Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług można pomniejszyć o kwotę udzielonych bonifikat ?

sygnatura: III-3/4407int-67/VAT/06/TK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-09-13

słowa kluczowe:bonifikaty, podstawa opodatkowania

W dniu 11 kwietnia 2006 r. Spółka zwróciła się do organu pierwszej instancji z zapytaniem dotyczącym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w sytuacji udzielania bonifikat - w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona (apteka) przy sprzedaży niektórych leków stosuje bonifikaty cenowe, które zmniejszają cenę za leki uiszczaną przez pacjentów. W raportach fiskalnych, z powodu braku możliwości technicznych całość sprzedaży jest wykazywana bez pomniejszenia o kwoty udzielonych bonifikat. Kwoty bonifikat są widoczne jedynie na wydrukach z programu aptecznego.
W związku z zaistniałym stanem faktycznym Strona sformułowała pytanie, czy w powyższym przypadku podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług można pomniejszyć o kwotę udzielonych bonifikat.Zgodnie z oświadczeniem Strony (cyt.) "Spółka nie pomniejsza podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o kwoty udzielonych bonifikat cenowych. W związku z powyższym podatek należy jest naliczany od całości obrotu".Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 26 czerwca 2006 r. uznał stanowisko zaprezentowane we wniosku za prawidłowe. W opinii organu podatkowego podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie pomniejsza się o kwoty udzielonych lecz nieudokumentowanych bonifikat.

W złożonym w dniu 10 lipca 2006 r. zażaleniu Spółka stwierdziła, iż fakt udzielenia bonifikaty w sposób oczywisty wpływa na wysokość obrotu - (cyt.) "zmniejsza go, bez względu na "techniczne" ujawnienie faktu udzielenia bonifikaty (...). Zdaniem Strony skutkiem udzielenia bonifikaty jest - w zależności od wykładni pojęć "bonifikata" i "dotacja" - jej wpływ na wysokość obrotu lub jego brak. W opinii Strony w przedmiotowej kwestii istnieją rozbieżne interpretacje organów podatkowych - skutkiem tego jest niejednolita interpretacja art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka stwierdziła, iż powyższa sytuacja skutkuje - w zakresie podatku od towarów i usług - koniecznością zmiany wysokości obrotu. W załączeniu przedstawiono ponadto postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 9 września 2005 r. nr US IV/II/443-68/05, potwierdzające - zdaniem Strony - odmienną interpretację art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług od tej, którą zaprezentował Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Po rozpatrzeniu sprawy tut. Organ stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inna dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.
Tut. Organ zauważa, iż z punktu widzenia podstawy opodatkowania można wyróżnić dwa rodzaje rabatów (bonifikat). Pierwszy z nich to rabat przyznany przed ustaleniem ceny towaru, który nie ma wpływu na obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy - w tym znaczeniu, że kwotą należną jest tu kwota żądana od nabywcy, pomniejszona już o udzielony rabat, udokumentowanie którego nie jest konieczne na dokumencie sprzedaży. Natomiast drugi rodzaj rabatu (bonifikaty) to bonifikata udzielona po dokonaniu sprzedaży. W tym drugim przypadku art. 29 ust. 4 ustawy wymaga udokumentowania takiego rabatu.
Tut. Organ zauważa, że bonifikata przy sprzedaży, tj. udzielenie kupującemu bonifikaty w związku z zawartą umową sprzedaży, wpływa ostatecznie na cenę oferowanego przez sprzedawcę towaru. Z powyższego zatem wynika, iż udzielona bonifikata stanowiąca rabat we wskazanej sytuacji kształtuje zarówno podstawę opodatkowania jak i podatek należny z niej wynikający. Jednocześnie tut. Organ stwierdza, że przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. oraz aktów wykonawczych do ustawy nie zawierają unormowań z zakresu techniki udzielania rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) po dokonaniu sprzedaży. W tej sytuacji bonifikata obniżająca cenę sprzedaży jest wartością brutto, zatem obejmuje obniżenie wartości netto poszczególnych towarów jak i podatek należny. W związku powyższym, jeżeli zmniejszeniu uległy ceny jednostkowe sprzedawanych towarów, Podatnik będzie obowiązany wykazać powyższą bonifikatę w dokumentacji podatkowej obniżając zarówno wartość netto sprzedawanych towarów jak i podatek należny.

W analizowanej sytuacji zgodnie z oświadczeniem, Spółka dokonując sprzedaży (cyt.) "nie pomniejsza podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o kwoty udzielonych bonifikat cenowych". Ponadto Strona stwierdziła, że (cyt.) "przy sprzedaży niektórych leków apteka stosuje bonifikaty cenowe, które polegają na tym, że zmniejsza się kwota odpłatności uiszczana przez pacjentów". Wynika z tego, że mamy w tym przypadku do czynienia z rabatem udzielonym w momencie dokonania sprzedaży, a nie z rabatem potransakcyjnym. W związku z powyższym, w opinii tut. Organu, zastosowanie będzie miał w tym wypadku art. 29 ust. 1 ustawy.

Tut. Organ zauważa, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług regulują zakres prawidłowej ewidencji i dokumentacji podatkowej w podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.W związku z powyższym, udzielone rabaty (bonifikaty) powinny być udokumentowane w sposób nie budzący wątpliwości, co winno mieć odzwierciedlenie w dokumentacji podatkowej Podatnika. Zauważyć należy bowiem, że w interesie podatnika leży właściwe udokumentowanie rabatów (bonifikat), zarówno tych udzielonych przed, jak i po dokonaniu dostawy. Tut. Organ stwierdza ponadto, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 9 września 2005 r. nr US IV/II/443-68/05 dotyczy innego stanu faktycznego (refundacja cen leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia) niż przedstawiony we wniosku dlatego nie może być podstawą warunkującą rozstrzygnięcie zarzutów Podatnika w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym tut. Organ orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY