania /dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania / ? na podstawie art.14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej zmienił to postanowienie decyzją z dnia 19 czerwca 2006r. znak: OP/443-0054/06.

Na powyższą decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku podatnik pismem z dnia 6 lipca 2006r. złożył odwołanie, wnosząc o zmianę bądź uchylenie zaskarżonej decyzji.

Podatnik uważa, iż zaskarżona decyzja jest błędna i narusza zarówno przepisy prawa, tj. art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przekracza swoją interpretacją, przyjęte przez ustawodawcę, a potwierdzone przez orzecznictwo stanowisko, że usługa pośrednictwa w tym wypadku winna być klasyfikowana pod symbolem 85.14.15 PKWiU, czyli identycznie jak usługa ?macierzysta? - organizacja turnusów rehabilitacyjnych na rzecz której pośrednictwo jest wykonywane. Według odwołującego przyjęcie odmiennego poglądu całkowicie wypacza ratio legis tej części ustawy o VAT, które przyświecało ustawodawcy ? gdzie z ważnych społecznie powodów dla określonych kategorii usług ustanowiono niższe stawki podatku VAT, bądź od owego podatku całkowicie odstąpiono. Takim przypadkiem są usługi rehabilitujące osoby niepełnosprawne, w tym organizacja turnusów rehabilitacyjnych. Zdaniem podatnika usługa pośrednictwa w sprzedaży tych usług winna być wyceniona na takim poziomie, aby nie podnosiła wysokości ceny całej usługi - co powoduje obciążenie tych usług podatkiem VAT - którego ciężar poniosą osoby niepełnosprawne (najuboższa grupa społeczna). W tym miejscu, odwołujący jako przykład przywołuje zwolnienie od podatku VAT usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz wskazuje, że takie stanowisko przedstawiają w swoich decyzjach interpretacyjnych urzędy skarbowe w Bydgoszczy i Zielonej Górze.

Podatnik zarzuca również, że treść skarżonej decyzji zawarta w osnowie jest dla niego niezrozumiała, gdyż użyto tylko sformułowania ?zmienia się postanowienie? ? ale w jaki sposób nie sprecyzowano. Co prawda z uzasadnienia można wnioskować jakie jest ostatecznie stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, ale według strony, to za mało, aby uznać decyzję za prawidłową.

Organ odwoławczy, po dokonaniu oceny przedmiotowej decyzji i wniesionego odwołania zważył, co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego w złożonym przez podatnika wniosku wynika, iż strona świadczy m.in. usługi polegające na pośrednictwie w sprzedaży i współorganizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, za które będzie otrzymywana zapłatę w postaci prowizji.

Stosownie do art.30 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54,poz.535 ze zm.) - podstawę opodatkowania czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa lub innych usług o podobnym charakterze, stanowi dla agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze - kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, pomniejszona o kwotę podatku.

Jak wskazano w uzasadnieniu skarżonej decyzji pośrednictwo jest ściśle określonym w ustawie rodzajem usługi, co powoduje, że czynność tą dla celów podatku od towarów i usług należy traktować - jako odrębną od usługi podstawowej, której dotyczy. Z zasady do usług pośrednictwa ? o ile nic odmiennego nie wynika z treści przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ? ma zastosowanie 22%-owa stawka podatku VAT, bez względu na to, jaką stawką VAT (czy zwolnieniem) opodatkowana jest sama usługa. Ustawodawca gdy chciał dane pośrednictwo w świadczeniu usług zrównać w zakresie stawek podatkowych z usługa podstawową lub objąć zwolnieniem z opodatkowania ? to postanowił o tym wprost w przepisach. Uczynił to na przykład do wskazanych przez stronę odwołaniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 3 pkt 4 załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi pośrednictwa pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi, a ich klientami /co uwzględniono we wskazanej przez stronę informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego wydanej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze z dnia 17.05.2004r., sygn. 1-2/443-30/2004r./.

W ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w wydanych do tej ustawy przepisach aktów wykonawczych dotyczących zwolnienia od podatku od towarów i usług - usługi pośrednictwa w zakresie ochrony zdrowia nie zostały wymienione, co w ocenie organu odwoławczego oznacza, że usługi pośrednictwa w sprzedaży oraz współorganizowaniu turnusów rehabilitacyjnych nie są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług. Zgodnie zatem z zapisem art. 43 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu wg stawki VAT 22 %.

W związku z powyższym, na zmianę stanowiska zajętego w przedmiotowej sprawie nie ma wpływu interpretacja prawa podatkowego wydana przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy z dnia 27.04.2005r., Nr PPZ-2-443-4/05. Dodać przy tym należy, iż interpretacja ta dotyczy odmiennego stanu faktycznego i jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy, o czym stanowi art.14 b § 2 Ordynacji podatkowej.

Odnosząc się natomiast do zarzutu podatnika, jakoby treść skarżonej decyzji zawarta w osnowie była niezrozumiała wyjaśnia się, że rozstrzygnięcia dokonano prawidłowo, w oparciu o obowiązujący przepis art. 14 b § 5 oraz art. 210 ustawy Ordynacja podatkowa, tj. w sentencji decyzji zawarte zostało rozstrzygnięcie, iż zmienia się z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach, które rażąco narusza prawo, zaś w uzasadnieniu dokonano uzasadnienia faktycznego i prawnego zajętego stanowiska w sprawie.

Mając na uwadze powyższe, orzeka się jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania i może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który sprawuje w zakresie swojej właściwości kontrolę pod względem zgodności z prawem.

Skargę w 2 egzemplarzach wnosi się bezpośrednio do Sądu w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Skarga powinna spełniać wymogi zawarte w art. 57 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY